رابطۀ سرمایۀ اجتماعی خانواده و مشارکت ورزشی دانش‌آموزان نوجوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شمال، آمل، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 دانشیار جامعه‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی سرمایۀ اجتماعی خانواده و مشارکت ورزشی دانش‌آموزان نوجوان است. جامعۀ آماری پژوهش را مجموع دانش­آموزان دختر و پسر پایۀ سوم دبیرستان در دبیرستان‌های دولتی شهر رشت (5682 نفر) که در سال 91-90 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل دادند. نمونۀ آماری 415 نفر (155 پسر و 265 دختر)، با استفاده از جدول مورگان به‌صورت خوشه‌ای طبقه‌ای انتخاب شد. برای جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامۀ محقق‌ساختۀ سرمایۀ اجتماعی خانواده و مشارکت ورزشی استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه را 12 نفر از استادان صاحب‌نظر جامعه­شناسی و تربیت بدنی تأیید کردند و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (85/0 =r ) به‌دست آمد. برای تجزیه‌وتحلیل داده­های پژوهش از آزمون‌های آماری  tو رگرسیون چندمتغیره استفاده شد، عملیات آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخۀ 18انجام گرفت. نتایج نشان داد روابط درون خانواده (13 درصد) و حمایت درون خانواده (17 درصد)، میزان مشارکت ورزشی دانش‌آموزان دختر نوجوان را پیش‌بینی می‌کند؛ همچنین مشارکت اجتماعی و عضویت در نهادهای داوطلبانه 34 درصد مشارکت ورزشی پسران و 25 درصد مشارکت ورزشی دختران را پیش­بینی می‌کند (05/0P≤).

کلیدواژه‌ها


 1. انوالخولی، امین. (1383)."ورزش و جامعه": ترجمۀ حمیدرضا شیخی. انتشارات سمت، ص 11.
 2. پارسامهر، مهربان (1388)، "جامعه­شناسی ورزش" . انتشارات دانشگاه یزد، صص 60-55.
 3. رحمانی فیروزجاه، علی و همکاران (1390). "سنجش تمایز سرمایۀ اجتماعی جوانان با محوریت مشارکت ورزشی (مطالعۀ موردیدانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه مازندران)"، فصلنامۀ جامعه­شناسی مطالعات جوانان، سال دوم، شمارۀ دوم، صص 62-37.
 4. رمضانی‌نژاد، رحیم (1388). "اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش". انتشارات بامداد کتاب، صص 149-145.
 5. سالارزاده، نادر؛ محبوبی، رضا (1388)، "مقایسۀ سرمایۀ اجتماعی و وضعیت اجتماعی اقتصادی در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان شهر ارومیه". فصلنامۀ علوم اجتماعی، شمارۀ 47، صص 270-229.
 6. 6.       شارع‌پور، محمود (1387)، "سرمایۀ اجتماعی و مشارکت ورزشی،(مطالعۀ موردی شهروندان 29-15 ساله شهر بابل)"شمارۀ 37، صص: 153-231.
 7. کلمن، جیمز (1377)،"بنیادهای نظریه اجتماعی"، ترجمۀ منوچهر صبوری. تهران، نشر نی صص 170-130.
  1. نادریان جهرمی، مسعود (1390)، "مبانی جامعه‌شناسی در ورزش". بامداد کتاب، صص 134-130.
  2. وحیدا، فریدون (1385)، "بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بر مشارکت ورزشی زنان". نشریه علوم حرکتی و ورزش، سال چهارم، جلد اول، صص 62-53.
   1. Allen, James et al. (2010).“Sport as a vehicle for socialization and maintenance of cultural identity:International students attending American universities”. Sport Management Review 13pp: 421–434.
   2. Jangho Yoona, Timothy T. Brown. (2011),”Does the promotion of community social capital reduce obesity risk?”,The Journal of Socio-Economics 40 pp : 296–305.
   3. Jarveh, Grant (2012). “Sport, culture and society”, first publish by Routledge,p: 250
   4. Kylie Ball et al. (2010), “Love the neighbor? Associations of social capital and crime with physical activity amongst women”, Social Science & Medicine 71 (2010) pp: 807-814.
   5. Lau, Maggie and Wanxin Li. (2011), “The extent of family and school social capital promoting positive subjective well-being among primary school children in Shenzhen, China”. Children and Youth Services Review 33: pp1573–1582.
   6. Lorna, Haughton McNeill, Matthew W. Kreuterb, S.V. Subramanian.(2006). "Social Environment and Physical activity: A review of concepts and evidence". Social Science & Medicine 63.pp: 1011–102
   7. M Lindström, M Moghaddassi, J Merlo. (2003) , "Social capital and leisure time physical activity: a population based multilevel analysis in Malmö", Sweden, J Epidemiol Community Health;57 pp:23–28
   8. Nicola, G ; Giordano, Martin L. (2011), "Social capital and change in psychological health over time", Social Science & Medicine 72 (2011) pp: 1219-1227.
   9. Portes, A. (1998), "Social capital: its origins and applications in modern sociology", Annual Review of Sociology, vol. 24, pp: 1-24.
   10. Putnam, R. (2000). "Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community".Simon and Schuster, New York p 1-10
   11. Trepte Sabine, Leonard Reinecke, Keno Juechems. )2012). "The social side of gaming: How playing online computer games creates online and offline social support". Computers in Human Behavior 28 , 832–839.
   12. Winter, I. (2000) "Family Life and Social Capital: towards a theorised understanding", WorkingPaper No. 21, Australian Institute of Family Studies, Melbourne. http://aifs32/institute/pubs/winter4.html pp: 2-20