نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شمال، آمل، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 دانشیار جامعه‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی سرمایۀ اجتماعی خانواده و مشارکت ورزشی دانش‌آموزان نوجوان است. جامعۀ آماری پژوهش را مجموع دانش­آموزان دختر و پسر پایۀ سوم دبیرستان در دبیرستان‌های دولتی شهر رشت (5682 نفر) که در سال 91-90 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل دادند. نمونۀ آماری 415 نفر (155 پسر و 265 دختر)، با استفاده از جدول مورگان به‌صورت خوشه‌ای طبقه‌ای انتخاب شد. برای جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامۀ محقق‌ساختۀ سرمایۀ اجتماعی خانواده و مشارکت ورزشی استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه را 12 نفر از استادان صاحب‌نظر جامعه­شناسی و تربیت بدنی تأیید کردند و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (85/0 =r ) به‌دست آمد. برای تجزیه‌وتحلیل داده­های پژوهش از آزمون‌های آماری  tو رگرسیون چندمتغیره استفاده شد، عملیات آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخۀ 18انجام گرفت. نتایج نشان داد روابط درون خانواده (13 درصد) و حمایت درون خانواده (17 درصد)، میزان مشارکت ورزشی دانش‌آموزان دختر نوجوان را پیش‌بینی می‌کند؛ همچنین مشارکت اجتماعی و عضویت در نهادهای داوطلبانه 34 درصد مشارکت ورزشی پسران و 25 درصد مشارکت ورزشی دختران را پیش­بینی می‌کند (05/0P≤).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Family Social Capital and Sport Participation in Adolescent Students

نویسندگان [English]

 • Mohsen Manochehri Nezhad 1
 • Mehrali Hemmati Nezhad 2
 • Mohammad Mahdi Rahmati 3

1 PhD Student of Sport Management, Physical Education Department, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Shomal University, Amol, Iran

2 Associate Professor of Sport Management, Physical Education Department, Faculty of Physical Education, Guilan University, Rasht, Iran

3 Associate Professor of Sociology, Social Sciences Department, Faculty of Literature and Humanities, Guilan University, Rasht, Iran

چکیده [English]

This study was conducted to examine family social capital and sport participation adolescent students. The statistical population consisted of male and female students in Rasht city who were studying at third grade state high schools in 2011-2012 (N=5682). The sample was 415 adolescent students (155 males, 265 females) who were selected by cluster-stratified sampling method using Morgan table. A researcher-made family social capital and sport participation questionnaire was used to collect data. The content validity of the questionnaire was confirmed by 12 sociology and sport management university professors and the reliability was calculated by Cronbach’s Alpha coefficient (r=0.85). t tests and multi regression test were used to analyze the data using SPSS18. Results showed that the relationship of family members in home (13%) and family support (-17%) could predict female adolescent students' sport participation. Also, social participation and membership in volunteer associations could predict 34% of boys' sport participation and 25% of girls' sport participation (P≤0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social capital
 • Social relationships
 • social trust
 • sport participation
 • voluntary associations
 1. انوالخولی، امین. (1383)."ورزش و جامعه": ترجمۀ حمیدرضا شیخی. انتشارات سمت، ص 11.
 2. پارسامهر، مهربان (1388)، "جامعه­شناسی ورزش" . انتشارات دانشگاه یزد، صص 60-55.
 3. رحمانی فیروزجاه، علی و همکاران (1390). "سنجش تمایز سرمایۀ اجتماعی جوانان با محوریت مشارکت ورزشی (مطالعۀ موردیدانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه مازندران)"، فصلنامۀ جامعه­شناسی مطالعات جوانان، سال دوم، شمارۀ دوم، صص 62-37.
 4. رمضانی‌نژاد، رحیم (1388). "اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش". انتشارات بامداد کتاب، صص 149-145.
 5. سالارزاده، نادر؛ محبوبی، رضا (1388)، "مقایسۀ سرمایۀ اجتماعی و وضعیت اجتماعی اقتصادی در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان شهر ارومیه". فصلنامۀ علوم اجتماعی، شمارۀ 47، صص 270-229.
 6. 6.       شارع‌پور، محمود (1387)، "سرمایۀ اجتماعی و مشارکت ورزشی،(مطالعۀ موردی شهروندان 29-15 ساله شهر بابل)"شمارۀ 37، صص: 153-231.
 7. کلمن، جیمز (1377)،"بنیادهای نظریه اجتماعی"، ترجمۀ منوچهر صبوری. تهران، نشر نی صص 170-130.
  1. نادریان جهرمی، مسعود (1390)، "مبانی جامعه‌شناسی در ورزش". بامداد کتاب، صص 134-130.
  2. وحیدا، فریدون (1385)، "بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بر مشارکت ورزشی زنان". نشریه علوم حرکتی و ورزش، سال چهارم، جلد اول، صص 62-53.
   1. Allen, James et al. (2010).“Sport as a vehicle for socialization and maintenance of cultural identity:International students attending American universities”. Sport Management Review 13pp: 421–434.
   2. Jangho Yoona, Timothy T. Brown. (2011),”Does the promotion of community social capital reduce obesity risk?”,The Journal of Socio-Economics 40 pp : 296–305.
   3. Jarveh, Grant (2012). “Sport, culture and society”, first publish by Routledge,p: 250
   4. Kylie Ball et al. (2010), “Love the neighbor? Associations of social capital and crime with physical activity amongst women”, Social Science & Medicine 71 (2010) pp: 807-814.
   5. Lau, Maggie and Wanxin Li. (2011), “The extent of family and school social capital promoting positive subjective well-being among primary school children in Shenzhen, China”. Children and Youth Services Review 33: pp1573–1582.
   6. Lorna, Haughton McNeill, Matthew W. Kreuterb, S.V. Subramanian.(2006). "Social Environment and Physical activity: A review of concepts and evidence". Social Science & Medicine 63.pp: 1011–102
   7. M Lindström, M Moghaddassi, J Merlo. (2003) , "Social capital and leisure time physical activity: a population based multilevel analysis in Malmö", Sweden, J Epidemiol Community Health;57 pp:23–28
   8. Nicola, G ; Giordano, Martin L. (2011), "Social capital and change in psychological health over time", Social Science & Medicine 72 (2011) pp: 1219-1227.
   9. Portes, A. (1998), "Social capital: its origins and applications in modern sociology", Annual Review of Sociology, vol. 24, pp: 1-24.
   10. Putnam, R. (2000). "Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community".Simon and Schuster, New York p 1-10
   11. Trepte Sabine, Leonard Reinecke, Keno Juechems. )2012). "The social side of gaming: How playing online computer games creates online and offline social support". Computers in Human Behavior 28 , 832–839.
   12. Winter, I. (2000) "Family Life and Social Capital: towards a theorised understanding", WorkingPaper No. 21, Australian Institute of Family Studies, Melbourne. http://aifs32/institute/pubs/winter4.html pp: 2-20