مقایسۀ عوامل مؤثر بر همذات‌پنداری هواداران با تیم‌های ورزشی باسابقه و تیم‌های تازه‌تأسیس (مطالعۀ موردی هواداران تیم فوتبال سپاهان اصفهان و تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف کلی تحقیق حاضر مقایسۀ عوامل مؤثر بر همذات‌پنداری هواداران تیم‌های ورزشیِ باسابقه و تیم‌های ورزشیِ تازه‌تأسیس بود. این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی و از شاخۀ تحقیقات میدانی است. در این تحقیق به‌منظور گردآوری داده‌ها و تعیین عوامل مؤثر بر ایجاد همذات‌پنداری هواداران از پرسشنامۀ محقق‌ساختۀ فرایند تحلیل سلسله مراتبی که روایی آن را متخصصان مدیریت ورزشی، بازاریابی و جامعه‌شناسی تأیید کردند و پایایی آن براساس آلفای کرونباخ 89/0 ارزیابی شد، استفاده شد. جامعۀ آماری تحقیق کلیۀ هواداران تیم فوتبال سپاهان و تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان بود که تعداد دقیق آنها مشخص نبود. براساس یک مطالعۀ مقدماتی و با استفاده از فرمول حجم نمونۀ جامعۀ نامحدود یک نمونۀ 126 نفری از هواداران تیم فوتبال سپاهان و یک نمونۀ 126 نفره از هواداران تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. از نرم‌افزار SPSS16 به‌منظور تعیین پایایی و آمار توصیفی و از نرم‌افزار  Expert Choiceبرای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و مقایسه‌های زوجی معیارهای همذات‌پنداری استفاده شد. براساس تکنیک فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی نتایج نشان داد که در بین هواداران تیم تازه‌تأسیس فوتسال گیتی‌پسند اصفهان، " خاستگاه جغرافیایی" اساسی‌ترین عامل در همذات‌پنداری هواداران با تیم مورد علاقه‌شان است. پس از "خاستگاه جغرافیایی"، "سبک بازی"، "بازیکنان و مربیان ستاره"، "تعاملات اجتماعی" و "سابقه و تاریخچۀ موفقیت‌های تیمی" به‌ترتیب از دیگر عوامل مؤثر در احساس همذات‌پنداری هواداران مطرح بود. از طرف دیگر، نتایج مطالعۀ هواداران تیم فوتبال باسابقۀ سپاهان اصفهان نشان داد که عوامل مؤثر بر ایجاد احساس همذات‌پنداری هواداران با این تیم با عوامل مؤثر بر ایجاد احساس همذات‌پنداری هواداران با تیم فوتسال تازه‌تأسیس گیتی‌پسند اصفهان متفاوت بوده است. بدین ترتیب که در بین هواداران تیم فوتبال سپاهان اصفهان "سابقه و تاریخچۀ موفقیت‌های تیمی"، اساسی‌ترین عامل در همذات‌پنداری هواداران با تیم مورد علاقۀ خود محسوب شده است. "بازیکنان و مربیان ستاره"، "سبک بازی" و "تعاملات اجتماعی" و "خاستگاه جغرافیایی" نیز به‌ترتیب از دیگر اولویت‌های مؤثر در ایجاد همذات‌پنداری هواداران، است.

کلیدواژه‌ها