طراحی مدل‌ معادلات ساختاری تصمیمات رفتاری تماشاگران فوتبال و کیفیت خدمات با تأکید بر کیفیت زیباشناختی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اراک

2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اراک

3 دانشگاه علامه

4 دانشگاه علامه طباطبائی

10.22059/jsm.2017.221193.1734

چکیده

هدف پژوهش، طراحی مدل تصمیمات رفتاری تماشاگران و کیفیت خدمات است. روش تحقیق توصیفی-همبستگی و از نوع کاربردی است. جامعۀ آماری تماشاگران بازی پرسپولیس-استقلال در نیم‌فصل دوم 1394 و نمونۀ آماری طبق جدول مورگان و نمونه در دسترس، 384 نفر شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه و برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS16 و LISREL استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بین کیفیت خدمات درک شده و ابعاد آن (کیفیت عملکردی، فنی و زیباشناختی) بین تماشاگران پرسپولیس و استقلال تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بیشترین تأثیر ابعاد کیفیت خدمات روی رضایتمندی تماشاگران مربوط به کیفیت فنی (68/0) و سپس زیباشناختی (61/0) و کیفیت عملکردی (54/0) بود. نتایج نشان داد بین رضایتمندی و تصمیمات رفتاری تماشاگران ارتباط مثبت و معنی‌داری وجود دارد(72/0=φ). بنابراین با توجه به نتایج می‌توان گفت مدیران باشگاه‌ها و استادیوم‌ها باید علاوه بر کیفیت عملکردی و فنی، به کیفیت زیباشناختی در استادیوم‌ها توجه خاص داشته باشند تا بتوانند یک تجربه به یادماندنی از حضور در ورزشگاه را برای تماشاگران به ارمغان بیاورند و آن‌ها را مجاب به تصمیم‌گیری برای حضور مجدد در ورزشگاه و وفاداری به تیم خود کنند.

کلیدواژه‌ها