نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف تحقیق شناسایی شاخص‌ها و مؤلفه‌های اثرگذار مدیریت جمعیت انبوه در ورزشگاه‌های ایران بود. روش پژوهش حاضر کیفی، اکتشافی و کاربردی بود. جامعه آماری شامل خبرگان و اساتید مدیریت ورزشی، مدیران ورزشگاه‌های با ظرفیت بالا، مدیران اجرایی در حوزه مدیریت باشگاه‌داری حرفه‌ای و مدیران ارشد فدراسیون فوتبال بود که 12 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی به‌عنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان استفاده شد. پایایی تحقیق با استفاده از روش بازآزمایی مورد تأیید قرار گرفت. تحلیل و کدگذاری داده‌ها توسط نرم‌افزار MAXQDA نسخه 2020 انجام گرفت. نتایج تحلیل داده‌های تحقیق نشان داد که 6 مقوله تحت عناوین مدیریت رویداد، مدیریت جمعیت انبوه، تصمیم‌گیری، مدیریت اثربخش، مدیریت کارا و مدیریت منابع انسانی به‌عنوان مقولات اصلی پدیده محوری مدیریت جمعیت انبوه؛ 6 مقوله اصلی ماهیت رویدادهای ورزشی، جو حاکم بر ورزشگاه، عوامل امنیتی، ماهیت بحران؛ عوامل فنی و تخصصی و مخاطرات محیطی و تهدیدات به‌عنوان شرایط علی و 6 مقوله اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش کارکنان، زیرساخت‌ها و تجهیزات، منابع انسانی، تسهیلات رفاهی و شرایط بحران‌های سیاسی و اجتماعی به‌عنوان شرایط زمینه‌ای/ بستر مؤثر بر مدیریت جمعیت انبوه در ورزشگاه‌های ایران وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying influentional factors on mass population management in Iran’s staduioms

نویسندگان [English]

  • behrooz shafaghati
  • mohammad hamii
  • Vahid Shojaei

Department of Sport Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

چکیده [English]

The main purpose of this study was to identify effective indicators and components of mass population management in Iran’s staduioms. This research is a qualitative exploratory one. In terms of results, it can be considered as a basic and applied research and based on paradigm it is pragmatism. Statistical population of this study includes: experts and proffesors of sport management, managers of high capacity staduioms, executive managers related to staduiom’s professional clubbing and senior managers of footbal federation. A sample of 12 people were choosen by snowball sampling. In order to data collecting, semistructered interviews with experts was used. Reliability of research was confiremed by test-retest method. Coding and data analyzing was done by maxqda version 2021. Results of data analaysis showed that: “ mass population management” as main phenomena includes 6 main categories which named as: event management, mass population managmen, desition-making, effective management, efficient management and human resourse mangement. Nature of sport events,The atmospher of staduiom. Security, Nature of crisis, Technical factors, Enviromental hazards and Threats asssumes as casual conditions. Information and communication technology, Staff training, Equipments and infrastructures, Human resourse, Wellfare facilities and Codition of social and political crisis are called context conditions which are effective on mass population mangement in Iran’s staduioms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Population management
  • mass population
  • infrastructure
  • human resources
  • causal conditions