ارائه مدل توسعه منابع انسانی در سازمان‌های ورزشی با رویکرد کارآفرینانه با استفاده از نظریه داده بنیاد (مطالعه موردی استان لرستان )

سعید علی سرلک؛ حمید فروغی پور؛ محمد نیکروان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

https://doi.org/10.22059/jsm.2022.337572.2883

بررسی تأثیر مدیریت راهبردی منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی سرمایۀ انسانی در دانشکده‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های دولتی تهران

سیدمحمد میرکمالی؛ مهدی صحرائی بیرانوند؛ یونس رومیانی

دوره 8، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 453-465

https://doi.org/10.22059/jsm.2016.59310