نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق تعیین اثر جامعهپذیری سازمانی بر تمایل به ادامۀ همکاری داوطلبی در ورزش دانشجویی کلان‌شهر تهران بود که با روش تحقیق توصیفی- زمینهیابی و به‌صورت میدانی اجرا شد. جامعۀ تحقیق، کلیۀ داوطلبان انجمنهای ورزش دانشجویی دانشگاههای آموزش عالی کلان‌شهر تهران بود (550 n=). به‌منظور نمونهگیری از روش نمونهگیری در دسترس و برای تعیین تعداد نمونه از جدول تعیین حجم نمونۀ مورگان استفاده شد و از 286 نفر اطلاعات جمعآوری شد. به‌منظور جمعآوری اطلاعات از پرسشنامۀ جامعهپذیری سازمانی (OSQ)، پرسشنامۀ تمایل به ادامۀ همکاری داوطلبی (ICQ) و پرسشنامۀ خصوصیات دموگرافیک استفاده شد. از آمار توصیفی و مدلیابی معادلات ساختاری با تأکید بر نرم‌افزار AMOS/18برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها استفاده شد. نتایج نشان داد که جامعهپذیری سازمانی با ضریب مسیر 38/ 0 بر تمایل به ادامۀ همکاری اثرگذار است. به‌طور کلی جامعهپذیری نقش مهمی در حفظ داوطلبانورزش دانشجویی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Organizational Socialization on Volunteer Retention in Student Sports

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Kalateh Seifari 1
  • Hashem Kouzechian 2
  • Mohammad Ehsani 2
  • Seyyed Yaghoub Hosseini 3

1 Assistant Professor, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran

2 Associate Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor in Business Management, Management Department, Faculty of Humanities, Persian Gulf University, Bushehr, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effect of organizational socialization on the intention to continue voluntary collaboration in student sports in Tehran. This study was carried out by a descriptive-survey field method. The statistical population consisted of all volunteers of student sport clubs of high-ranking universities in Tehran (N=550). For sampling, convenience sampling method was used and Morgan table was used to determine the sample size. The data were gathered from 286 volunteers. Organizational Socialization Questionnaire (OSQ), Intention to Continue Questionnaire (ICQ) and demographic questionnaire was used to collect data. Descriptive statistics and structural equation modeling (SEM) through Amos software/18 was used to analyze data. The results showed that organizational socialization influenced the intention to continue collaboration (pc=0.38). Generally, socialization played an important role in retaining student sports volunteers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Socialization
  • Sport Volunteer
  • Student Sport Club
  • Volunteering
  • Volunteer Retention