دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، تابستان 1398 
1. طرحی الگوی عوامل مؤثر بر توسعه ورزش دانشگاهی ایران

صفحه 195-217

فریدون منافی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ حمیدرضا گوهررستمی؛ محمد پورکیانی؛ صلاح دستوم