نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت و برنامه ریزی ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 استاد مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشگاه ارومیه، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مدلسازی بلوغ عوامل سازمانی و انسانی مدیریت دانش مبتنی بر کسب وکار در ورزش ایران است. این پژوهش، با رویکرد کارکردگرایی و با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است؛ و از نوع غیرآزمایشی محسوب میشود. براساس هدف نیز در مرحله اول کاربردی، در مرحله ی دوم ارزیابی و در مرحله ی سوم از نوع تحقیق و توسعه است. جامعه ی آماری تحقیق، کلیه ی نخبگان مدیریت ورزشی و متخصصین ادارات کل ورزش و جوانان کشور بود. ابزار گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و به روش میدانی بود. پرسشنامه استاندارد شاخص های بلوغ مدیریت دانش همراستا با استراتژی های کسب وکار جامی پور و همکاران (1393) مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرمافزار SPSS و AMOS برای آمار توصیفی و استنباطی به عمل آمد. نتابج نشان داد هر چهار بعد افراد پشتیبانی و زیرساخت سازمانی، ارزیابی و فرآیندها و جریان مدیریت دانش در کسب و کار سهم معنی‌داری دارند. با توجه به نتایج می‌توان اذعان داشت که مدیریت دانش کارا به کارکنان اجازه می دهد تا در ادارات ورزشی با یکدیگر تعامل و مشارکت نموده، در ارتباط بوده و دائماً در مورد اطلاعات مرتبط با شاخه ی کاری شان به روز باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling the organizational and human factors of knowledge management maturity aligned with business in sport of Iran

نویسندگان [English]

 • houriyhe dehghanpouri 1
 • Seyyed Mohammad Kashef 2
 • Mohammad Rasoul Khodadadi 3

1 Assistant Professor and faculty member, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran

2 Professor in Physical Education Management, Urmia University

3 Assistant Professor and faculty member, University of Tabriz

چکیده [English]

The aim of study is modeling the organizational and human factors of knowledge management maturity based on business in sport of Iran.
This research has been conducted with a functionalistic approach and using a survey method; hence it is non-test type.
This research is Based on the objective, it is also applicable at the first stage, in the second stage it is evaluated and in the third stage it is a type of research and development.
The statistical population of the study was all elite sports management and experts in the general administration sports and youth of the country. Data collection tool was library studies and questionnaire. The Jamipour et al (2014) standard questionnaire of knowledge management maturity indicators along with business strategies was used. Analysis of data was performed by using the SPSS and AMOS software. The results showed that the greatest impact was on participation and engagement of staff; training management procedures; evaluating the performance of knowledge management; knowledge management processes and activities. The findings showed that all four dimensions of people, support and organizational infrastructure, evaluations and processes, and the flow of knowledge management have a significant effect in business. According to the results, it can be said that efficient knowledge management allows employees to interact and participate in sports departments, be in touch and keep up-to-date on the details of their work branch.
Keywords: Business, Knowledge Management, Maturity of Knowledge Management, Organizational and human factors, Sport.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Business
 • Knowledge Management
 • Maturity of Knowledge Management
 • Organizational and human factors
 • Sport
 1. Amin Moghadam, Ali; Sotoudeh Mathias, Maryam (2006), "A Model for Developing Knowledge Management in Research Organizations Using Effective Approaches to Information and Communication Technology", National Conference on Knowledge Management, Scientific Articles Database, Pp: 1-10, (in Persian).
 2. Akbari, Mehdi, Moradi, Mahmoud (2013), "Providing a Fuzzy Decision Support System to Measure Organizational Readiness for Acceptance of Knowledge Management", Technology Development Management Quarterly, (1), Pp: 99-131, (in Persian).
 3. Finn, O.B. Torgeir, D., (2008), “Knowledge management in software engineering: A systematic review of studied concepts, findings and research methods used”, Information and Software Technology, 50, Pp: 1055-1068.
 4. Hadizadeh Moghadam, Akram; Ramin Mehr, Hamid; Heidari, Hamed (2010); "Presentation of the Model of Knowledge Management Success", The Perspective of Public Administration, (4), Pp: 83-100, (in Persian).
 5. Ajmal, M., Helo, P., Kekale, T. (2010), “Critical factors for knowledge management in project business”, Knowledge Management, 14(1), Pp: 156-168.
 6. Ghasemi, Hamid (1394), "Explaining the Maturity of Knowledge Management at the National Company for Distribution of Oil Products in the Northern Regions of Iran (Gilan, Chalous, Sari, Golestan)", Master's Degree, Islamic Azad University, Rasht Branch, Pages: 1-100, (in Persian).
 7. Lin, Ch., Wu, J.C., Yen, D., (2012), “Exploring barriers to knowledge flow at different knowledge management maturity stages”, Information & Management, 49, Pp: 10-23.
 8. Jami Pour, Mona; Manian, Amir; Mosa Khani, Mohammad; Hasanzadeh, Alireza (2014), "Designing the Mobility Model for KM along with Business Strategies", Ph.D., System Management, University of Tehran, Faculty Management, Pages: 1-355, , (in Persian).
 9. Yeh, Y., Lai, S., Ho, Ch., (2008), “Knowledge management enablers: a case study”, Industrial Management & Data Systems, 106 (6), Pp: 793-810.

10. Vestal, W., (2002), “Measuring Knowledge Management”, American Productivity Quality Center (APQC), released August, Pp; 8-10.

11. Hosseini, Seyyedjjtaba; Danaeifard, Hasan (2012), "The Effect of Organizational Citizenship Behavior on Knowledge Sharing: A Study on the Mediating Role of Organizational Culture", Iranian Journal of Management Studies, 7 (28), Pages: 109-130, (in Persian).

12. Mahdavi, Seyyed Taghi (2012), "The Relationship Between Maturity of Knowledge Management and Innovation and Quality of Services in Urmia Bank", Journal of Management Research Papers, (5), Pp: 24-35, (in Persian).

13. Booto Ekionea, J., Swain, D., (2008), “Developing and aligning a Knowledge Management strategy: towards a taxonomy and a framework”, international journal of Knowledge Management, 4 (1), Pp: 29-45.

14. Davenport, TH. Prusak, L., (1998), “Working knowledge: How organizations manage what they know”, Boston, Harvard Business School Press, Pp: 20-22.

15. Chen, Y., Huang, H., (2012), “Knowledge management fit and its implications for business performance: A profile deviation analysis”, Knowledge-Based Systems, 80, Pp: 800-828.

16. Aboud Zeid, E., (2009), “Alignment of Business and Knowledge Management Strategy”, Encyclopedia of Information Science and Technology, Second Edition, Pp: 124-129.

17. Teece D. J. (2010), “Business models, business strategy and innovation”, Long Range Planning; 43: Pp: 172-194.

18. Asoh, D.A., (2004), “Business and Knowledge Strategies: Alignment and Performance Impact Analysis”, Ph.D. thesis, University at Albany State University of New York, Pp: 11-12.

19. Al-Badawi, Amir, Sa'edi, Mehdi (2003), "The Conceptual Framework of Knowledge-Based Business Models", Tarbiat Modares Engineering and Engineering Magazine, Modares Science and Research Journal, (11), Pp: 63- 53, (in Persian).

20. Holsapple, C. W. (2004), “Knowledge and it's attributes”; Edited by Holsapple, Clyde, Hand Book on Knowledge Management; 1, Pp: 34-37.

21. Scott-Kemmis D. (2012), “Responding to Change & Pursuing Growth: Exploring the potential of business model innovation in Australia”, Report of a study supported by the Australian Business Foundation, Pp: 34-37.

22. Nekodary, Maryam; Yaghoubi, Normohammad (2011), "Investigating the Facts of Knowledge Management Facilitator in Crisis Management Organization", Public Management Research, 4 (13), Pages: 95-119, (in Persian).

23. The comprehensive scientific plan of the country (2010), "The comprehensive scientific plan of the country approved on 2011/01/04", Tehran, the Supreme Council of the Cultural Revolution, Pp. 40-45, (in Persian).

24. Chen, L., (2010), “Business–IT alignment maturity of companies in China”, Information & Management 47, Pp: 9-16.

25. Sun, S., Chen, Y., (2008), “Consolidating the strategic alignment model in knowledge management”, Int.J. Innovation and Learning, 5 (1), 51-65.

26. Ghoharipoor, Mohammadsadegh. Ghafoori, Farzad. Nadri, Amir. (2014), The Relationship between Factors of Human Resource Empowerment and the Motivation to Perform Tasks in the Physical Education Organization of the Islamic Republic of Iran (Ministry of Sports and Youth), Sport Management Studies, No. 19, Mehr and Aban, Pages: 108-93. (in Persian).

27. Mohammad Zadeh, Zahra. Rahman Sarsat, Hossein. Kousasadeh, Seyyed Ali (2014), "The Effect of Cognitive and Emotional Trust on Leadership on Organizational Identity: The Role of Mediator of Trust in Organizations", Journal of New Approach in Educational Management, Number 3, Pages: 20-1. (in Persian).

28. Mesbah Babamiri, Venus. Kohandel, Mehdi. (2016), "The Relationship between Learning Organization and Efficiency in Physical Education Experts of Tehran Education Offices", Sport Management Studies, No. 28, Farvardin and May, Pages: 120-107. (in Persian).

29. Kruger, C. J., Snyman, M., (2007), “Formulation of a strategic knowledge management maturity model”, South African Journal of Information Management, 7 (2), June.

30. Kazemi, M., Zafar Allahyari, M. (2010), “Defining a knowledge managementconceptual model by using MADM”, Journal of knowledge management, 14 (6), Pp: 872-890.

31. Migdadi, M., (2009), “Knowledge management enablers and outcomes in small and medium sized enterprises”, Industrial management and data system, 109, Pp: 840-858.

32. Pee, L.G., Kankanhalli, (2009), “A model of organizational knowledge management maturity based on people, process, and technology”, Journal of Information & Knowledge Management, 8 (2), Pp: 77-79.

33. Infosys, (2000), “KM maturity model”, available at: http://www.infosys.com, Pp: 1-3.

34. Mujde. Yuksel, Mark A. McDonald, Soyoung. Joo, (2016), “Cause-related sport marketing: an organizing framework and knowledge development opportunities”, European Sport Management Quarterly, 16 (1), Pp: 58-85.

35. Marcelo Cano-Kollmann, John. CantwellThomas J. HanniganRam. MudambiJaeyong. Song, (2016), “Knowledge connectivity: An agenda for innovation research in international business”, Journal of International Business Studies, 47 (3), Pp: 255–262.

36. Ngai, E. W. T., & Chan, E. W. C., (2005), “Evaluation of knowledge tools using AHP”, Expert Systems with Applications, 29, P: 889.

37. Khatibian, N., Hasan gholoi pour, T., Abedi Jafari, H., (2010), “Measurement of knowledge management maturity level with in organizations”, Business strategy series, 11 (1), Pp: 1751-5637.

38. Jessie. Schenk, Milena M. Parent, Darlene. MacDonald, Laurence. Proulx Therrien, (2015), “The evolution of knowledge management and transfer processes from domestic to international multi-sport events”, European Sport Management Quarterly, 5 (15), Pp: 234-253.

39. Kuala. Lumpur, Malaysia. Kashan, Pirzada. Danture, Wickramasinghe. Gabriël A, Moens Kamran. Ahmed, (2016), “IT Usage, Perceived Knowledge Usefulness, Learning Culture and Intention to Share Knowledge among Business Students in a Malaysian Public University”, 3rd Global Conference on Business and Social Sciences, 219, Pp: 324–329.