بررسی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل بروز پدیدۀ فرار مالیاتی در بین ورزشکاران و مربیان حرفه‌ای بود. به‌منظور جمع‌آوری ادبیات پژوهش به مطالعۀ منابع علمی و همچنین مصاحبه با استادان برجسته پرداخته شد که براساس آن عوامل مؤثر بر بروز پدیدۀ فرار مالیاتی استخراج شدند و بدین وسیله پرسشنامۀ پژوهش با 32 گویه طراحی شد. جامعۀ آماری پژوهش را، 1. استادان برجستۀ تربیت بدنی (آشنا با موضوع پژوهش)، 2. مدیران عامل و معاونان باشگاه‌های ورزشی اصفهان که در سطح ورزش حرفه‌ای سابقۀ فعالیت داشتند، 3. رؤسا و معاونان هیأت ورزشی استان که دارای تیم‌های لیگ برتری در ورزش کشور بودند، 4. مربیان حرفه‌ای در رشته‌های مختلف، و 5. ورزشکاران حرفه‌ای تیم‌های لیگ برتری، در شهر اصفهان تشکیل می‌دادند که در هر پنج بخش نمونۀ آماری منطبق بر جامعه (در مجموع 206 نفر) بود. پس از توزیع پرسشنامه‌ها و به‌دست آوردن اطلاعات مورد نیاز، با استفاده از آزمون بارتلت و تحلیل عاملی اکتشافی به گروه‌بندی عوامل پرداخته شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون فریدمن و همچنین تحلیل تاپسیس گروهی نشان داد که در میان عوامل قانونی، شفاف نبودن اطلاعات مالی باشگاه‌ها؛ در میان عوامل فرهنگی، طرز تلقی اشتباه ورزشکاران نسبت به پرداخت‌های مالیاتی؛ در میان عوامل حقوقی، عدم ضمانت اجرایی توسط نهادهای ذی‌ربط بر باشگاه‌ها؛ در میان عوامل مدیریتی، دولتی بودن بیشتر باشگاه‌های ورزشی فعال در کشور؛ و در میان عوامل اقتصادی، عامل عدم پرداخت به‌موقع مبلغ قرارداد ورزشکاران؛ در اولویت قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


 1. آذرمی فر، محمدرضا (1390)،اقتصاد و حسابداری، مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی کشور، وبلاگ اقتصاد و حسابداری، ص 2.
 2. آقائی، الله محمد (1380)، تمکین مؤدیان و خدمات‌رسانی نظام مالیات، نشریۀ اقتصادی: بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، شمارۀ 4 و 5، صص 22 – 23.
 3. احمدی دونچالی، محمود (1372)، ساختار مالیاتی ایران و رشد و توسعۀ اقتصادی، تهران، سازمان برنامه و بودجه، ص 9.
 4. الفتی، سمن و بابایی، النا (1381)، بررسی مدل رشد درون‌زا دراقتصاد، نشریه اقتصادی: بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، شمارۀ 5، صص 169 – 184.
 5. امیری، پویان (1387)، مالیات بر درآمد ورزشکاران، روزنامۀ سرمایه، برگرفته از سایت آفتاب، ص 1.
 6. بورد، اردشیر (1381)، تأثیر مالیات بر ارزش افزوده در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و مقایسۀ تطبیقی آن با مالیات‌های غیرمستقیم، پایان‌نامۀل کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ امور اقتصادی، وزارت اقتصاد و دارایی، صص 16– 19.
 7. پایگاه خبری تحلیلی تراز (1392)،کدام فوتبالیست‌ها مالیات نمی‌دهند؟، برگرفته از سایت:http://www.taraznews.com/content/39236، ص 1.
 8. توکل، محمد (1374)، بحث تحلیلی پیرامون مالیات بر ارزش افزوده، پژوهشنامۀ مالیات، 9، صص 13 – 18.
 9. خان احمدی، علی (1383)، بررسی اثرات مالیات ارزش افزوده بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه اصفهان، صص 78 - 100.
 10. خرم، خسرو (1391)، مشکل شفافیت قانون در مالیات فوتبالیست‌ها، خبرگزاری تحلیلی ایران، برگرفته از سایت: http://khabaronline.ir/detail/279156، ص 1.
 11. رفاعی، عبدالخالق (1378)، بررسی مشکلات سیستم مالیاتی و راه‌های مناسب وصول مالیات در ادارۀ کل امور اقتصاد و دارایی استان کردستان، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد مرکز آموزش مدیریت دولتی غرب کشور، صص 75 – 95.
 12. رضاییان، محمدتقی (1378)،بررسی علل آگاهی مؤدیان مالیاتی از قانون مالیات‌های مستقیم و تأثیر آن بر درآمد مؤدیان دولت، مطالعۀ موردی استان سمنان، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ امور اقتصادی، وزارت اقتصاد و امور دارایی، صص 12 – 20.
 13. روان‌بخش، محمد حسین (1389)، بازخوانی رفتار مالیاتی در ایران، مجلۀ الکترونیکی ویستا، برگرفته از سایت: http://vista.ir/article/266628، ص 1.
 14. سلیمی، مهدی و همکاران (1390)، رتبه‌بندی موانع توسعۀ اخلاق حرفه‌ای در رسانه‌های ورزشی، نشریۀ پژوهش‌های ارتباطی، شمارۀ 4، صص 9 – 29.
 15. سید زارع، بهمن (1380)، تخمین بر فرار مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در ایران و شناسایی عوامل مؤثر بر آن، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه، صص 10 – 18.
 16. سید نورانی، سید محمد (1388)، فرار مالیاتی و رشد اقتصادی در ایران، انتشارات مرکز تحقیقاتی مجلس شورای اسلامی، تهران، صص 150 – 164.
 17. شمیرانی، رسول؛ اسدالله زاده بالی، رضا؛ میر، رستم (1386)، بررسی عوامل مؤثر بر تمکین خود اظهاری مؤدیان مالیاتی و ارایۀ راهکارهای کارآمد جهت بهبود شرایط موجود، مجموعه مقالات اولین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران، دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی، صص 84 – 89.
 18. ضیایی بیگدلی، محمدتقی؛ و طهماسبی بلداجی، فرهاد (1383)، مالیات بر ارزش افزوده: مالیاتی مدرن، طرح پژوهشی پژوهشکدۀ امور اقتصادی، ص 49.
 19. علاء، عین‌الله (1373)، فرار مالیاتی و اقتصاد پنهان، پژوهشنامۀ مالیات، شمارۀ 6، صص 22 – 23.
 20. ماکنالی، مرتضی (1389)، بررسی نقش فرهنگ و عدالت در حوزۀ اقتصاد، اقتصاد نوین، شمارۀ 24، ص 9.
 21. محتشمی، عباس (1391)، نقش مالیات در قراردادهای بازیکنان فوتبال، برگرفته از سایت:  http://www.mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=33628، ص 1.
 22. محمدی، افشین (1377)، برآورد آثار اقتصاد از فرار مالیاتی، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ علوم اقتصادی دانشگاه تهران، صص 73 – 82.
 23. مؤمنی، محمد و فعال قیومی، علی (1390)، تحلیل‌های آماری با استفاده ازSPSS، نشر دانشگاه تهران، ص 177.
 24. ناظمی، مازیار (1392)، قطبی و برانکو، سرمربیان سابق تیم ملی فوتبال فرار مالیاتی دارند؟!، برگرفته از سایت:  http://maziaran.blogfa.com/post-1519.aspx، ص 1.
  1. Arana O (2004),economic growth and the household optimal income tax evasion, Archives de Economia, Universidad national de Colombia, pp. 83.93.
  2. Brooks. N (2001), presentation Paper of key Issues Income tax, Colleges of Tax Administration and Compliance Tax Conference Tokyo, Asian Development Bank Institute, pp. 45-78.
  3. Giles, D.E.A (2000), Measuring the hidden economy; implications for econometrics modelling, Economic journa,l 109, Issue 456, pp. 370 - 380.
  4. Hayashida. M&ono.H (2010), capital gain tax and individual trading - the case of Japan, Japan and the world economy, vol. 22, Issue 4, pp. 243-253.
  5. Varita L (2008), how do taxes affect investment and productivity? An industry-level analysis of oecd countries, aced economic department workingpapers, p. 656.
  6. Yaniv. G (2009), “ The Tax Compliance Demand Curve: a Diagrammatical Approach to Income Tax Evasion”, Economics Educator: Courses, Cases & Teaching eJournal 04/2007; DOI:10.2139/ssrn.980096, pp. 99-113.