دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، پاییز 1398 
4. مقایسه شاخص‌ها و طراحی الگوی انتخاب سرمربیان حرفه‌ای فوتبال

صفحه 445-465

احمد کاظمی پور؛ طاهره ازمشا؛ عبدالرحمن مهدی پور