ارائه مدلی از تاثیر آمیزه بازاریابی و تصویر برند بر لذت و تعهد ارتباطی هواداران دو تیم پرطرفدار تهرانی (استقلال و پرسپولیس)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 استادیار دانشگاه مازندران

3 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

10.22059/jsm.2018.247235.1985

چکیده

هدف اصلی از پژوهش حاضر ارائه مدلی از تاثیر امیزه بازاریابی و تصویر برند بر لذت و تعهد ارتباطی بود. پژوهش حاضر از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی و از نظر هدف کاربردی بود که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری شامل کلیه تماشاچیان یکی از بازی‌های دو تیم پر طرفدار تهرانی (استقلال و پرسپولیس)‌، که بلیط تهیه‌ کرده و به ورزشگاه رفته‌اند بود. بجهت پاسخ به سوالات پژوهش از آزمون‌های آماری نظیر همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که آمیزه بازاریابی و تصویر برند دارای ضریب تاثیر 58/0 و 51/0 بر لذت هواداران و ضریب تاثیر 62/0 و 48/0 بر تعهد ارتباطی هواداران است. همچنین مدل دارای برازش و تناسب مناسبی بود و نشان داد که روابط تنظیم شده متغیرها منطقی بوده است. . با توجه به نتایج حاصل از این مدل به مدیران و بازاریابان تیم‌ها و باشگاه‌های ورزشی پیشنهاد می‌شود خدمات خود را به نحوی ارائه نمایند که در مقایسه با سایر برند‌ها متمایز باشد و این حس و تصویر را در هواداران ایجاد نماید که خدمات دریافتی فراتر از انتظارات وی بوده است.

کلیدواژه‌ها