نقش تبعیض در محیط کار بر سلامت ذهنی و عملکرد شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد آزادشهر

2 هیات علمی دانشگاه کاشان

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش تبعیض در محیط کار بر سلامت ذهنی و عملکرد شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه به تعداد 210 نفر بود که کل جامعه به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب و در نهایت 198 پرسش‌نامه‌ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای جمع‌آوری داده‌های تحقیق، از پرسش‌‌نامه‌های تبعیض در محیط کار پاسکوئه و ریچمن (2009)، سلامت ذهنی بیکر (2008) و عملکرد شغلی بابین و بالس (2004) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و شناسایی اثرات متغیرهای تحقیق، مدل‌یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار لیزرل استفاده شد. نتایج نشان داد که تبعیض در محیط کار بر سلامت ذهنی و عملکرد شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه اثری منفی و معنی‌دار دارد. با توجه به نتایج تحقیق می‌توان گفت که تبعیض در محیط کار موجب کاهش سلامت ذهنی و عملکرد شغلی کارکنان می‌گردد. بنابراین پیشنهاد می‌شود مدیران ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه با حذف تبعیض در محیط کار، زمینه افزایش سلامت ذهنی و عملکرد شغلی کارکنان خود را فراهم سازند.

کلیدواژه‌ها