نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، تهران ایران

2 عضو هیأت علمی گروه مدیریت ورزشی، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

هدف پژوهش، مقایسة شاخص‌ها و طراحی الگویی به‌منظور انتخاب سرمربیان حرفه‌ای در فوتبال است. نمونة آماری این پژوهش متشکل از 1141 نفر شامل 379 مربی، 210 بازیکن، 38 مدیر، 130 خبرنگار ورزشی و 384 تماشاگر است که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به‌صورت تخصیصی تناوبی برآورد شده‌اند. روش تحقیق، توصیفی پیمایشی است. ابزار گردآوری داده‌های تحقیق پرسشنامة محقق‌ساخته است که روایی محتوایی از طریق اظهارنظر استادان دانشگاه و سرمربیان فوتبال، روایی سازة آن با آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و AMOS انجام گرفته است که مقدار KMO در سطح 73/0 و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ در سطح 87/0 برآورد شده است. در تحلیل داده‌ها از آزمون فریدمن به‌منظور اولویت‌بندی معیارهای انتخاب، از آزمون تحلیل مانوا برای مقایسة دیدگاه‌های نمونه‌های آماری و برای مشخص شدن جایگاه تفاوت‌های آشکارشده در تحلیل مانوا، از تحلیل واریانس یکراهه در متن مانوا استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد بین دیدگاه نمونة آماری در اولویت‌بندی شاخص‌های انتخاب تفاوت وجود دارد و مهم‌ترین و کم‌اهمیت‌ترین شاخص در انتخاب سرمربیان حرفه‌ای فوتبال به‌ترتیب مهارت‌های فنی و سابقة ورزشی به‌عنوان بازیکن فوتبال است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison of Criteria and Designing the Selective Pattern of Professional Football Head Coaches

نویسندگان [English]

  • Ahmad Kazemipour 1
  • Tahereh Azmsha 2
  • Abdolrahman Mehdipour 3

1 Phd of Sport Management, Faculty of Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran,Tehran, Iran

2 Academic member, Faculty of Sport Sciences,Shahid Chamran University ofAhvaz, Ahvaz, Iran

3 Associated professor, Faculty of Sport Sciences,Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to compare the criteria and design a pattern to select professional head coaches in football. The sample consisted of 1141 subjects including 379 coaches, 210 players, 38 managers, 130 sport journalists and 384 spectators who were selected using Krejcie and Morgan Table by interval method. The research methodology was descriptive-survey and a researcher-made
questionnaire was used to collect data; its content validity was examined through the viewpoints of university professors and football head coaches and its construct validity was examined through exploratory and confirmatory factor analysis tests using SPSS and AMOS software. The value of KMO was at 0.73 and its reliability was equal to 0.87 with Cronbach’s alpha coefficient. For data analysis, Friedman test was used to prioritize selective criteria. MANOVA analysis test was used to compare the subjects’ viewpoints and one-way ANOVA in the context of MANOVA was used to determine the location of the differences in MANOVA. The results showed a difference in the subjects’ viewpoints on prioritizing selective criteria. The most and least important criteria to select professional football head coaches were technical skills and work experience as a football player.

کلیدواژه‌ها [English]

  • designing criteria
  • football coaches
  • Iran football
  • professional head coaches
  • selective pattern
1.International Federation of Association Football (FIFA). (2016). http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/associations.html.
2.Reilly, T., Williams, A. M., Nevill, A. and Franks A., (2000). A multidisciplinary approach to talent identification in football. Journal of Sports Sciences, Vol. 18, No. 9, pp 695-702.
3. Sadr H. [Once upon a time football (in Persian)]. 1nd ed. Tehran, Cheshmeh Publishing;2012.p. 2-15.
4. FIFA. [Football Coaching (in Persian)]. Translated by Taghavi M. 1nd ed. Tehran, Olympic Publishing; 2011. P. 15-45.
5. Gould, D., Giannani, J., Krane V. and Hodge, K. (1990). Educational needs of elite US National, Pan-American and Olympic coaches. Journal of Teaching in Physical Education, Vol. 9, No. 4, pp 332-344.
6.Asian Football Confederation (AFC). (2016). Grade C Coaching Book. Publication of IRAN Football Association, Coaches Education Committee, pp 12-20.
7. Cushion, C., Ford P. R. And Williams A. M. (2012). Coach behaviour and practice structures in youth soccer. Journal of Sports Sciences, Vol. 30, No. 15, pp1631–1641.
8. Arnesson, L. & Salman, K. (2009). Coach Succession and Team Performance: The Impact of Ability and Timing -- Swedish Ice Hockey Data. Journal of Quantitative Analysis in Sports, vol. 5: 1, ss. Article 2.
9. Gammelsæter, H. (2013). Leader succession and effectiveness in team sport. Sport, Business and Management, An International Journal. Vol. 3, No. 4, pp 285–296.
10. Cote, J. and Gilbert, W. (2009). An integrative of coaching effectiveness and expertise. International journal of sport science and coaching, Vol. 4, No. 3, pp 307-323.
11.Trninic, V., Papic, V. and Trninic, M. (2009). Role of expert coaches in development of top-level athletes in individual and team sports. Act Kinesiologica, Vol. 3, No. 1, pp 99-106.
12. Coaches Association of British Columbia (CABC), (2007). Evaluation templates. www.coachesbc.ca.
13.4.Jalali M. [Professional art(in Persian)]. 1nd ed. Tehran, World Food Publishing; 2010. p. 3-7.
14. Union Europe Football Confederation (UEFA), (2016). Grade A Coaching Book. Coaches Education Committee, pp 2-5.
15. Rafael, A., Tedesqui, B. and Brittany, A. (2013). Focus on What? Applying Research Findings on Attentional focus For Elite Level Soccer Coaching. Journal of Sport Psychological in Action. Vol. 4, No. 2, pp122-132.
16. Shafiee M, Goodarzi M, Hamidi M, Yadolahi J. [Designing and explaining the criteria for choosing coaches from National Swimming, Diving and Water Polo teams from the perspective of coaches from the field(in Persian)]. Harkat journal. 2008;32:19-35.
17. Couch, S. (2000). Coach selection form, http//www.vemplearning.org.
18. Dahalkvist, A. and Svensson, M. (2010). Role of coach as national coach. School of social and health sciences, Halmstad university.
19. Mack lean, J. and Zakrajsck, D. (1996). Factors considered important for evaluating Canadian university Athletic Coaches. Journal of Sport Management, Human Kinetics Publishers, Vol. 10, No. 4, pp 446-462.
20. Mallett, C. (2006). Beyond Winning and Losing: Guidelines for Evaluating High Performance Coaches. The Sport Psychologist, Vol. 20, No. 2, pp 213-221.
21. Martenes, R. (2004). Successful Coaching. Human Kinetics, Third edition, pp 320-335.
22. Redmond Football Club, (2000).Coach Evaluation forms, http//www.Lwysa.org.
23. Esmaily M, Talebpour M. [Study and prioritization and evaluation of coaching dimensions in sports teams of universities of the Iran(in Persian)]. Research on Sport Sciences. 2009; 16: 92-106.
24. Ebrahimzadeh M. Design and development of selection criteria chess national team coaches [MSc] (in Persian). Tehran University;2010.
25. Nasiri Kh, Khabiri M, Sajadi N, Kazem Nezhad A. [Analysis and modeling of the assessment of coaches of Iranian national handball teams (in Persian)]. Journal of Sport Management. 2010;1:119-140.
26. Tajik A. Design and Development of selection criteria for Taekwondo coaches in Iran [MSc] (in Persian). Tehran University; 2011.
27. Monazami A, Sookhte Zari S, Hadadi F, rostami Nezhad M, Goodarzi M, Eshrafi Hafez A. [Determination of national selection criteria for national volleyball coaches (in Persian)]. ARSM Journal. 2014;(2):6:109-118.
28. Nash, CH., Martindale, R. and Collins, S. (2012). Parameterising expertise in coaching: past, present, future. Journal of sport science, Vol. 30, No. 10, pp 985-994.
29. Ghahfarokhi e, Jalali Farahani M. [Coach change in Iran's soccer league (in Persian)]. Olympic Journal. 2011;(18):3:47-57.
30. Occhino, J., Mallett, C. and Rynne, S. (2013). Dynamic social networks in higher performance football coaching. Physical education and sport pedagogy, Vol. 18, No. 1, pp 90-102.
31. Ferguson, A. (2013). My Autobiography. publisher Hodder & Stoughton Ltd, pp 3-25.
32. Asian Football Confederation (AFC), (2016). Grade B Coaching Book, Coaches Education Committee, pp 7-14.
33.Union Europe Football Confederation (UEFA), (2015). Grade A Coaching Book, Coaches Education Committee, pp 3-7.