مدل سازی بلوغ عوامل انسانی و سازمانی مدیریت دانش همراستا با کسب و کار در ورزش ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت و برنامه ریزی ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 استاد مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشگاه ارومیه، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مدلسازی بلوغ عوامل سازمانی و انسانی مدیریت دانش مبتنی بر کسب وکار در ورزش ایران است. این پژوهش، با رویکرد کارکردگرایی و با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است؛ و از نوع غیرآزمایشی محسوب میشود. براساس هدف نیز در مرحله اول کاربردی، در مرحله ی دوم ارزیابی و در مرحله ی سوم از نوع تحقیق و توسعه است. جامعه ی آماری تحقیق، کلیه ی نخبگان مدیریت ورزشی و متخصصین ادارات کل ورزش و جوانان کشور بود. ابزار گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و به روش میدانی بود. پرسشنامه استاندارد شاخص های بلوغ مدیریت دانش همراستا با استراتژی های کسب وکار جامی پور و همکاران (1393) مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرمافزار SPSS و AMOS برای آمار توصیفی و استنباطی به عمل آمد. نتابج نشان داد هر چهار بعد افراد پشتیبانی و زیرساخت سازمانی، ارزیابی و فرآیندها و جریان مدیریت دانش در کسب و کار سهم معنی‌داری دارند. با توجه به نتایج می‌توان اذعان داشت که مدیریت دانش کارا به کارکنان اجازه می دهد تا در ادارات ورزشی با یکدیگر تعامل و مشارکت نموده، در ارتباط بوده و دائماً در مورد اطلاعات مرتبط با شاخه ی کاری شان به روز باشند.

کلیدواژه‌ها