تعیین مدل معادلات ساختاری مدیریت دانش با نوآوری سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، ایران

3 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین مدل معادلات ساختاری مدیریت دانش با نوآوری سازمانی بود. جامعۀ آماری پژوهش را کلیۀ کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی (380=N) تشکیل ‌دادند. با استفاده از جدول مورگان نمونۀ آماری برابر با 191 نفر برآورد شد که به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. به‌منظور جمع­آوری داده­ها از دو پرسشنامۀ مدیریت دانش شرونلاوسون و نوآوری سازمانی امید و همکاران استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها با استفاده از نظرهای اصلاحی استادان مدیریت ورزشی تعیین شد و پایایی درونی هر دو پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به‌ترتیب 87/0=α و 83/0=α به‌دست آمد. روش تحقیق توصیفی و از نوع معادلات ساختاری است و به‌صورت میدانی اجرا شده است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده­ها از شاخص­های توصیفی و آزمون­های آماری کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر در نرم‌افزارهای آماری SPSS و LISREL استفاده شد. نتایج نشان داد که بین مدیـریت دانـش بـا نوآوری سازمانی رابـطۀ مثبت و معناداری (01/0≥P، 684/0=r) وجود دارد. همچنین بین مؤلفه­های ایجاد دانش (006/0=P، 464/0=r)، جذب دانش (01/0≥P، 567/0=r)، سازماندهی دانش (019/0=P، 405/0=r)، ذخیرۀ دانش (01/0≥P، 629/0=r)، انتشار دانش (01/0≥P، 785/0=r) و کاربرد دانش (01/0≥P، 669/0=r) با نوآوری رابطۀ مثبت و معناداری مشاهده شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که انتشار دانش (028/0=P، 011/2=β) واجد شرایط پیش­بینی نوآوری سازمانی است. با توجه به‌ اینکه مدیریت دانش نقش بسزایی در بهبود نوآوری سازمانی دارد، مسئولان سازمان­های ورزشی باید به‌دنبال ایجاد محیطی صمیمانه و قابل اعتماد همراه با ارتباطات مفید و سودمند در سازمان­ها باشند و در پی آن بتوانند با تعاملات سازنده، شرایط توسعۀ دانش را در سطوح مختلف سازمان به‌وجود آورند.

کلیدواژه‌ها


 

1. الوانی، سید مهدی. (1388). مدیریت عمومی. چاپ سی‌وچهارم، تهران، نشر نی، ص 414.
2. امانی، مرتضی. (1387). بررسی رابطۀ مدیریت دانش و یادگیری سازمانی با خلاقیت و نوآوری سازمانی در مدیران مدارس مناطق 4 و 9 شهر تهران. پایان­نامۀ کارشناسی‌ارشد رشتۀ مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی، ص 86.
3. آصفی، احمدعلی. حمیدی، مهرزاد. جلالی فراهانی، مجید. دهقان قهفرخی، امین. (1388). بررسی مدیریت مشارکتی و مقاومت کارکنان در برابر تغییر در سازمان تربیت­بدنی و ادارۀ کل تربیت­بدنی وزارت آموزش و پرورش. نشریۀ حرکت (مدیریت ورزشی)، شمارۀ 3، صص 26-5.
4. بارینگر، بروس آر. ایرلند، آر دوانه، ترجمۀ جعفری مقدم، سعید. مؤمنی، انگار و مؤمنی، نونا. (1388).کارآفرینی: راه‌اندازی موفقیت‌آمیز کسب‌وکارهای جدید. چاپ اول، تهران: انتشارات صفار- اشراقی، ص 54.
5. باورصاد، بلقیس. دلاوری­پور، جلال‌الدین. توان‌بخش، حسام‌الدین. (1389). بررسی رابطۀ نوآوری، یادگیری سازمانی و عملکرد سازمان. مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین­المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، دانشگاه شیراز، ص 2.
6. برومند، مجتبی. رنجبری، مریم. (1388). اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی و عملکرد نوآوری: با تأکید بر نقش مدیریت دانش.دوماهنامۀ توسعۀ انسانی پلیس، شمارۀ 24، صص 54-41.
7. جورابچی، مهناز. خسروی، علی‌اکبر. (1388). تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد دبیران دوره متوسطه مدارس دخترانه شهر تهران. فصلنامۀ اندیشه­های تازه در علوم تربیتی، شمارۀ اول، صص 135-154.
8. خمسه عباس، علی مرادیان محیا. (1387). ویژگی و اهمیت مراکز توسعه و نوآوری و مدیریت آنها.فصلنامۀ تخصصی رشد و فنآوری، شمارۀ 19، ص 65.
9. سبحانی، یزدان. هنری، حبیب. شهلایی، جواد. احمدی، علیرضا. (1392). رابطۀ فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در فدراسیون­های ورزشی. نشریۀ مدیریت ورزشی، شمارۀ 17، صص 73-55.
10. شعرا، زهرا. (1389). بررسی رابطۀ مدیریت دانش و خلاقیت دبیران شهر شیراز و ارائۀ راهکارهای عملی کاربرد مدیریت دانش در سازمان­های آموزشی و آموزش خلاقیت به دانش آموزان. مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، دانشگاه شیراز، ص 6.
11. عرضه، کیوان. (1386). بررسی رابطۀ عوامل سازمانی (ساختار و تکنولوژی) سازمان تربیت­بدنی ایران با استراتژی مدیریت دانش.پایان­نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه ارومیه، ص 82.
12. عسگری، ناصر. (1384). بررسی رابطۀ عوامل سازمانی (ساختار، فرهنگ، تکنولوژی)، وزارت کار و امور اجتماعی با استراتژی مدیریت دانش. پایان­نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، ص 76.
13. فتحیان، محمد. بیگ، لیلا. قوامی‌فر، عاطفه. (1384). نقش مدیریت دانش ضمنی در خلاقیت و نوآوری. نشریۀ تدبیر، شمارۀ 164، صص 18-12.
14. قراخانلو، رضا. (1387).مدیریت دانش. روزنامۀ جام جم، شنبه 21 دی 1387، شمارۀ خبر 100896011055.
15. گودرزی، محمود. ابوترابی، مجتبی. دستی گردی، مهدی. دستی گردی، کاظم. (1388). ارتباط فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش مدیران ستادی سازمان تربیت بدنی. نشریۀ حرکت (مدیریت ورزشی)، شمارۀ 2، صص 214-201.
16. محمدزاد، عباس. (1380). طراحی سازمان­های نوآور. فصلنامۀ علمی تخصصی مدیریت، ص 86.
17. نصیرزاده، عبدالمهدی. گودرزی، محمود. فراهانی، ابوالفضل. (1391). طراحی و تبیین مدل اجرایی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد BSC. نشریۀ پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، شمارۀ 4، صص 42-31.
18. هنری، حبیب. (1390). طراحی مدل معادلات ساختاری سرمایۀ اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان­های ورزشی. نشریۀ پژوهش­های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، دورۀ 1، شمارۀ 1، صص 105-85.
19. André, van. Stel., Mickey, Folkering.,Joris, Meijaard.,& Lorraine, Uhlaner. (2007). "The relationship between knowledge management".innovation and firm performance: evidence from Dutch SMEs, http://www.entrepreneurship-sme.eu, PP.11.
20. Chen, A., Chung, J.,& Huang, J.W. (2009). "Strategic human resource practices and innovation performance: the mediating role of knowledge management capacity".Journal of Business Research, Vol.62, PP.104-114.
21. Choi Byounggu, K., Poon. Simon, G.,& Davis, Joseph. (2008). "Effects of knowledge management strategy on organizational performance".Acomplementarity theory-based approach, Omega, No.36, PP.235- 251.
22. Chung-Jen,Chen.,&Va-Ching,Yeh. (2008). "Creativity Mechansm, Knowledge Management Capacity, and Innovation Performance". IEEE, 978-1-4244-2146-6/08/$25.00, PP.65.
23. Darroch, Jenny. (2007). "Innovation and knowledge management".http://hdl.handle.net / 10523/1485, PP.34.
24. Fugate, B.S., Stank, T. P., &Mentzer, J.T. (2009). "Linking improved knowledge management to operational and organizational performance". Journal of Operations Management, Vol.27, PP.247-264.
25. Giovanni, Guidetti.,&Massimiliano, Mazzanti. (2007). "Firm-level training in local economic systems: Complementarities in production and firm innovation strategies".Journal of Socio-Economics, Vol.36, Issue.6, PP.875-894.
26. Gold, A.H.,& Malhotra, A. (2001). "Segars AH. Knowledge management: an organizational capabilities perspective".Journal of Management Info System, Vol.18(1), PP.185-214.
27. Hind, Benbya. (2008). "Introduction to Knowledge Management for Creativity and Innovation Minitrack". Journal of Knowledge Management, Vol.39. PP.477-490.
28. IOC. (2008). "Manual for candidate cities for the games of the XXIX Olympiad". [Z] Lausanne: International Olympic Committee, PP.98.
29. OzgeCokpekin. (2010). Fosteringinnovation: theroleofcreativityandknowledgenetworking.Paper to be presented at the DRUID-DIME Academy Winter PhD Conference onComwellRebild Bakker, Aalborg, Denmark, January 21 - 23.
30. Judy, Matthews. (2003). "Knowledge Management and Innovation: How are they related?" Paper accepted for KM Challenge Knowledge Management Conference April 24, PP.212.
31. Liao, S.H.,&Wub, C.C. (2010). "System perspective of knowledge management, organizational learning, and organizational innovation". Journal of Expert Systems with Applications, Vol.37, PP.1096-1103.
32. Montana, P.,&Charnov, B. (2008). "Management. (4thed)", Barrons Educational Series.Hauppauge:NY, PP.143.
33. Norman J. O'Reilly.,&Peter, Knight. (2007). "Knowledge management best practices in national sport organizations". International Journal of Sport Management and Marketing, Vol.2, No.3, PP.264-280.
34. Rhodes, J., R. Hung., P. Lok., B. Y. H. Lien., & C. M. Wu. (2008). "Factors influencing organizational knowledge transfer: implication for corporate performance". Journal of Knowledge management, Vol.12, No.3, PP.84-100.
35. Sáenz, J., N. Aramburu., & O. Rivera. (2009). "Knowledge sharing and innovation performance A comparison between high-tech and lowtech companies". Journal of Intellectual Capital, vol.10, No.1, PP.22-36.
36. Ungel, L.,Mero, no-Cerdn.,&Pez-Nicols, Carolinal L. (2011). "Strategic knowledge management, innovation and performance". International Journal of Information Management, Vol.31, PP.502-509.
37. Wall, T. D. (2005). "Creativity, innovation, Learning and Knowledge Management in the process of service development – results from a survey of experts.Journal of applied psvchology, Vol.90(5), PP.774-779.
38. Yanggang, Yu. (2010). "Exploring the relationships of knowledge management, organizational innovation and financial performance". Advanced Management Science (ICAMS), IEEE International Conference on, Print ISBN: 978-1-4244-6931-4, PP.172-175.
39. Yuan, L., Eric, W. KTsang.,& Mike W. Peng. (2008). "Knowledge management and innovation strategy in the Asia Pacific: Toward an institution-based view". Asia Pacific Journal Manage, No.25, PP.361-37.