نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

آزمایش‌ محصول،  ابزار مهم بازاریابی برای تشکیل تصویر برند، نگرش به محصول و نیات رفتاری است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ترویج خدمات ورزشی رایگان بر انگیختگی و قصد آیندۀمصرف‌کننده در تبلیغات بود. روش تحقیق نیمه‌تجربی از نوع طرح فاکتوریل بین آزمودنی 2×3 بود. جامعۀ آماری دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه تهران بودند و نمونۀ آماری نیز با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای (440 نفر) انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های انگیختگی مهرابیان و روسل (1974)، قصد آیندۀماچلیت و ویلسون (1988) و مشارکت فردی زیچکوفسکی (1994) استفاده شد و پایایی آنها با استفاده از روش آلفای کرونباخ به‌‌ترتیب 90/0، 93/0 و 89/0 به‌دست آمد. از روش آماری MANCOVA برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد که اثر اصلی ترویج آزمایش خدمات بر انگیختگی در آزمودنی‌هایی که تبلیغ با ترویج آزمایش رایگان خدمات مشاهده کرده‌اند، از آزمودنی‌هایی که تبلیغ مشابه بدون ترویج آزمایش خدمات مشاهده کرده‌اند، بیشتر است (001/0 P ≤ ، 01/315 = (879و1)F). علاوه‌بر این اثر اصلی ترویج آزمایش خدمات بر قصد آینده در آزمودنی‌هایی که تبلیغ با ترویج آزمایش رایگان خدمات مشاهده کرده‌اند، از آزمودنی‌هایی که تبلیغ مشابه بدون ترویج آزمایش خدمات مشاهده کرده‌اند، بیشتر است (001/0 P ≤ ، 03/476 = (879و1)F).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of the Promotion of Free Sport Services on Arousal and Future Intention of Consumers in Advertisement

نویسندگان [English]

  • Mohsen Behnam 1
  • Mehrzad Hamidi 2
  • Mahmoud Goudarzi 3

1 Ph.D. Student, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Professor, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The product trial is a significant marketing tool for the formation of brand image, attitude toward the product, and behavioral intentions. The aim of this research was to investigate the effect of the promotion of free sport services on arousal and future intention of consumers in advertisement. Research method was the 3×2 between subjects quasi-experiment factorial design. The statistical population consisted of physical education and non-physical education students of University of Tehran. The statistical sample consisted of 440 subjects who were selected by stratified sampling method. To collect data, Russell and Mehrabian’s arousal scale (1974), Machleit and Wilson’s future intention (1988) and Zaichkowsky’s personal involvement inventory (1994) were used. Their reliability was obtained using Cronbach's alpha as 0.90, 0.93 and 0.89 respectively. MANCOVA statistical method was used to analyze the data. The results indicated that the main effect of the promotion of the service trial on arousal in subjects who observed an advertisement with the promotion of free service trial was higher than those who observed the similar advertisement without the promotion of service trial [F(1,879) = 315.01, P≤0.001]. Moreover, the main effect of the promotion of the service trial on future intention in subjects who observed an advertisement with the promotion of free service trial was higher than those who observed the similar advertisement without the promotion of service trial [F(1,879) = 476.03, P≤0.001].

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advertisement
  • Arousal
  • Future Intention
  • promotion
  • Sport Service