نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

چکیده

در روند پرشتاب جهانی، رسانه ها و فناوری های ارتباطی با سرعتی تصورناپذیر پیشرفت کرده و تمام سطوح فعالیت های بشری را تحت سیطره خود قرار داده اند. بر این مبنا، هدف از اجرای این تحقیق شناسایی نقش رسانه ها در توسعه ورزش با تکنیک فرا ترکیب از انواع روش های فرا مطالعه است. در پژوهش حاضر با به کارگیری رویکرد مرور سیستماتیک و فراترکیب کیفی، به تحلیل نتایج و یافته های محققین قبلی پرداخته و با انجام گام های هفت گانه روش سندلوسکی و باروسو، مدل مفهومی عوامل مؤثر بر توسعه ورزش دسته بندی شده است. بر اساس کد گذاری سه مرحله ای این عوامل در 9 مقوله که شامل: تعلق اجتماعی، تعامل گرایی، نوگرایی و توسعه، روابط عمومی پویا، نهادینه سازی ورزش، برجسته سازی ورزش، توسعه جامعه اطلاعاتی، اطلاع رسانی و آموزش رسانه ای و سرگرمی و تبلیغات، 28 مفهوم و 138 شاخص تحلیل و دسته بندی شدند. به منظور کنترل کیفیت مقاله های نهایی از ابزاری با عنوان برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی (CASP) استفاده شد. بدین وسیله از کیفیت ترکیب یافته ها نیز اطمینان حاصل شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify the roles of media in the development of sports with meta-synthesis method

نویسندگان [English]

  • mehrdad ahmadi 1
  • mariya zolfaghari 2

1 Assistant Professor of Payam e Noor University

2 Master's student in Public Administration, Payam e Noor University

چکیده [English]

In the fast-paced world, media and communication technologies have evolved at an unimaginable rate and taken over all levels of human activity. Accordingly, in this study, identifying the role of media in the development of sports with meta-synthesis technique of various meta-study methods was considered as the research goal. Using the systematic and meta-synthesis review approach, the present study analyzes the results and findings of previous researchers and presents the conceptual model of the role of media on the development of sport by performing the seven steps of Sandelowski and Barroso methods. The statistical population of all studies was in the period of 2002 to 2020. In this regard, 196 articles in the field were evaluated and finally 45 articles were selected purposefully. Using content analysis and based on three-step coding, a total of 138 codes, 28 concepts and 9 key categories were identified and their validity was confirmed by Kappa Kaufman test. The analysis showed that the categories of social belonging, interactionism, modernity and development, dynamic public relations, sports institutionalization, sports promotion, information society development, information and media education, and entertainment and advertising all play a role in sports development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • development"
  • media"
  • sport"
  • meta analysis"
  • , "
  • social media"