دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 309-485 (مرداد و شهریور) 
1. طراحی و تدوین برنامۀ راهبردی ورزش قهرمانی بانوان کشور ایران

صفحه 309-334

نازنین راسخ؛ سید نصر ا... سجادی؛ مهرزاد حمیدی؛ محمد خبیری


9. رابطۀ سرمایۀ اجتماعی خانواده و مشارکت ورزشی دانش‌آموزان نوجوان

صفحه 457-470

محسن منوچهری نژاد؛ مهرعلی همتی نژاد؛ محمدمهدی رحمتی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1394، صفحه 795-950 پاییز 1394، صفحه 637-794 پاییز 1394، صفحه 487-635 تابستان 1394، صفحه 309-485 بهار 1394، صفحه 159-307 بهار 1394، صفحه 1-130