مطالعه ی تاثیر سرمایه اجتماعی و مولفه های آن بر میزان مشارکت ورزشی نوجوانان دختر و پسر شهرستان جم در استان بوشهر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 گروه تربیت بدنی دانشکاه آزاد اسلامی واحد شیراز، دکترای فیزیولوژی ورزشی

چکیده

در این تحقیق تاثیر سرمایه اجتماعی و مولفه-های آن (شامل امنیت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، تعلق اجتماعی، تعامل اجتماعی، مشارکت اجتماعی، حمایت اجتماعی و پایبندی به هنجاری اجتماعی) بر میزان مشارکت ورزشی نوجوانان دختر و پسر شهرستان جم در سال 1394 مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا با توجه به نمونه‌گیری‌های طبقه‌ای و خوشه‌ای چند مرحله 350 نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر شاغل به تحصیل در پایه‌های اول و دوم متوسطه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که میزان مشارکت ورزشی نوجوانان پسر به صورت قابل ملاحظه‌ای بیشتر از نوجوانان دختر است. نتایج مدل‌های ساختاری با استفاده از لیزرل نشان دهنده آن است که سرمایه اجتماعی در حالت کلی بر میزان مشارکت ورزشی هم نوجوانان دختر و هم پسر تاثیر معناداری را دارد. همچنین نتایج رگرسیون‌های چندگانه برای مولفه‌های سرمایه اجتماعی نشان دهنده آن است که از میان مولفه‌های سرمایه اجتماعی، مشارکت اجتماعی به صورت مثبت بیشترین تاثیر را بر میزان مشارکت ورزشی نوجوانان پسر، و متغیرهای مشارکت اجتماعی و حمایت اجتماعی به صورت مثبت به ترتیب بیشترین تاثیر را بر میزان مشارکت ورزشی نوجوانان دختر دارند. بنابراین هرگونه اقدام را راستا افزایش سرمایه اجتماعی به مشارکت ورزشی بیشتر نوجوانان منجر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها