ارائه مدل عوامل مؤثر بر استفاده از وب‌سایت‌های ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی

2 دانشگاه کردستان

چکیده

امروزه استفاده‌کنندگان از اینترنت و به تبع آن وب‌سایت‌های ورزشی به سبب ارائه اطلاعات مهم درباره سازمان‌ها، محصولات، تیم‌ها و بازیکنان افزایش یافته است. بدین منظور تحقیق حاضر با هدف ارائه مدل عوامل مؤثر در استفاده از وب‌سایت‌های ورزشی با انتخاب تعداد 258 نفر از دانشجویان تریت‌بدنی دانشگاه کردستان به روش سرشماری و با روش تحقیق توصیفی - همبستگی انجام پذیرفت. با بررسی پیشینه از پرسشنامه استاندارد مناسب با اهداف تحقیق استفاده گردید که روایی صوری و محتوایی آن به وسیله متخصصان و همسانی درونی آن از طریق آلفای کرونباخ تأیید شد. به منظور تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی (مدل معادلات ساختاری) با استفاده از نرم افزارهای آماری spss20 و Amos 22 استفاده گردید. یافته‌ها نشان دادند مدل ارائه شده دارای برازش مناسبی است و می‌تواند مدل مناسبی در جهت ارائه عوامل مؤثر بر استفاده از وب‌سایت‌های ورزشی باشد. بنابراین متغیر‌های مطرح شده در مدل می‌توانند تعیین کننده‌های خوبی در جهت استفاده از وب‌سایت‌های ورزشی باشند.

کلیدواژه‌ها