دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، زمستان 1398 
9. تدوین استراتژی‌های توسعة سلامت با رویکرد فعالیت‌های بدنی و ورزشی

صفحه 787-807

محمد حسین میرزا راه کوشکی؛ علی زارعی؛ عباس خدایاری


10. شناسایی و رتبه بندی عوامل توسعه ورزش دانشگاه مازندران

صفحه 809-831

مرتضی دوستی؛ ابوالفضل درویشی؛ علی محسنی فر