تأثیر جامعه‌پذیری سازمانی بر حفظ داوطلبی در ورزش دانشجویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق تعیین اثر جامعهپذیری سازمانی بر تمایل به ادامۀ همکاری داوطلبی در ورزش دانشجویی کلان‌شهر تهران بود که با روش تحقیق توصیفی- زمینهیابی و به‌صورت میدانی اجرا شد. جامعۀ تحقیق، کلیۀ داوطلبان انجمنهای ورزش دانشجویی دانشگاههای آموزش عالی کلان‌شهر تهران بود (550 n=). به‌منظور نمونهگیری از روش نمونهگیری در دسترس و برای تعیین تعداد نمونه از جدول تعیین حجم نمونۀ مورگان استفاده شد و از 286 نفر اطلاعات جمعآوری شد. به‌منظور جمعآوری اطلاعات از پرسشنامۀ جامعهپذیری سازمانی (OSQ)، پرسشنامۀ تمایل به ادامۀ همکاری داوطلبی (ICQ) و پرسشنامۀ خصوصیات دموگرافیک استفاده شد. از آمار توصیفی و مدلیابی معادلات ساختاری با تأکید بر نرم‌افزار AMOS/18برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها استفاده شد. نتایج نشان داد که جامعهپذیری سازمانی با ضریب مسیر 38/ 0 بر تمایل به ادامۀ همکاری اثرگذار است. به‌طور کلی جامعهپذیری نقش مهمی در حفظ داوطلبانورزش دانشجویی دارد.

کلیدواژه‌ها