تأثیر ترویج خدمات ورزشی رایگان بر انگیختگی و قصد آیندۀ مصرف‌کننده در تبلیغات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

آزمایش‌ محصول،  ابزار مهم بازاریابی برای تشکیل تصویر برند، نگرش به محصول و نیات رفتاری است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ترویج خدمات ورزشی رایگان بر انگیختگی و قصد آیندۀمصرف‌کننده در تبلیغات بود. روش تحقیق نیمه‌تجربی از نوع طرح فاکتوریل بین آزمودنی 2×3 بود. جامعۀ آماری دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه تهران بودند و نمونۀ آماری نیز با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای (440 نفر) انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های انگیختگی مهرابیان و روسل (1974)، قصد آیندۀماچلیت و ویلسون (1988) و مشارکت فردی زیچکوفسکی (1994) استفاده شد و پایایی آنها با استفاده از روش آلفای کرونباخ به‌‌ترتیب 90/0، 93/0 و 89/0 به‌دست آمد. از روش آماری MANCOVA برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد که اثر اصلی ترویج آزمایش خدمات بر انگیختگی در آزمودنی‌هایی که تبلیغ با ترویج آزمایش رایگان خدمات مشاهده کرده‌اند، از آزمودنی‌هایی که تبلیغ مشابه بدون ترویج آزمایش خدمات مشاهده کرده‌اند، بیشتر است (001/0 P ≤ ، 01/315 = (879و1)F). علاوه‌بر این اثر اصلی ترویج آزمایش خدمات بر قصد آینده در آزمودنی‌هایی که تبلیغ با ترویج آزمایش رایگان خدمات مشاهده کرده‌اند، از آزمودنی‌هایی که تبلیغ مشابه بدون ترویج آزمایش خدمات مشاهده کرده‌اند، بیشتر است (001/0 P ≤ ، 03/476 = (879و1)F).

کلیدواژه‌ها