چارچوب نظری خط مشی ورزش ملی، با رویکرد ورزش آموزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران- پردیس البرز

2 دانشیاردانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

4 استاد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

10.22059/jsm.2020.213576.1677

چکیده

در این مطالعه سعی شده تا با بررسی زمینه ای موضوع، خط مشی ورزش ملی تبیین گردد. با توجه به اهمیت آموزش در مسیر توسعه، رویکرد اصلی این پژوهش ورزش آموزشی است. به دلیل مبهم و وابسته بودن عوامل مرتبط با زمینه، در این پژوهش از روش استقرایی به جمع آوری داده ها اقدام شد. از اینرو این پژوهش با رویکرد کیفی و با شیوه نظریه داده بنیاد انجام گرفت. به منظور جمع‌آوری اطلاعات از مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختار یافته استفاده شد. جامعه آماری شامل صاحب ‌نظران دانشگاهی و مدیران ارشد ورزش کشور بود. نمونهگیری به صورت هدفمند آغاز شد و براساس شیوه نمونهگیری نظری تا اشباع دادهها ادامه یافت. نتایج این پژوهش وابستگی توسعه ورزش به ورزش آموزشی و توسعه اجتماعی به توسعه ورزش، را به خوبی تبیین کرده و پیشنهاداتی برای توسعه ورزش ارائه می دهد. در پایان نظریه توسعه ورزش کشور با توجه به الگوی استخراج شده، ارائه می گردد.

کلیدواژه‌ها