نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیارمدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامة حکمرانی خوب در وزارت ورزش و جوانان ایران بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت از نوع اکتشافی و به لحاظ روش جمع‌آوری میدانی بود. جامعة آماری تحقیق حاضر شامل تمامی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران در سال 2016 بودند (320=N) که تعداد 175 نفر براساس جدول مورگان با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامة محقق‌ساختة 25سؤالی الگوگرفته از پرسشنامة اعلایی اردکانی (1387) و اصول جهانی حکمرانی خوب جنبش المپیک (2008) با طیف 5 ارزشی لیکرتی (خیلی کم تا خیلی زیاد) استفاده شد. روایی پرسشنامه براساس روایی‌سنجی لاوشه تأیید شد و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ (81/0= α) به‌دست آمد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی) با استفاده از نرم‌افزارهای اس پی اس اس و لیزرل استفاده شد. براساس نتایج تحلیل عاملی، شاخص‌های تلاش تا حصول نتیجه، تأکید بر اثربخشی نقش‌ها و وظایف، ارتقای رفتار حرفه‌ای و مبتنی بر قانون، شفاف‌سازی، ظرفیت‌سازی و کارگروهی، بازخورد و پاسخگویی و تأکید بر دانش‌افزایی به‌عنوان هفت اصول حکمرانی خوب در وزارت ورزش و جوانان شناسایی شد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که مدل اصول حکمرانی خوب در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران از برازش مطلوبی برخوردار است. در نهایت می‌توان گفت الگوی حکمرانی خوب در وزارت ورزش و جوانان با توجه به مدل ساختاری پیشنهادی که مبتنی بر شاخص‌ها و اصول به‌دست ‌آمده است، نظام نوینی را طراحی می‌کند که براساس آن می‌توان از همة توانمندی‌ها و ظرفیت‌های وزارت برای ارائة خدمات عمومی و تخصصی کارامد و رشد و توسعة ورزش و همچنین رشد نیروی انسانی در سازمان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Validation and Standardization of Good Governance Questionnaire in Iran Sport and Youth Ministry

نویسندگان [English]

 • hossein zareian
 • nazanin rasekh

Assistant Professorat of Sport Management, Sports Science Research Institute,Tehran,Iran

چکیده [English]

The aim of the present study was to validate and standardize the good governance questionnaire in Iran Sport and Youth Ministry. The method was descriptive correlation, applied in terms of objectives, exploratory in terms of nature and field in terms of data collection. The statistical population consisted of all experts in Iran Sport and Youth Ministry in 2016 (N=320). Based on the Morgan Table, 175 subjects were selected as the statistical sample by simple random sampling method. A 25-item researcher-made questionnaire adapted from A’laei Ardakani (2008) and Olympics Movement good governance global principles (2008) questionnaires was used in a 5-point Likert scale (ranging from very low to very high). The validity of the questionnaire was determined using Lawshe’s validity test and the reliability was calculated by Cronbach’s alpha coefficient (α=0.81). For data analysis, the descriptive (mean and standard deviation) and inferential (exploratory and confirmatory factor analyses) statistics with SPSS and Lisrel were used. According to the factor analysis results, the indices of attempt until realization of goals, emphasis on effectiveness of roles and responsibilities, promotion of professional and law-abiding conduct, transparency, capacity building and teamwork, feedback and accountability, and emphasis on knowledge expansion were identified as 7 principles of good governance in Iran Sport and Youth Ministry. The results also indicated that the good governance principles model had a good fit in the said ministry. Finally, it could be declared that given the proposed structural model which is based on the obtained indicators and principles, the model of good governance in Sport and Youth Ministry designs a modern system that can use all the capabilities and capacities of the ministry to provide efficient public and specialized services, growth and development of sport and human resources promotion in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • good governance
 • Sport and Youth Ministry
 • standardization of questionnaire
 • validation
 1. Ngobo, P., & Fouda, M. (2012). “Good governance Good for Business? a Cross-National Analysis of Firms in African Countries”. Journal of World Business, 47(3), pp. 435-449.
 2. Yeganegi, A., Alvani, M., & Memarzadeh Tehran, Gh. (2016). “Prioritizing Good Governance Indicators in Effective Organizations (Case Study: Refah Bank Branches in the Qazvin Province, Iran)”. Journal of Resalat Modiriati, 7(21), pp. 1-9)Persian).
 3. Kaufmann, D., Kraay, A., & Lob, P (2002). “Governance Matters II: Updated Indicators for 2000-01”. World Bank Policy Research Working Paper, (2772)
 4. Midari, A., Kheirkhahan, J. (2004). Good Governance, the Foundation for Development (1st ed). Tehran, Iran: Research Center of the Islamic Consultative Assembly  )Persian).
 5. Sabbagh Kermani, M., Basakha, M. (2008). “The Role of Good Governance in Improving the Government Spending: A Case Study of Health and Medical Education Departments in Islamic Countries”. Journal of Economic Research, 44(86), pp. 109-130)Persian).
 6. Ernst, D ., & Hart, D.  ( 2007). “Governing the Global Knowledge Economy: Mind the Gap”. Atlanta Conference on Science, Technology and Innovation Policy. Georgia Tech.
 7. Dabbagh, S., Nafari, N. (2009). “Defining the Concept of Goodness in Good Governance”. Journal of Public Administration: Faculty of Management, University of Tehran, 1(3)  )Persian).
 8. Arndt ,C .,  & Oman, C  (2008). “The Politics of Governance Ratings “,Maastricht University Maastricht Graduate School of Governance,  P:11.
 9. Rahnavard, F. (2009). “Identification of Factors Affecting Financial Corruption among the Staff of Administrative Bodies”. Journal of Public Administration, 10(1) )Persian).
 10. Rudra, P.P .,& Sanyal G.S (2011). “Good Governance and Human Development:  Evidence from Indian States”, Journal of Socialand Development Sciences, 1 (1), P.1-8
 11. Knack S. (2003). “Democracy, Governance and Growth”, Ann Arbor: The university of Michigan press.
 12. Rahnavard, F., Abbaspour, B. (2007). “Good Governance and its Implementation in Iran”. Journal of Management Studies 14(55), pp. 25-38)Persian).
 13. Pere, E (2015). “Impact of good governance in the economic development of Western Balkan countries”, European Journal of Government and Economics, 2015, vol. 4, issue 1, PP 25-45.
 14. Shahin, M. (2016). “The Effect of Good Governance Mixture in Governmental Organizations on Promotion of Employees’ Job Satisfaction (Case Study: Employees and Faculty Members of Lorestan University)”, Asian Social Science; Vol. 12, No. 5)Persian).
 15. Asadi, H., Ghanbarpour, A., Ghorbani, M. H., Doosti, M. (2009). “The Relationship between Organizational Learning and Performance among the I.R.I Physical Education Experts”. Journal of Harrekat, 1(1), pp. 237-247)Persian).
 16. International Olympic Committee (2009). Retrieved from www.olympic.org
 17. Mirza Aqhanasab Gard Roodbari, I., Taghavi, M. (2014). “Social Capital and Good Governance: A Case Study of Developing Countries from 1996 to 2010”. Journal of Applied Economics, 4(13), pp. 1-14)Persian).
 18. Moghimi, M., Alaei, M. (2011). “Measuring the good governance indicators and the role of e-government in its promotion”. Journal of Information Technology Management, 3(8), pp. 171-188)Persian).
 19. Shirvani, A.R., Rajabi, Farjad Hajieh (2011). “Good Governance with an Emphasis on Non-governmental Organizations (NGOs)”. Public Administration Mission, 2(3), pp. 29-37)Persian).
 20. Safaeipour, M., Amanpour, S., Naderi Changi, Z. (2013). “Evaluation and Analysis of the Realization of Good Urban Governance in Khorramabad City”. Zagros Landscape Geographical Quarterly, 5(17) pp. 115-130)Persian).
 21. Arzeh, K. (2007). “The Relationship between Organizational Factors (Structure and Technology) in the Physical Education Organization and Knowledge Management Strategies”. A Master’s Thesis, Urmia University)Persian).
 22. Greiner, M. E., Bohmann, T., & Krcmar, H.  (2007). “A Strategy for Knowledge Management”. Journal of Knowledge Management, 11 (6): 3-15.
 23. Adinehvand, A. A., Hajizadeh, M., Ghadami, M. (2012). “Investigation of Municipal Performance within the framework of good urban governance: A Case of Babolsar Municipality, Iran)”. Journal of Urban Management, 11(31) pp. 41-64)Persian).
 24. Komijani, A., Salatin, P. (2009). “The Effect of Governance Quality on Economic Growth in Iran and Selected neighboring countries (Turkey and Pakistan)”. Journal of Industrial Strategic Management, 7(20), pp. 27-41)Persian).