نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف کلی تحقیق حاضر مقایسۀ عوامل مؤثر بر همذات‌پنداری هواداران تیم‌های ورزشیِ باسابقه و تیم‌های ورزشیِ تازه‌تأسیس بود. این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی و از شاخۀ تحقیقات میدانی است. در این تحقیق به‌منظور گردآوری داده‌ها و تعیین عوامل مؤثر بر ایجاد همذات‌پنداری هواداران از پرسشنامۀ محقق‌ساختۀ فرایند تحلیل سلسله مراتبی که روایی آن را متخصصان مدیریت ورزشی، بازاریابی و جامعه‌شناسی تأیید کردند و پایایی آن براساس آلفای کرونباخ 89/0 ارزیابی شد، استفاده شد. جامعۀ آماری تحقیق کلیۀ هواداران تیم فوتبال سپاهان و تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان بود که تعداد دقیق آنها مشخص نبود. براساس یک مطالعۀ مقدماتی و با استفاده از فرمول حجم نمونۀ جامعۀ نامحدود یک نمونۀ 126 نفری از هواداران تیم فوتبال سپاهان و یک نمونۀ 126 نفره از هواداران تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. از نرم‌افزار SPSS16 به‌منظور تعیین پایایی و آمار توصیفی و از نرم‌افزار  Expert Choiceبرای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و مقایسه‌های زوجی معیارهای همذات‌پنداری استفاده شد. براساس تکنیک فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی نتایج نشان داد که در بین هواداران تیم تازه‌تأسیس فوتسال گیتی‌پسند اصفهان، " خاستگاه جغرافیایی" اساسی‌ترین عامل در همذات‌پنداری هواداران با تیم مورد علاقه‌شان است. پس از "خاستگاه جغرافیایی"، "سبک بازی"، "بازیکنان و مربیان ستاره"، "تعاملات اجتماعی" و "سابقه و تاریخچۀ موفقیت‌های تیمی" به‌ترتیب از دیگر عوامل مؤثر در احساس همذات‌پنداری هواداران مطرح بود. از طرف دیگر، نتایج مطالعۀ هواداران تیم فوتبال باسابقۀ سپاهان اصفهان نشان داد که عوامل مؤثر بر ایجاد احساس همذات‌پنداری هواداران با این تیم با عوامل مؤثر بر ایجاد احساس همذات‌پنداری هواداران با تیم فوتسال تازه‌تأسیس گیتی‌پسند اصفهان متفاوت بوده است. بدین ترتیب که در بین هواداران تیم فوتبال سپاهان اصفهان "سابقه و تاریخچۀ موفقیت‌های تیمی"، اساسی‌ترین عامل در همذات‌پنداری هواداران با تیم مورد علاقۀ خود محسوب شده است. "بازیکنان و مربیان ستاره"، "سبک بازی" و "تعاملات اجتماعی" و "خاستگاه جغرافیایی" نیز به‌ترتیب از دیگر اولویت‌های مؤثر در ایجاد همذات‌پنداری هواداران، است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison of the Factors Affecting Fan Identification with Established and New Sport Teams (Case Study of Isfahan Sepahan Football Fans and Isfahan Gitipasanad Futsal Fans)

نویسندگان [English]

  • Akbar Jaberi 1
  • Masoud Naderian Jahromi 2
  • Javad Khazaei Pool 3
  • Mehdi Salimi 1

1 Ph.D. Student of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Sport Management, Faculty of Physical Education, Isfahan University, Isfahan, Iran

3 M.Sc. of Business Management, Management Faculty, Isfahan University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The aim of the current study was to compare those factors affecting fan identification with established and new sport teams. This study was a descriptive survey and a field one. In order to collect data and to determine those factors influencing fan identification, a researcher-made analytical hierarchy process questionnaire was used. The validity was verified by sport management, marketing and sociology experts and its reliability was found to be 0.89 based on Cronbach's alpha coefficient. The statistical population consisted of all fans of Sepahan football team and Gitipasand futsal team in Isfahan. In a pilot study, a sample of 126 Sepahan football team fans and a sample of 126 Gitipasand futsal team fans were randomly selected by unlimited population formula. SPSS16 was used to determine the reliability and descriptive statistics and Expert Choice software was used for data analysis and pair comparison of identification factors. According to analytical hierarchy process technique, the results showed that among the fans of Gitipasand new futsal team, "geographical origin" was the most effective factor of fans' identification with their favorite team. "The game style", "star coaches and players", "social interactions", and finally "the history of team success" were other effective factors of fans' identification respectively. On the other hand, the results showed that the factors affecting Sepahan established football team fans' identification were different from those affecting Gitipasand new futsal team fans' identification, that is, "the history of team success" was the most important factor of Sepahan fans' identification. "The star coaches and players", "game style", "social interactions" and finally "geographical origin" were the next important priorities influencing fans' identification respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AHP method
  • Established Teams
  • fans
  • Identification
  • New Teams