اثر رژیم‌های ارزی بر جریان تجارت گروه کالاهای ورزشی کشورهای D8: رهیافت داده‌های تابلوئی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

انتخاب رژیم ارزی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین مباحث در حوزة اقتصاد کلان و اقتصاد بین‌الملل است. نوع رژیم ارزی حوزة وسیعی از متغیرهای اقتصادی را در هر کشور تحت تأثیر قرار می‌دهد. وجود درآمدهای ارزی وابسته به صادرات نفت، اهمیت رژیم ارزی و سیاست‌های ارزی را افزایش می‌دهد. همچنین نرخ ارز از عوامل مهم در افزایش و کاهش تجارت کشورهاست. این پژوهش با هدف بررسی رژیم‌های ارزی بر جریان تجارت گروه کالاهای ورزشی در کشورهای دی هشت طی بازة زمانی 2013-1993 و با استفاده از روش داده‌های تابلویی صورت گرفت. منابع داده‌ها بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و مرکز مطالعات اطلاعات بین‌المللی است. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار استاتا 12 استفاده شد. نتایج نشان داد تجارت، مسافت، جمعیت، مستعمره بودن و داشتن مرز مشترک اثر مثبت و داشتن تفاهم‌نامة تجاری مشترک، نرخ ارز اسمی، و متغیر تلفیقی شاخص قیمت مصرف‌کننده و نرخ ارز مؤثر و همچنین تولید ناخالص داخلی اثر منفی بر جریان تجارت گروه کالاهای ورزشی دارد. همچنین متغیرهای تجارت و نرخ ارز اسمی به لحاظ آماری معنادار نبوده و سایر متغیرها در سطح اطمینان ده درصد به لحاظ آماری معنا‌دارند.

کلیدواژه‌ها


 1. Sarlab, R. Competitive, structural and national changes in the export of sporting goods in Iran. Master's dissertation, faculty of sport and education of sport, Tabriz University. 2013. (In Persian).   
 2. Bahadori, A. Currency systems, categorization, identification and economic effects, Monetary and Banking Research Center of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran, MBRI-RP; 2015: 1-23. (In Persian).   
 3. Frankle, J. A. No single currency is right for all countries or at all time. Journal of International Finance. 1999.
 4. Friedman, M. The case for flexible exchange rate. Journal of Positive Economics, Chicago: University of Chicago Press. 1953.
 5. Atefimanesh, R. A Review of Different Currency Regimes and the Right Option for the UAE. Economic Magazine, Tehran; 2014, 9: 83-102. (In Persian).   
 6. Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. The modern history of exchange rate arrangements: a reinterpretation. Quarterly Journal of Economics. 2004; 119(1): 1-48.
 7. Atefimanesh, R. A look at the classification of exchange rate regimes in OIC member countries and recommendations for the Iranian currency regime. Quarterly Journal of Financial and Economic Policies; 2015, 3(10): 7- 32. (In Persian).   
 8. Nurkse, R. International currency experience. Geneva Leagne of Nations. 1994.
 9. Atefimanesh, R. The range of pegged currency regimes in the world is to examine its benefits and disadvantages with an emphasis on oil exporting countries. Quarterly Journal of Financial and Economic Policies. 2014; 2(5): 23- 40. (In Persian).   
 10. Bruno, M. High inflation and the nominal anchors of an open economy. Journal of International Finance.1991; 183.
 11. Farahbakhsh, N. Exchange Rate Relationship with Iran's Foreign Trade Sector. "The First National Electronic Conference on the Perspective of the Iranian Economy with the Approach to Supporting National Production, 2013. (In Persian).   
 12. De Vita, G. The long run impact of exchange rate regimes on international tourism flows. Journal of Tourism Management. 2014; 45: 226-233.
 13. De Vita, G., & Abbott, A. The impact of exchange rate volatility on UK exports to EU countries. Scottish Journal of Political Economy. 2004; 51(1): 62-81.
 14. De Vita, G., & Abbott, A. The impact of exchange rate volatility on UK exports to EU countries. Scottish Journal of Political Economy. 2004; 51: 62-81.
 15. Thompson, A., & Thompson, H. The exchange rate, euro, switch and tourism revenue in Greece. Tourism Economics. 2010; 16(3): 773-778.
 16. Chang, R., & Velasco, A. A model of currency crises in emerging market. Journal of Economics. 2001; 116: 489-517.
 17. Panahi, H., Masoomzadeh, S., & Razaghi, S. The effect of exchange rate on the Iran’s tourism balance, Applied Theories of Economics, 2017; 4(2): 127- 142. (In Persian).   
 18. Gil-Pareja, S., Liorca-Vivero, R., & Martinez-Serrano, J. A. The effect of EMU on tourism. Review of International Economics. 2007; 15: 303-312.
 19. Chiang, G. N., Sung, W. Y., & Lei, W. G. Regime switching effect on tourism specialization on economic growth in Asia pacific countries. Economies. 2017; 5(3): 1- 14.
 20. Marin, D. Is the export led growth hypothesis valid for industrialization countries?. Review of Economics and Statistics. 1992; 74: 978-688.
 21. Santana-Gallego., M. S. Ledesma- Rodríguez., F. J., & Pérez-Rodríguez, J. V. Exchange rate regimes and tourism. Tourism Economics. 2010; 16(1), 25e43.