شناسایی و رتبه بندی عوامل توسعه ورزش دانشگاه مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر شناسایی و رتبه‌بندی عوامل توسعۀ ورزش دانشگاه مازندران است. این پژوهش کاربردی و روش انجام آن آمیخته است. روش نمونه‌گیری، هدفمند و در دسترس بود. جامعۀ آماری تحقیق شامل استادان و خبرگان تربیت ‌بدنی، مدیر و معاونان ادارۀ تربیت بدنی دانشگاه مازندران بود. در مرحلۀ اول تحقیق از طریق مصاحبه با 20 نفر از جامعۀ آماری، عوامل توسعه شناسایی شد. در مرحلۀ دوم و سوم، عوامل شناسایی‌شده توسط گروه دلفی (20 نفر) بررسی شد؛ در این دو مرحله عواملی که حداقل 60 درصد دارای پاسخ مثبت بودند، برای مرحلۀ بعد باقی ماندند. در مرحلۀ نهایی رتبه‌بندی عوامل شناسایی‌شده در سه مرحلة قبل با استفاده از پرسشنامۀ پنج‌گزینه‌ای لیکرت انجام گرفت. برای رتبه‌بندی عوامل از آزمون فریدمن در قالب نرم‌افزار SPSS استفاده شد. براساس یافته‌های این تحقیق مهم‌ترین عوامل توسعۀ ورزش دانشگاه مازندران شامل سرویس‌دهی و دسترسی آسان به اماکن ورزشی، حمایت مسئولان دانشگاه از ورزش دانشجویان، تبلیغات و اطلاع‌رسانی در بین دانشجویان، وجود اسپانسر برای تیم‌های ورزشی و آموزش نیروهای انسانی بودند؛ بنابراین مدیران دانشگاه باید به‌منظور توسعۀ ورزش دانشگاه مازندران، عوامل شناسایی‌شده را مورد توجه قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


  1. Asefi, Ahmad Ali; Asadi Dastjerdi, Hasan. "The study of development of sport for all obstacles in Tehran city state universities and the development of its practical solutions". Sports Management. 2016: 8 (6), pp. 823-844. [In Persian] 
  2. Badri Azin, Ya'qub; Talebiannia, Hossein; Salmani, Ali. "Gymnastics sport human resource development strategies". Sports Management Studies, 2013: 19, 81-92. [In Persian] 
  3. Chin, M.-K., Edginton, C. R., Tang, M.-S., Phua, K.-W., & Yang, J.-Z. :School and Community-Based Physical Education and Healthy Active Living Programs: Holistic Practices in Hong Kong, Singapore, and the United States". Global Perspectives on Childhood Obesity. 2011: (pp. 345-357): Elsevier.
  4. Danylchuk, K. E., & MacLean, J. "Intercollegiate athletics in Canadian universities: Perspectives on the future". Journal of sport management. 2001: 15(4), 364-379.
  5. Davoudzadeh, Kamellia; Borjalilu, Somayyeh; Safania, Ali Mohammad. "The priority of internet usage components for the development of academic sport". Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research. 2015: 13 (4), 51-64. [In Persian] 
  6. Ghahremani, Ali Akbar; Taghvaeai, Leila (2016). "Performance evaluation of university of applied science of guilan based on EFQM organization excellence model". Development and evolution Management, Special Letter. 2017: pp. 247-263. [In Persian] 
  7. Ghasemi, Hamid; Emami, Mina; Eftekhari, Ozra. "Investigating the impact of the dimensions of academic sport development from mass media (Case Study: Iran's Payame Noor Universities)". Communication Management in Sports Media. 2017: 4 (16), pp. 34-44. [In Persian] 
  8. Hamidi, Mehrzad; Elahi, Alireza; Akbari Yazdi, Hossein. "Editing developing strategies for developing staff structure of student sports in Iran". Research in Sport Sciences. 2010: 26, 27-40. [In Persian]
  9. Hamidi, Mehrzad; Elahi, Alireza; Akbari Yazdi, Hossein; Hamidi, Mohsen. "Student sports of the Islamic republic of Iran: prospects and development strategies". Sports Management Studies. 2011: 12, 13-26. [In Persian]

10. Heydari, Najmeh. "Investigating the motivation of volunteering forces of physical education students in sport of Sistan and Baluchestan University." Third National Conference on Sport Sciences and Physical Education of Iran, Tehran, Association for the Promotion of Science and Technology, https://www.civilica.com/Paper-SPORTCONF03-SPORTCONF03_045 .html. 2017: PP:3[In Persian]

11. Hosseini, Gelaleh; Hamidi, Mehrzad; Tejari, Farshad. "Developing a strategic plan for student sports in Islamic Azad University". Sports Management. 2012: 15, 15-33. [In Persian] 

12. Karimullahi, Zahra; Atghia, Zahra; Mokhtari Dinani, Maryam. "The effect of environmental characteristics of sports spaces on customer attraction; according to the concept of responding environments (case study: Tehran Revolutionary Sports Complex)". New Approaches to Sport Management. 2015: 3 (11), 33-46. [In Persian] 

13. Lee, S. A., Ju, Y. J., Lee, J. E., Hyun, I. S., Nam, J. Y., Han, K.-T., & Park, E.-C. "the relationship between sports facility accessibility and physical activity among Korean adults". BMC public health. 2016: 16(1), 1-8.

14. Manafi, Fereydoun; Ramezani Nejad, Rahim; Goharrostami, Hamid Reza; Pourkiani, Mohammad. "The influence of infrastructure factors on development of sports participation in Iranian state universities". Research in academic sport. 2017: 9, 65-90. [In Persian] 

15. Manafi, Fereydoun; Ramezani Nejad, Rahim; Goharrostami, Hamid Reza; Dastom, Salah. "Analysis of the trend of the development of university sports in Iran in the first to fifth development plans". Management and development of sports. 2014: 6 (1), 67-86. [In Persian]

16. Masmanidis, T., Gargalianos, D., & Kosta, G. "Perceived constraints of Greek university students’ participation in campus recreational sport programs". Recreational Sports JournaL. 2009:33(2), 150-166.

17. Mehdizadeh, Rahime; Andam, Reza. "Public sport strategies in Iranian Universities". Sport Management Studies. 2014: 22, 15-38. [In Persian] 

18. Mirzazadeh, Zahrasadat; Shajie, Kianoush. "Designing and editing a strategy for the development of academic sport (Case study: Ferdowsi University of Mashhad Physical Education Department)". Research in Sport Exercise. 2017: 12, pp. 61-78. [In Persian] 

19. Mohammadi, Ali; Kalateh Seifri; Masoumeh; Farzan; Farzam; Razavi; Seyyed Mohammad Hossein. "Design the paradigm pattern of sports of the technical university based on foundation data theory". Sports Management Studies, No. 2017: 13, pp. 215-230. [In Persian] 

20. Nam, B. H., Hong, D., Marshall, R. C., & Hong, J. "Conflicts among stakeholders regarding the new academic system in the Korea University Sport Federation". International Journal of Sport Policy and Politics. 2018: 10(3), 1-17.

21. Popeska, B., Barbareev, K., & Janevik-Ivanovska, E. "Organization And Realization Of University Sport Activities In Goce Delcev University-Stip". Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2015: 197, 2293-2303.

22. Ramezani, Mahmoud; Andam, Reza; Aghaei, Ali Akbar. "Designing a strategic plan for physical education at Shahrood University". Research in academic sport. 2014: 7, 15-40. [In Persian] 

23. Sotiriadou, K., Shilbury, D., & Quick, S. "The attraction, retention/transition, and nurturing process of sport development: some Australian evidence". Journal of sport management. 2008: 22(3), 247-272.

24. Wang, D.-B., & Lu, W.-J. "The Construction and Application of Functional Indexes of Colleges and Universities in the Development of Sports Industry—Analysis Based on Fuzzy Comprehensive Evaluation Method". Eurasia journal of mathematics science and technology education. 2017: 13(8), 6027-6036.

25. Zarei, B., Khodamoradpoor, M., & Rezaei, S. "Designing the student’s sports development strategy in kermanshah university". European Journal of Physical Education and Sport Science. 2017: Volume 3, Issue 6, pp: 72-84.

26. Zohrehvandian, Karim; Ebrahimi, Fereshteh. "Presenting a proposed model for the placement of sports grounds using the integration of GIS and multi-criteria decision-making methods (MCDM)". Sports Management Studies. 2013: 21, 111-126. [In Persian] 

27. Zvapano, K. Challenges in the management of sport in unversities in Zimbabwe. (Thesis). Zimbabwe Open University. Retrieved from http://lis.zou.ac.zw:8080/dspace/handle/0/384. 2017. PP: 35.