نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت ورزشی، دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22059/jsm.2023.356101.3120

چکیده

مقدمه: ورزش حرفه‌ای از جمله عوامل حیاتی در توسعة صنعت ورزش در کشورهای مختلف است. حرکت به سمت توسعه در این پیچیدگی‌ها، بدون داشتن برنامه‌ای که بتواند از پس پیچیدگی‌ها و تغییرات محیطی برآید، مقدور نیست.
 روش پژوهش: از آنجایی ‌که ورزش حرفه‌ای، دارای متولیان، بازیگران کلیدی و ذی‌نفعان متعددی است، در این پژوهش با استفاده از نرم‌افزار آینده‌پژوهی مک‌تور، میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بازیگران کلیدی بر یکدیگر و همچنین شناسایی موضع هریک از بازیگران نسبت به اهداف، حوزة ورزش حرفه‌ای بررسی و راهبرد‌های مناسب ارائه شد. 12 نفر از خبرگان مدیریت ورزشی که به‌صورت کاملاً هدفمند انتخاب شده بودند، ماتریس‌های بازیگر – بازیگر و بازیگر – اهداف را تکمیل کردند. از نرم‌افزار مکتور به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شد.
یافته‌ها: در نقشة ارتباط اهداف و بازیگران، ارتباط و فاصلة هر کدام از بازیگران و اهداف مشخص شد که رسانه با تسهیل رویه‌های بین‌المللی برای بازیکنان و مربیان و باشگاه‌ها نزدیک است. دولت و نهادهای متولی برای تسهیل سرمایه‌گذاری و نمایندگی سازمان‌های بین‌المللی، واسطه‌ها برای کنشگری ورزش، اسپانسرهای نقش‌آفرین در سیاست گزاری کلان و وزارت ورزش و جوانان، مدیران عامل، مربیان و بازیکنان، کادر اجرایی، افراد قدرتمند و مدیران صنعتی برای حمایت‌های مالی، نقش‌آفرینی در صنعت ورزش و مطالبه‌گری برای افکار عمومی بسیار نزدیک‌اند.
نتیجه‌گیری: با توجه به دستاوردهای کلی پژوهش به‌نظر می‌رسد اگر بازیگران کلیدی نقش مؤثر خود را متناسب با اهداف بازی کنند، می‌توان شاهد ارتقای برند و عملکرد باشگاه‌های حرفه‌ای بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis the of Key Players and Goals of Iranian Professional Sports through MACTOR

نویسندگان [English]

  • Zahra Sohrabi
  • Mehrdad Moharramzadeh,
  • Abbas Naghizadeh-Baghi
  • Nasrin Azizian Kohan

Department of Sports Management, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran

چکیده [English]

Introduction: Professional sports are among the vital factors in development of sports industry in different countries. Moving towards development in these complexities, without having a plan that can cope with complexities and environmental changes is not destined. 
Methods: professional sports has multiple trustees, key players and stakeholders, in this research, using Mactor future research software, the degree of influence and effectiveness of key players on each other, as well as identifying the position of each player in relation to the goals of the field of professional sports was investigated and suitable strategies were presented. 12 sports management experts, who were selected in a completely objective manner, completed the actor-actor and actor-goals matrices. Mactor software was used for data analysis. 
Results: In the map of the relationship between goals and actors, the relationship and distance of each of the actors and goals was determined that the media is close by facilitating international procedures for players, coaches and clubs. Government and custodian institutions to facilitate investment and representation of international organizations, mediators for sports activism, sponsors who play a role in macro-politics and the Ministry of Sports and Youth, CEOs, coaches and players, executive staff, powerful people and managers An industry for financial support, playing a role in the sports industry and demanding for public opinion are very close.
Conclusion: According to the general achievements of the research, it seems that if the key players play their effective role in accordance with the goals, we can witness the promotion of the brand and performance of professional clubs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Actors
  • Clubs
  • Development
  • Goals
  • Foresight
  • Professional sport
Fleming, T., Sutcliffe, K., Lucassen, M., Pine, R., & Donkin, L. (2020). Serious games and gamification in clinical psychology. Journal: Comprehensive Clinical Psychology, 77-90.
Whittle, S. (2019). The role of sport involvement in reducing depressive symptoms via changes to hippocampal structure: next steps for research in developing samples. Biological psychiatry: cognitive neuroscience and neuroimaging, 4(5), 421-422.
 DiFiori, J. P., Green, G., Meeuwisse, W., Putukian, M., Solomon, G. S., & Sills, A. (2021). Return to sport for North American professional sport leagues in the context of COVID-19. British Journal of Sports Medicine, 55(8), 417-421.
Inoue, Y., Sato, M., Filo, K., Du, J., & Funk, D. C. (2017). Sport spectatorship and life satisfaction: A multicountry investigation. Journal of Sport Management, 31(4), 419-432.
Lv, C., Wang, Y., & Jin, C. (2022). The possibility of sports industry business model innovation based on blockchain technology: Evaluation of the innovation efficiency of listed sports companies. PloS one, 17(1), e0262035.
Venek, V., Kranzinger, S., Schwameder, H., & Stöggl, T. (2022). Human Movement Quality Assessment Using Sensor Technologies in Recreational and Professional Sports: A Scoping Review. Sensors, 22(13), 4786.