تعیین عوامل مؤثر بر توسعة تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد وزارت ورزش و جوانان

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی (واحد شهر ری)

3 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از این تحقیق، تعیین عوامل مؤثر بر توسعة تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران بود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی است و داده های آن از طریق پرسشنامة محقق ساخته و به صورت میدانی جمع آوری شد. جامعة تحقیق، مدیران زن تربیت بدنی و ورزش کشور در سال 1388 شامل معاونت امور بانوان در سازمان تربیت بدنی، رؤسای زن فدراسیون های ورزشی، نواب رئیس زن فدراسیون ها، معاونان توسعة ورزش بانوان در استان ها و رؤسای زن هیأت های ورزشی استان های سراسر کشور بود. محقق کلیة جامعة تحقیق را به عنوان نمونة پژوهشی انتخاب کرده است. نتایج نشان داد که عوامل «مالی و امکاناتی» ، «انسانی و تخصصی»، «ساختاری و مدیریتی» و «فرهنگی و اجتماعی» به ترتیب اولویت بر توسعة تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران مؤثرند.

کلیدواژه‌ها