نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان

10.22059/jsm.2023.359513.3143

چکیده

توسعه ورزش همگانی به معنای ایجاد فرصت مشارکت بیشتر افراد در ورزش همگانی و بهبود دستاوری‌های حاصل از این مشارکت است. هدف این تحقیق شناسایی و تحلیل پیشران‌های کلیدی موثر بر توسعه ورزش همگانی کشور عراق با کاربرد تحلیل تاثیرات متقابل در یک افق 10 ساله بود.

روش تحقیق آمیخته از نوع اکتشافی بود که به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به شیوه اسنادی (بررسی اسناد و مدارک مرتبط با موضوع تحقیق) و میدانی (مصاحبه، پنل خبرگان و پرسشنامه) اجرا شد. جامعه آماری تحقیق حاضر را خبرگان حوزه ورزش همگانی و آینده‌نگاری تشکیل داده بودند که به شیوه نمونه‌گیری هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. تحلیل اسنادی، مصاحبه و پنل خبرگان برای تعیین پیشران‌های نهایی اجرا شد. جمع‌آوری داده-ها برای اجرای تحلیل اثرات متقابل بر اساس پرسشنامه صورت گرفت. همچنین، روش مدگیری برای ورود داده‌های نهایی برای ورود به نرم افزار میک مک استفاده شد.

نتایج تحقیق نشان داد 7 پیشران اقتصادی، 8 پیشران اجتماعی، 8 پیشران فرهنگی، 8 پیشران سیاسی، 7 پیشران قانونی و 8 پیشران فناوری در توسعه ورزش همگانی نقش دارند. با این حال، تنها 8 پیشران به عنوان پیشران کلیدی توسعه ورزش همگانی کشور عراق تعیین شدند.

مدیران و مسئولان ورزشی کشور عراق می‌توانند با در نظر گرفتن پیشران‌های کلیدی شناسایی شده زمینه رشد و توسعه ورزش همگانی در کشور عراق را طی سال‌های آتی در یک افق 10 ساله فراهم سازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying and analyzing the effective key drivers on the development of sport for all in Iraq country using mutual influence analysis

نویسندگان [English]

  • Qasim Mohammad Yaser Alfahham 1
  • Ahmad Ali Asefi 2

1 PhD student in Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor of Sports Management, Faculty of Sports Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

The development of sport for all means creating opportunities for more people to participate in it and improving the achievements of this participation. The purpose of this research was to identify and analyze the effective key drivers on the development of sport for all in Iraq country using mutual influence analysis in a 10-year horizon.

The research method was an exploratory mixed that in terms of the objective was applied and implemented in the content analysis (examination of documents related to the research topic) and field (interview, expert panel, and questionnaire). The statistical population of the research was made up of experts in the field of sport for all and foresight, who were selected through targeted and accessible sampling. Content analysis, interviews, and a panel of experts were conducted to determine the final drivers. Data collection was done based on a questionnaire to perform mutual influence analysis. Also, the mode was used to enter the final data into the Mic Mac software.

The research results showed that 7 economic drivers, 8 social drivers, 8 cultural drivers, 8 political drivers, 7 legal drivers, and 8 technological drivers play a role in the development of sport for all. However, only 8 drivers were determined as key drivers for the development of sport for all in Iraq.

Iraq's sports managers and officials can provide the field for the growth and development of sport for all in Iraq in the coming years in a 10-year horizon by considering the identified ey drivers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Irag Country
  • Key drivers
  • Sport for all