نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی‌ تهران، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی‌ تهران، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی ‌تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش بررسی نقش واسطه‌ای ارزش ادراک‌شده در ارتباط بین دانش مشتری با وفاداری مشتریان و کسب مزیت رقابتی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی و با توجه به هدف از نوع کاربردی است. جامعۀ آماری پژوهش تمام هواداران بالای 18 سال دو تیم پرسپولیس و استقلال خواهد بود که به تماشای مسابقات چه از طریق حضور در ورزشگاه و چه از طریق تلویزیون و اینترنت می‌پردازند. روایی سازة پرسشنامة دانش مشتری به کمک تحلیل عاملی تأیید شد. پایایی پرسشنامه‌های تحقیق با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه‌های دانش مشتری، وفاداری، ارزش ادراک‌شده و مزیت رقابتی به‌ترتیب 98/0، 97/0، 93/0، 94/0 به‌دست آمد. بررسی روابط بین متغیرها، نشان‌دهندۀ مناسب و اقتصادی بودن مدل با رابطة غیرمستقیم است که در آن نقش واسطه‌ای ارزش ادراک‌شده مورد تأیید بود. نتایج نشان داد مدل با رابطة غیرمستقیم با دارا بودن میزان AIC کمتری از کارایی بیشتری نسبت به مدل با رابطة مستقیم و بدون در نظر گرفتن نقش واسطه‌ای ارزش ادراک‌شده برخوردار بود، یعنی باشگاه‌هایی که دانش به‌دست‌آمدة مشتریان خود را مدیریت می‌کنند، به ایجاد تعهد و در ادامه برتری رقابتی در میان سایر باشگاه‌ها منجر می‌شوند. از طرفی ارزش ادراک‌شده توسط تماشاچیان ارتباط بین متغیرها را تسهیل می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Perceived Value in the Relationship of Customer Knowledge with Customer Loyalty and Competitive Advantage in Premier League Football Clubs

نویسندگان [English]

 • jamaleddin beyrami igder 1
 • hosein akbari yazdi 2
 • alireza elahi 3

1 PhD of Sport Management, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Physical Education, Kharazmi University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Faculty of Physical Education, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the mediating role of perceived value in the relationship of customer knowledge with customer loyalty and competitive advantage in Iran premier league football clubs. The research method was descriptive correlation and applied in terms of the aim. The statistical population included all fans (over the age of 18) of Persepolis and Esteghlal teams who watched their matches either through attending the stadium or through the television and the internet. Factor analysis was used to confirm the construct validity of customer knowledge questionnaire. The reliability of the customer knowledge, loyalty, perceived value and competitive advantage questionnaires was obtained using Cronbach's alpha coefficient: 0.98, 0.97, 0.93 and 0.49 respectively. The investigation of the relationships of the variables showed that the model was suitable and economical with indirect relationship in which the mediating role of perceived value was confirmed. The results showed that the model with indirect relationship with lower AIC was more efficient than the model with direct relationship and without the mediating role of perceived value. That is to say the clubs that manage the knowledge of their customers lead to commitment and then competitive advantage in other clubs. On the other hand, the perceived value of the spectators facilitates the relationship of variables.

کلیدواژه‌ها [English]

 • competitive advantage
 • customer knowledge
 • football club
 • loyalty
 • perceived value
 1. Galan T, Janet S, Dean F.      Sportspectator consumption Behavior .Sport marketing Quarterly. 2003;      12(1):7-17.
 2. Beyrami eigder J.Determining [the      Relationship between Dimensions of Service Quality and Satisfaction and      Citizenship Behavior of Audiences (in persian)].[MSc]. University of      Tehran. 2013; 83-41.
 3. Baharifar A, Javaherikamel M.      [Investigating the Consequences of Organizational Ethical Values ​​by      Investigating Organizational Justice, Organizational Commitment and      Organizational Citizenship Behavior (in persian)]. Human Rights      Development Policies. 2010; 28(7): 29-31.
 4. Bagheri S M, Asghari F. [A Survey      on the Coordination between Business-Level Strategies and Market      Orientation in the Life-cycle Processes (in persian)]. Journal of      Marketing Management. 2013; 19: 119-125.
 5. Saliss      & Jones. Customer Knowledge Management and E-commerce:The role of      customer perceived risk. International Journal of Information. Management.      2002;28(3) 102–113.
 6. Akhavan      P, Haidari S. [Customer Knowledge Management An Approach to Obtaining      Competitive Advantage (in persian)]. Managing Journal of Tomorrow. 2011;      18: 45-53.
 7. Darroch J, McNaughton R. Beyond market orientation-Knowledge management and the      innovativeness of New Zealand firms. European Journal of Marketing.      2003;37(3):572-593.
 8. Day      G.S. Managing Market Relationships. Journal of the Academy ofMarketing      Science 2000; 2891): 24-30.
 9. Cutler P, Clerk Q. Marketing      Management. Translation by Mehdi Amir Jafari. 1nd ed. Tehran, Nas      Publisher; 2016.
 10. Moussa Khani M, Haghighi M,      Turkzadeh S. [Presentation of a Model for Customer Loyalty Using Customer      Knowledge Management in the Banking Industry of Iran (in persian)].      Commercial Management Magazine. 2012; 12 (4): 147-164.
 11. Chiou,S,      Droge C, Hanvanich C. Does Customer Knowledge Affect How Loyalty Is      Formed?. Journal of Service Research. 2002;5(2):113-124.
 12. Zahari A, Rosman M, Rajamaryam R,      Norhafizah A. The important of Knowledge Management and Customer Knowledge      Management in Enhancing Organizational Performance. International Business      Management. 2016;10(14):2724-2731.
 13. Daneshfard K, Zakeri M. [The      Effect of Knowledge Management on the Strengthening of Competitive Power      of Consultants Engineers (in persian)]. Quarterly Journal Basirat. 2009;      45 (7): 21-38.
 14. Hayati A.      Knowledge Sharing Success for Sustaining Organizational Competitive      Advantage. Hayati Abdul-Jalal et al. Procedia Economics and      Finance.2013; 4(7): 150 – 157.
 15. Hasanzadeh      m, Seyed mahaleh SF. (2013).Effect of Knowledge Management on Success of      Customer Relationship Management in Eghtesad Novin Bank of Tehran.      Int.J.Buss.Mgt.Eco.Res. 2013; 4(6):839-848.
 16. Pavicic,J. et al. CUSToMER      KNowLEDGE MANAGEMENT. TowARD SoCIAL CRM I n t e r n a t i o n a l J o u r      n a l o f M a n a g e m e n t C a s e s, 2009; 3(2):45-53.
 17. Shieh CJ. (2009). Study on the      relations among the customer knowledge management,learning organization,      and organizational performance. The Service Industries Journal. 2009.      31(5):791 –807.
 18. Ofek E, Miklos S. Leveraging the      Customer Base: Creating Competitive Advantage Through Knowledge      Management. Management Science. 2001;47(11): 1441–1456.
 19. Zhilin Y, T. Peterson. Customer Perceived Value,Satisfaction,      and Loyalty: The Role of Switching Costs. Psychology & Marketing.      2004; 21(10):799–822.
 20. Huber f and et all. Gaining competitive advantage through      customer value oriented management. JOURNAL OF CONSUMER MARKETING .2003.      18(1): 39-50.
 21. Woodruff      R. Customer value: the next source for competitive advantage. Journal of      the academy of marketing scince. 1997;25(2) 139-153.
 22. Al-Shammari M.      Customer knowledge management. 1nd ed. IGI (Idea Group Incorporation)      publication; 2009; 1: 131-139.
 23. Sadeghpour      B, Moradi V. [Statistical analysis with SPSS and AMOS software(in      persian)].1nd ed. Mazandaran, Mazandaran University Press; 2010; 1: 81-99.