بررسی اثر ظرفیت جذب و خلاقیت بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

2 عضو هیات علمی دانشگاه رازی

3 دانشگاه ارومیه

10.22059/jsm.2018.240540.1921

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی اثر ظرفیت جذب و خلاقیت بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران می باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش تمامی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان) 400 نفر( بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی- طبقه ای متناسب، 196 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد رفتار نوآورانه(اسکات و بروس، 1994)، ظرفیت جذب (زاهارا و جورج (2002)؛ جانسن، ون دن بوش و والبردا (2005) و خلاقیت(رند سیپ، 1998) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر بوسیله نرم افزار LISREL8/7 استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد، بین ظرفیت جذب و خلاقیت با رفتار نوآورانه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که مدیران سازمان های ورزشی باید به اشتراک گذاری دانش، خلاقیت و فراهم کردن فرصت های برای دسترسی به دانش خارجی، ارتباطات داخلی در میان کارکنان و توانایی کارکنان برای کشف و بهره گیری از دانش بسنجند و پرورش دهند که باعث بروز رفتار های نوآورانه و بهبود عملکرد سازمان های ورزشی می شود.

کلیدواژه‌ها