تحلیل موانع حقوقی و قانونی اثرگذار بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در فوتبال حرفه-ای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

10.22059/jsm.2017.230372.1809

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی و تحلیل موانع حقوقی و قانونی اثرگذار بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در فوتبال حرفه‌ای جمهوری اسلامی ایران بود. با توجه به هدف اصلی پژوهش، روش انجام پژوهش از نوع کیفی بود. به این منظور، با انجام مصاحبه‌های کیفی با خبرگان و متخصصان امر، مهم-ترین موانع حقوقی و قانونی موجود در مسیر پیاده سازی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، در فوتبال حرفه‌ای کشور شناسایی شد. در پژوهش حاضر، نمونه‌گیری از افرادی انجام ‌شد که مربوط‌ترین داده‌ها را، درباره موضوع پژوهش فراهم می‌کردند. در پژوهش حاضر از نظرات 26 نفر از افراد، در قالب تعداد 35 مصاحبه استفاده شد و زمانی که موضوع به حد اشباع نظری رسید، فرآیند جمع‌آوری یافته‌ها پایان یافت. مطابق با مبانی پژوهش‌های کیفی، تحلیل یافته‌ها همزمان با جمع‌آوری داده‌ها انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد، مهمترین موانع حقوقی و قانونی موثر در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی عبارت بودند از: جامع نبودن قوانین مصوب مربوط به خصوصی سازی؛ تغییرات مکرر در قوانین تصویب شده؛ وجود مشکلات قانونی در خصوص قوانینی چون حق پخش تلویزیونی و حقوق مالکیت معنوی (کپی‌رایت)؛ وجود برخی اشکالات و نواقص در قوانین و مقررات مربوطه مانند قانون کار، قانون مالیات

کلیدواژه‌ها