نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامۀ بهبود استرس برای ورزشکاران بود. جامعۀ آماری پژوهش ورزشکاران حرفه­ای و نیمه‌حرفه­ای رشته­های هندبال و بسکتبال کشور که در سطح کشوری و تیم­های ملی رده­های سنی مختلف فعالیت می­کردند، بودند و از بین آنها 510 ورزشکار به‌طور تصادفی به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. ابـزار اندازه­گیری پرسشنامۀ 76 سؤالی بهبود استرس برای ورزشکاران (Rest Q – Sport) با نوزده خرده‌مقیاس (استرس عمومی، استرس احساسی، استرس اجتماعی، کشمکش/فشار، خستگی، کمبود انرژی، مشکلات جسمانی، موفقیت، ریکاوری اجتماعی، ریکاوری جسمی، تندرستی عمومی، کیفیت خواب، استراحت مختل‌شده، خستگی احساسی، آسیب‌دیدگی، آمادگی جسمانی، مشکلات شخصی، خودکارامدی و خودگردانی) بود. روش امتیازگذاری به سؤالات براساس طیف لیکرت پنج‌گزینه­ای (از هرگز=1 تا همیشه=5) بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه پس از ترجمه توسط ده تن از استادان متخصص تربیت­بدنی تأیید شد. روش­های آماری مورد استفاده، شاخص­های توصیفی برای توصیف داده­ها، آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی، تحلیل عاملی تأییدی و t تک‌نمونه­ای به‌منظور بررسی اختلاف میانگین­ها بود. یافته­های پژوهشی نشان‌دهندۀ پایایی (98/0=α) برای پرسشنامۀ بهبود استرس برای ورزشکاران بود. در خصوص اعتبار سازه و براساس میزان روابط و T-value، تمامی سؤالات رابطۀ معناداری با عامل داشتند. شاخص­های نسبت x2 به df (03/2) و 052/0=RMSEA، 97/0=NFI، 93/0=NNFI، 98/0=IFI، 91/0=RFI، 93/0=GFI هم برازش مدل­ را تأیید کردند. همچنین در خصوص روابط عامل­ها با مفهوم بهبود استرس برای ورزشکاران نتایج نشان داد که تمامی عامل­ها توانستند پیشگوی خوبی برای مفهوم بهبود استرس برای ورزشکاران باشند. در نتیجه اعتبار درونی و بیرونی مدل " بهبود استرس برای ورزشکاران" تأیید شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Reliability and Validity for Rest Q-Sport

نویسندگان [English]

  • Hossein Poursoltani Zarandi 1
  • Farshad Tojari 2
  • Neda Khavari 3

1 Ph.D, Sport Science Research Center

2 Ph.D, Faculty of Physical Education and Sport Science Centeral Tehran Branch

3 M.A, Faculty of Physical Education and Sport Science Centeral Tehran Branch

چکیده [English]

The main objective of this research was to evaluate reliability and validity of Recovery Stress Questionnaire for Athlestes (Rest Q-Sport). Professional and semi-professional athletes of handball and basketball constitute statistical population of current work. Some 510 athletes were chosen in random as statistical samples. Measurement tool used was a Rest Q-Sport comprised of 76 questions with 19 sub scales (general stress, emotional stress, social stress, struggle/strain, fatigue, energy deficiency, physical problems, success, social recovery, physical recovery, general health, sleep quality, impaired relaxation, emotional fatigue, injury, physical fitness, personal problems, self-efficacy, self-regulation). The scoring method was based on a 5-choiced Likert scale. Face and content validity of the questionnaire was verified after being translated by expert professors of physical exercise. Statistical methods applied were descriptive indexes for description of data, Cronbach’s alpha for reliability assessment, confirmatory factor analysis, and t individual samples for studying difference with average values. Research findings were indicative of a=0.98 reliability for Rest Q-Sport. All questions showed significant relations with the factor in terms of structure validity and based on the extent of relations and T-values. Indexes of x2/df=2.03, RMSEA=0.052, NFI=0.97, NNFI=0.93, IFI=0.98, RFI=0.91, GFI=0.93, AGFI=0.90 also demonstrated fitness of the model altogether. Moreover, regarding the relation between factors and concept of improved stress for athletes, the obtained results indicated that all factors were able to predict the concept of improved stress well. Therefore, internal and external validities of the model “improved stress for athletes” were confirmed as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • athletes
  • improved stress
  • recovery