نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم

2 دانشگاه گیلان - عضو هیات علمی

3 دانشگاه گیلان، استادیار مدیریت ورزشی

4 استادیار مدیریت ورزشی. دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی. تهران. ایران

5 دانشگاه گیلان

چکیده

هدف از این پژوهش، تحلیل و مدل‌سازی عوامل و متغیرهای اثرگذار بر توسعه ورزش دانشگاه‌های دولتی ایران بود.
روش تحقیق از نوع پیمایشی- همبستگی بود. جامعه آماری را تمامی اساتید تربیت‌بدنی، مدیران و کارشناسان حوزه ورزش دانشگاهی (دولتی) تشکیل می‌دادند. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت جهت مدل-سازی معادلات ساختاری به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب گردید (328=n). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه‌ای، مصاحبه (نیمه هدایت‌شده) و پرسشنامه محقق ساخته‌ (112 گویه) بود. روایی محتوایی پرسشنامه توسط 17 متخصص دانشگاهی؛ و پایایی و روایی سازه آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و شاخص‌های برازش مدل‌سازی تأیید گردید. از آزمون‌های کالموگراف – اسمیرنف و فریدمن (SPSS20)؛ و مدل‌سازی معادلات ساختاری (Amos20) جهت تجزیه‌وتحلیل یافته‌ها استفاده شد.
تحلیل مسیر نشان داد که عوامل محیطی به ترتیب ضرایب اثر بر مدیریت توسعه ورزش (91/0)، منابع توسعه عوامل فردی (77/0)، (62/0) و مشارکت ورزشی (07/0) اثر مثبت و معنی‌داری داشت. همچنین مدیریت توسعه ورزش به ترتیب ضرایب اثر بر مشارکت ورزشی (95/0)، عوامل فردی (73/0) و منابع توسعه (37/0) دارای اثر مثبت و معنی‌داری بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing the model of Factors affecting the development of university sport in Iran

نویسندگان [English]

 • Hamid Goharrostami 3
 • Mohammad Pourkani 4

3 Assistant Professor of Sport Management, faculty of physical education and sport sciences, University of Guilan, Rasht, Iran.

4 Assistant Professor of Sport Management, faculty of physical education and sport sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The objective of this research was analysis and modeling the effecting factors and variables on the sports development in state universities of Iran.
The Research methodology was type of survey - correlational. The statistical population consisted of all the physical education instructors, administrators and experts in the domain of university sports (governmental sectors). The statistical samples was selected to the number of Can be sufficient for structural equation modeling and to way purposefully and accessible. (n=328). A research tools were including the Library study, Interview (semi-guided) and researcher made questionnaire (112 items). After confirmation of conceptual validity of instruments by 17 university experts, its reliability coefficient (95%), and construct validity was also confirmed by Cronbach's alpha coefficient and fit indicators of modeling. The data were analyzed by Kolmogorov-Smirnov and Friedman (SPSS20) tests; and modeling structural equations (Amos20).
The Path analysis indicated that the environmental factors had positive and significant effect to the management of sport development (0.91), individual factors (0.77), development resource (0.62) and sport participation development (0.07) and to respectively effect Coefficients. Also, the managing sport development factor was positive and significant effect to the sport participation development (0.95), individual factors (0.73) and resource development (0.37) in order effect Coefficients.
It seems that in process of development of college sports; the environmental factors has the antecedents and key effector role on process of management of sport development, resource development and individual factors; that the outcome is growing students sport development.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sport development
 • student sport
 • sport participation
 • collegiate sport
 • development model
 1. Department of Education, Ministry of Science (2013), Performance Report, Documentation Center. p: 10 [In Persian].
 2. Asadi Dastjerdi, Hasan, "Needs Assessment and Survey of Students about Physical Education Activities and Sport Sciences in Universities and Higher Education Institutions", Research Project of Physical Education Research Institute and Sport Sciences. 2001 p: 3 [In Persian].
 3. Amirtash, Ali Mohammad, "Evaluation of the sports Olympiad of Iranian students from the viewpoint of referees, supervisors, instructors and participating students", Movement 2010,19: 22-5. [In Persian].
 4. Peak Serasht, Mohammad Jafar, Elhampour, Hossein, "Studying the Pattern of Students' Leisure at Shahid Chamran University", Journal of Educational Sciences and Psychology, 2005. 4: 62-39. [In Persian].
 5. Hosseini, Golaleh, Hamidi, Mehrzad, Tojari, Farshad, "Developing a Strategic Plan for Student Sports in Islamic Azad University", Sport Management, 2012. 15: 33-15. [In Persian].
 6. Hamidi, Mehrzad , "Development of Major Objectives of the Strategies and Strategies for the Development of Student Sports in the Fourth Development Plan of the Country", Institute for Educational and Sports Sciences, Ministry of Science, Research and Technology. 2009 [In Persian].
 7. Hamidi, Mehrzad, Elahi, Alireza; Izadi Yazdi, Akbar, "Development of Strategies for the Development of Staff Structure of Student Sports in Iran", Research in Sport Sciences, 2010. 26: 40-27. [In Persian].
 8. Hamidi, Mehrzad, Allah, Alireza; Akbari Yazdi, Hossein; Hamidi Mohsen, "Student Sports of the Islamic Republic of Iran, Perspectives and Development Strategies", Sports Management Studies, 2011. 12: 26-13. [In Persian].
 9. dastoom, Salah; Ramezani Nejad; Rahim; Banar; Nooshin; Rahim Rasouli, "Investigating the Interaction Between the Academic Environment and Iran's Sports Industry Based on Documentation and Structure Analysis", Journal of Applied Research in Sport Management ", 2013, 6:45-62. [In Persian].
 10. Rahmani, Ahmad; Bakhshinia; Tayebi; Ghavami; Seyyed Saeed; "The Role of Exercise in Students' leisure time at Islamic Azad University of Takestan", Research in Sport Sciences, 2006, 12: 5-33. [In Persian].
 11. Detailed Document of the Comprehensive System of Education and Sports Development of the country, "Detailed document of sport education", Physical education organization. 2004, [In Persian].
 12. Saffari Marjan, "Designing the public sport pattern of Iran", Ph.D. thesis of Tarbiat Modares University. 2012, [In Persian].
 13. TalebPour, Mehdi, "Formation of the Supervision and Evaluation of Educational Programs and Activities of Sport Universities of the Country", Research Proceedings of the Institute for Educational and Sports Science. 2005, [In Persian].
 14. Azizi, Bistun; Jalali Farahani, Majid; Khabiri Mohammad, "Studying the Attitudes of Students Living at Dormitories of Tehran University on Sports", Sport Management, 2011. 8: 91-91. [In Persian].
 15. Alizadeh, Mohammad Hossein, Tojari, Farshad , "Investigating the Safety of Sporting Places of Tehran State Universities and Providing Appropriate Strategies", Research in Sport Sciences, 2006. 15: 39-23. [In Persian].
 16. keshtidar, Mohammad, "Quantitative Needs Assessment of Human Resources for Physical Education and Out-of-Competition Sports", Third National Congress on Sport Management, Shahrekord, November. 2009 [In Persian]،
 17. Kashkar, Sara, Ehsani, Mohammad, "Investigating the Importance of Tehran Women's Participation in Exercise Exercise in Respect to the Variable of Individual Characteristics", Women's Studies, 2007. 6:134-113. [In Persian].
 18. Karimian, Jahangir; Tondnevis, Fereydoun, "Relationships between human resources, budget expenditures, area of facilities and facilities on the increase of sports activities of universities", movement and sports sciences, 2004. 3: 79-63. [In Persian]
 19. Maghsoudi, Hamid Reza, "Comparison of the existing situation of sports programs of universities of Iran with ten years ago", Research in sport management and motor behavior, 2013. 5: 45-33. [In Persian].
 20. Mahdizadeh, Rahimeh, Andam, Reza, "Strategies for the development of public sport in Iranian universities," Sport Management Studies, 2014, 22: 38-15. [In Persian]
 21. Mirkazemi, Seyedeh Ozra, "Designing a Performance Evaluation Model for Educational Institutions at Universities", Ph.D., Guilan University. 2009 [In Persian].
 22. Byl J. Intramural recreation: A step-by-step guide to creating an effective program. Physical & Health Education Journal. 2002; 68(2):40.
 23. Carlson R. Ethnio different as a determinant for sport practical pation among children. Journal of Sport Management. 2002;85.
 24. Chelladurai P. Human Resource Management in Sport and Recreation: Human Kinetics; p; 67, 2006.
 25. Datta DK, Guthrie JP, Wright PM. Human resource management and labor productivity: does industry matter? Academy of management Journal. 2005;48(1):135-45.
 26. Devecioglu S, Sahan H, Yildiz M, Tekin M, Sim H. Examination of socialization levels of university students engaging in individual and team sports. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2012;46:326-30.
 27. FISU. Handbook, Author. 2010.
 28. Greaney ML, Lees F, Lee S, editors. A qualitative analysis of enablers and barriers to physical activity among college students. Annual meeting of the American Public Health Association Boston, MA, p; 13. 2006.
 29. Kathryn A.Baker, Branch K. Chapter 1. Concepts Underlying Organizational Effectiveness: Trends in the Organization and Management Science Literature. p: 4, 2012.
 30. Sotiriadou K, Shilbury D, Quick S. The attraction, retention/transition, and nurturing process of sport development: Some Australian evidence. Journal of sport management. 2008;22(3):247-72.
 31. Szabo A, Frenkl R, Caputo A. Deprivation feelings, anxiety, and commitment in various forms of physical activity: A cross-sectional study on the internet. Psychologia. 2006;39:223-30.
 32. Tumusiime D. Perceived benefits of, barriers and helpful cues to physical activity among tertiary institution students in Rwanda, p:4, 2014.