نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استاد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

4 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، مرکز تحصیلات تکمیلی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی و تحلیل الگوهای اثربخشی در فدراسیون‌های منتخب ورزشی بود. از رویکرد جدید ارزش­های رقابتی برای بررسی و تعیین جایگاه الگوهای اثربخشی سازمانی استفاده شد. این پژوهش از نوع اکتشافی و پیمایشی است که به‌صورت همبستگی عوامل اثربخشی سازمانی فدراسیون­های ورزشی منتخب ایران را بررسی کرده است. جامعۀ آماری تحقیق کلیۀ ذی‌نفعان (هیأت رئیسه، کارکنان متخصص، داوران تیم ملی، بازیکنان و مربیان بزرگسالان) فدراسیون‌های ورزشی و نمونۀ­ آماری شامل ذی‌نفعان شش فدراسیون منتخب تیمی و انفرادی بسکتبال، والیبال، هندبال، وزنه‌برداری، کشتی، تکواندو بودند که به‌صورت غیرتصادفی و هدفمند انتخاب شدند. کلیۀ ذی‌نفعان جزو جامعۀ آماری تحقیق قرار گرفتند (362N=)، ولی 258 نفر در تحقیق شرکت کردند (72 درصد آزمودنی‌ها). پرسشنامۀ محقق‌ساخته اثربخشی سازمانی با مطالعۀ مبانی نظری، مصاحبۀ نیمه‌هدایت‌شده با دست‌اندرکاران فدراسیون­های ورزشی (نایب رئیس، دبیر و رؤسای کمیته‌های تخصصی) و در یک فرایند اکتشافی، تنظیم و با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، 62 سؤال در قالب چهار الگوی اهداف عقلانی، سیستم‌های باز، فرایندهای داخلی، روابط انسانی و هشت مؤلفۀ انعطاف‌پذیری، برنامه‌ریزی، بهره‌وری، منابع سازمانی، ثبات سازمانی، دسترسی به اطلاعات، انسجام نیروی کار و کارکنان متخصص شناسایی شد. نتایج نشان داد که فدراسیون‌های والیبال، تکواندو، بسکتبال، وزنه‌برداری، کشتی و هندبال به‌ترتیب بیشترین میانگین اثربخشی سازمانی را داشتند. همچنین، الگوی اهداف عقلانی، مدل برجستۀ شش فدراسیون ورزشی در رویکرد ارزش‌های رقابتی بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Analysis of Effectiveness Patterns in Sport Federations According to Competing Value Framework (CVF)

نویسندگان [English]

  • Hosein Eidi 1
  • Rahim Ramezaninejad 2
  • Bahram Yousefi 3
  • Bahman Asgari 4

1 Assistant Professor, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran

2 Professor, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Guilan University, Rasht, Iran

3 Associate Professor, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran

4 Ph.D. Student, Department of Sport Management, Higher Education Center, Payam Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate and analyze the effectiveness patterns in selected sport federations. The new approach of Competing Value Framework (CVF) was used to investigate and determine the position of organizational effectiveness patterns. This study was an exploratory survey which investigated the organizational effectiveness factors in Iran selected sport federations by a correlational method. The population consisted of all stakeholders of sport federations (board of directors, professional employees, national referees, players and adult coaches) and the sample consisted of the stakeholders of six selected federations of basketball, volleyball, handball, wrestling, weightlifting and taekwondo who were selected by a purposive and non-random sampling method. All stakeholders were considered as the population (N=362) but only 258 subjects participated in the study (72% of the subjects). A researcher-made OE questionnaire was designed according to review of the literature, semi-structured interview with authorities of sport federations (vice president, secretary and presidents of professional committees) in an exploratory factor analysis and 62 items in four patterns of rational goals, open systems, internal processes, human relations and eight sub-factors of flexibility, planning, productivity, organizational resources,  organizational stability, access to data, work force cohesion and professional experts were recognized. Results showed that federations of volleyball, taekwondo, basketball, weightlifting, wrestling and handball respectively had the highest mean of organizational effectiveness. Also, rational goals were the most important pattern of all six sport federations in CVF.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competing Value Framework
  • Federation Stakeholders
  • Organizational effectiveness
  • Performance Evaluation
  • sport federations