نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحدکرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولی عصر (ع)، رفسنجان، ایران

3 گروه تربیت بدنی، واحدکرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف مطالعه و تحلیلی بر عوامل مؤثر بر صادرات کالاهای ورزشی ایرانی طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش حاضر آمیخته (کیفی-کمی) بود. جامعة آماری شامل نخبگان در حوزة پژوهش بودند که بدین منظور تعداد 13 نفر برحسب روش نمونه‌گیری هدفمند به‌عنوان نمونه مشخص گردیدند. ابزار گردآوری شامل پرسشنامة محقق‌ساخته و مصاحبة‌ نیمه‌ساختاریافته بود. روایی پرسشنامه با توجه به نظر خبرگان موردبررسی قرار گرفت. همچنین پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش محاسبة آلفای‌کرونباخ موردبررسی قرار گرفت (81/0= α). در قسمت تجزیه‌وتحلیل کمی پژوهش، از روش دیمتل استفاده شد. کلیة فرآیند تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در نرم‌افزار EXCEL انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که 6 عامل کلی شامل عوامل انسانی، حقوقی، اقتصادی، تجاری، فنی و مالی به‌عنوان عوامل مؤثر بر توسعة صادرات کالاهای ورزشی ایرانی شناسایی گردید. با توجه به نتایج مشخص گردید که عوامل انسانی، حقوقی و فنی به‌عنوان عوامل علی و عوامل اقتصادی، تجاری و مالی به‌عنوان عوامل معلولی مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study and analysis on the factors affecting the export of Iranian sport commodities

نویسندگان [English]

  • Rayhaneh Salehniya 1
  • hosen Bakhshandeh 2
  • Mina Hakakzadeh 3

1 PhD student in Sports Management, Islamic Azad University, Kerman Branch, Kerman, Iran

2 2. Assistant Professor, Department of Physical Education, Faculty of Literature and Humanities, Vali-E-Asr University, Rafsanjan, Iran

3 Assistant Professor of Sports Management, Islamic Azad University, Kerman Branch, Kerman, Iran

چکیده [English]

The present study was designed and conducted with the aim of studying and analyzing the factors affecting the export of Iranian sport commodities. The method of the present study was mixed (qualitative-quantitative). The statistical population of the study included the elites in the field of research. For this purpose, 13 people were identified as the research sample according to the purposeful sampling method. Research collection tools included a researcher-made questionnaire and a semi-structured interview. The validity of the questionnaire was examined according to the experts. Also, the reliability of this questionnaire was evaluated using Cronbach's alpha calculation method (α = 0.81). In the quantitative analysis of the research, Demetel method was used. All research data analysis process was performed in EXCEL software. The results showed that 6 general factors including human, legal, economic, commercial, technical and financial factors were identified as effective factors on the development of exports of Iranian sports goods. According to the results, it was determined that human, legal and technical factors were identified as causal factors and economic, commercial and financial factors as disabled factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sporting goods
  • sports industry
  • legal incentives
  • Exports
  • human resources