نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

آرزوهای شغلی شامل مسیر‌های شغلی است که به زندگی شغلی کارکنان تداوم، نظم و معنا می‌بخشد. این آرزوها منابع خودشناسی و ثبات در مسیر شغلی است. تحقیقات نشان داده است که توجه به آرزوهای شغلی در بهبود متغیرهای مدیریت منابع انسانی مؤثر است، از جمله جامعه‌پذیری سازمانی که نقش حیاتی در مراحل اولیۀ استخدام و مسیر شغلی کارکنان دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین آرزوهای شغلی و جامعه‌پذیری سازمانی در میان کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ایران بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی و به شیوۀ میدانی بود. جامعۀ آماری شامل تمامی کارکنان مرد و زن ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب کشور بود که با روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند 263 نفر به‌عنوان نمونۀ آماری برای مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های پژوهش از دو پرسشنامۀ استاندارد آرزوهای شغلی براساس مدل بیگلیاردی و همکاران (2005) و جامعه‌پذیری سازمانی براساس مدل تائورمینا (1997) استفاده شد. از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) نیز استفاده شد. نتایج نشان داد که بین آرزوهای شغلی و مؤلفه‌های آن (شایستگی فنی/کارکردی، شایستگی مدیریت عمومی، ثبات سازمانی، خلاقیت کارآفرینانه، خدمت یا تأثیر داشتن، خودمختاری/استقلال، سبک زندگی و چالش محض) با جامعه‌پذیری سازمانی و ابعاد آن (دریافت آموزش، تفاهم، حمایت کارکنان و چشم‌انداز از آیندۀ سازمان) رابطۀ مثبت و معنادار در سطح P<0.01 وجود دارد. همچنین مشخص شد که مؤلفه‌های شایستگی مدیریت عمومی و ثبات سازمانی می‌توانند به‌طور مثبت و معنادار جامعه‌پذیری سازمانی را پیش‌بینی کنند. بنابراین آرزوهای شغلی کارکنان در تسهیل جامعه‌پذیری آنان نقش مؤثری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Career Aspiration and Organizational Socialization among Employees of General Offices of Sports and Youth in Northwest of Iran

نویسندگان [English]

  • Fariborz Fathi 1
  • Merdad Moharramzade 2
  • Mir Hassan Seyyed Ameri 2

1 M.Sc., Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Urmia University, Urmia, Iran

2 Associate Professor, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Urmia University, Urmia, Iran

چکیده [English]

        Career aspirations are career paths which provide employees' career lives with maintenance, order and meaning. These aspirations are resources of self- knowledge and stability in career. Researches showed that career aspirations can influence the improvement of variables related to human resource management including organizational socialization which plays a vital role in the initial stages of employees' recruitment and career path. This study aimed at investigating the relationship between career aspirations and organizational socialization among the employees of general offices of Sports and Youth in northwest of Iran. The present study was descriptive and correlation conducted as a field study. The statistical population consisted of all male and female employees in general offices of Sports and Youth in northwest of Iran and 263 subjects were selected using non-random purposive sampling method as the sample of the study. In order to collect data, two standard questionnaires of career aspiration based on  Bigliardi et al. (2005) model and organizational socialization according to Taormina (1997) model were used. Descriptive and inferential statistics (Pearson correlation coefficient as well as multivariate regression) were used to analyze the data. The results indicated a significant and positive relationship between career aspirations and its features (Technical/functional competence, general managerial competence, organizational stability, entrepreneurial creativity, service or dedication, autonomy/independency, lifestyle and pure challenge) and organizational socialization and its dimensions (training, understanding, employees' support and future prospect of organization) (P<0.01). Meanwhile, general managerial competence and organizational stability can predict organizational socialization positively and significantly. So, employees’ career aspirations can play an effective role in facilitating their socialization. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Career Aspiration
  • Employees
  • Iran
  • Northwest
  • Organizational Socialization
  • Sport and Youth