نویسندگان

1 کارشناس ارشد وزارت ورزش و جوانان

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی (واحد شهر ری)

3 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از این تحقیق، تعیین عوامل مؤثر بر توسعة تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران بود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی است و داده های آن از طریق پرسشنامة محقق ساخته و به صورت میدانی جمع آوری شد. جامعة تحقیق، مدیران زن تربیت بدنی و ورزش کشور در سال 1388 شامل معاونت امور بانوان در سازمان تربیت بدنی، رؤسای زن فدراسیون های ورزشی، نواب رئیس زن فدراسیون ها، معاونان توسعة ورزش بانوان در استان ها و رؤسای زن هیأت های ورزشی استان های سراسر کشور بود. محقق کلیة جامعة تحقیق را به عنوان نمونة پژوهشی انتخاب کرده است. نتایج نشان داد که عوامل «مالی و امکاناتی» ، «انسانی و تخصصی»، «ساختاری و مدیریتی» و «فرهنگی و اجتماعی» به ترتیب اولویت بر توسعة تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران مؤثرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Identification of Effective Factors in the Development of Women's Physical Education and Sport in Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • M Monazami 1
  • Sh Alam 2
  • Nahid Boushehri 3

چکیده [English]

The aim of this research was to identify those effective factors in the development of women's physical education and sport in Islamic Republic of Iran. This was a descriptive field research and the data were collected by a researcher-made questionnaire. The research population consisted of female physical education and sport managers in 1388 (deputies of women affairs in Physical Education Organization, female heads of sport federations, female deputies of sport federations, deputies of women sport development in provinces and female heads of sport boards in provinces). The results showed that "financial and facilities factors", "human and technical factors", "structural and managerial" and "cultural and social factors" sequentially affected the development of women's physical education and sport.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • physical education
  • Sport
  • Women.