طرحی الگوی عوامل مؤثر بر توسعه ورزش دانشگاهی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم

2 دانشگاه گیلان - عضو هیات علمی

3 دانشگاه گیلان، استادیار مدیریت ورزشی

4 استادیار مدیریت ورزشی. دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی. تهران. ایران

5 دانشگاه گیلان

چکیده

هدف از این پژوهش، تحلیل و مدل‌سازی عوامل و متغیرهای اثرگذار بر توسعه ورزش دانشگاه‌های دولتی ایران بود.
روش تحقیق از نوع پیمایشی- همبستگی بود. جامعه آماری را تمامی اساتید تربیت‌بدنی، مدیران و کارشناسان حوزه ورزش دانشگاهی (دولتی) تشکیل می‌دادند. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت جهت مدل-سازی معادلات ساختاری به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب گردید (328=n). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه‌ای، مصاحبه (نیمه هدایت‌شده) و پرسشنامه محقق ساخته‌ (112 گویه) بود. روایی محتوایی پرسشنامه توسط 17 متخصص دانشگاهی؛ و پایایی و روایی سازه آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و شاخص‌های برازش مدل‌سازی تأیید گردید. از آزمون‌های کالموگراف – اسمیرنف و فریدمن (SPSS20)؛ و مدل‌سازی معادلات ساختاری (Amos20) جهت تجزیه‌وتحلیل یافته‌ها استفاده شد.
تحلیل مسیر نشان داد که عوامل محیطی به ترتیب ضرایب اثر بر مدیریت توسعه ورزش (91/0)، منابع توسعه عوامل فردی (77/0)، (62/0) و مشارکت ورزشی (07/0) اثر مثبت و معنی‌داری داشت. همچنین مدیریت توسعه ورزش به ترتیب ضرایب اثر بر مشارکت ورزشی (95/0)، عوامل فردی (73/0) و منابع توسعه (37/0) دارای اثر مثبت و معنی‌داری بود.

کلیدواژه‌ها