مقایسه شاخص‌ها و طراحی الگوی انتخاب سرمربیان حرفه‌ای فوتبال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، تهران ایران

2 عضو هیأت علمی گروه مدیریت ورزشی، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22059/jsm.2018.142122.1565

چکیده

هدف پژوهش، مقایسه شاخص‌ها و طراحی الگویی جهت انتخاب سرمربیان حرفه‌ای در فوتبال است. نمونه آماری این پژوهش متشکل از 1141 نفر که شامل 379 مربی، 210 بازیکن، 38 مدیر، 130 خبرنگار ورزشی و 384 تماشاگر می‌شود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به صورت تخصیصی تناوبی برآورد شده‌اند. روش تحقیق، توصیفی پیمایشی است. ابزار گردآوری داده‌های تحقیق پرسشنامه محقق ساخته است که روایی محتوایی از طریق اظهار نظر اساتید دانشگاه و سرمربیان فوتبال، روایی سازه آن با آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS انجام گرفته است که مقدار KMO در سطح (73/0) و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ در سطح (87/0) برآورد گردیده است. در تحلیل داده‌ها از آزمون فریدمن جهت اولویت بندی معیارهای انتخاب، از آزمون تحلیل مانوا برای مقایسه دیدگاه‌های نمونه‌های آماری و برای مشخص شدن جایگاه تقاوت‌های آشکار شده در تحلیل مانوا، از تحلیل واریانس یکراهه در متن مانوا استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد بین دیدگاه نمونه آماری در اولویت بندی شاخص‌های انتخاب تفاوت وجود دارد و مهمترین و کم اهمیت ترین شاخص در انتخاب سرمربیان حرفه‌ای فوتبال به ترتیب، مهارت‌های فنی و سابقه ورزشی به عنوان بازیکن فوتبال است.

کلیدواژه‌ها