نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 کارشناس‌ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی پیرانشهر، پیرانشهر، ایران

3 دانشجوی دکتری مشاوره - دانشگاه علامه طباطبائی تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و کیفیت زندگی کاری در ادارۀ کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی بود. پژوهش حاضر از نوع همبستگی است و به شیوۀ میدانی انجام گرفته است. جامعۀ آماری  پژوهش تمامی کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی به تعداد 68 نفر بودند. نمونۀ آماری برابر با جامعۀ آماری مورد بررسی است. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامۀ سرمایۀ اجتماعی (85/0=α) و کیفیت زندگی کاری والتون (95/0=α) و برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و آمار استنباطی (ضریب همبستگی اسپیرمن، رگرسیون چندمتغیره) استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی و کیفیت زندگی کاری مثبت و معنادار است (68/0 =r ، 01/0=P). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از میان مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری، مؤلفه‌های محیط ایمن و بهداشتی، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، توسعۀ قابلیت‌های انسانی و پرداخت منصفانه و کافی می‌توانند سرمایۀ اجتماعی را به‌طور چشمگیری پیش‌بینی کنند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Social Capital and Quality of Work Life in Employees of Sport and Youth General Office of Western Azerbaijan Province

نویسندگان [English]

  • hasan mir ameri 1
  • osman savareh 2
  • loghman ebrahimi 3

1 Associate Professor of Sport Management and Planning, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Urmia University, Urmia, Iran

2 MSc of Sport Management and Planning, Department of Physical Education, Islamic Azad University of Piranshahr, Piranshahr, Iran

3 PhD student counseling - Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between social capital and quality of work life in Sport and Youth general Office of Western Azerbaijan province. This study was correlational carried out as a field. The statistical population consisted of all employees in Sport and Youth general office of Western Azerbaijan province (N=68). The statistical sample equaled the statistical population. To collect data, Social Capital Questionnaire (α=0.85) and Walton’s Quality of Life Work (α=0.95)  were applied. For data analysis, descriptive and inferential statistics (Spearman correlation coefficient, multiple regression) were utilized. The findings showed a positive and significant relationship between social capital and quality of work life (P=0.01, r=0.68). Furthermore, the findings of regression analysis revealed that out of the categories of quality of work life, safe and healthy environment, social dependence on work life, the development of human capabilities, and a fair and sufficient payment could remarkably predict social capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive dimension
  • Job satisfaction
  • Quality of work life
  • Social capital
  • structural dimension

 

      1. آشنا، مصطفی (1384). "بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در واگن پارس اراک". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تهران، صص 2 و 103 و104.
      2. احمدپورداریانی، محمود (1378). "کارآفرینی (تعاریف، نظریات و الگوها)". چاپ اول، انتشارات شرکت پردیس، تهران، ص57.    
      3. بهنوش، شیما (1388). "بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در ادارۀ کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه ارومیه، صص 1 و82.                                                                                                                      
      4.خوشبختی، جعفر (1383). "طراحی و تبیین مدل سه بعدی سبک‌های رهبری، کیفیت زندگی کاری کارکنان و اثربخشی مدیران دانشکده‌ها و گروه‌‌های آموزشی تربیت بدنی دانشگاه‌های دولتی کشور". رسالۀ دکتری چاپ نشده، دانشگاه تهران، صص131-123.
      5. سعادت، رحمان ( 1387). "برآورد روند سرمایۀ اجتماعی در ایران (با استفاده از روش فازی)". مجلۀ تحقیقات اقتصادی، شمارۀ 83، صص 56- 41.
      6. سید جوادین، سید رضا  (1384). "مبانی و کاربردهای مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان".تهران، نگاه دانش، ص26.
      7. شارع‌پور، محمود (1385). "سنجش سرمایۀ اجتماعی در استان مازندران". سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران، ص 52.
      8. شارع‌پور، محمود؛ حسینی راد، علی (1387). "بررسی رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی و مشارکت ورزشی (مطالعۀ موردی شهروندان 29 - 15 ساله  شهر  بابل)". نشریۀ حرکت، شمارۀ 37، صص 153 - 133.
      9. شعبانی، احمد؛ سلیمانی، محمد (1388). "اندازه‌گیری اثرات سرمایۀ اجتماعی بر رشد اقتصادی (مطالعۀ موردی ج.ا. ایران) ". فصلنامۀ مفید، شمارۀ 15 (75)، صص 40 -23.
    10.علوی، سید بابک (1380). "نقش سرمایۀ اجتماعی در توسعه". تدبیر، شمارۀ 116، صص 40- 34.
    11.علیی، حسن ( 1386). "بررسی کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و ارائۀ الگویی مناسب برای آن". دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ص4.
    12. غفاری، غلامرضا؛ اونق، ناز محمد (1385). "سرمایۀ اجتماعی و کیفیت زندگی ( مطالعۀ موردی شهر گنبدکاووس)". مطالعات اجتماعی ایران، سال اول،شمارۀ 1، صص 199-159
    13. قاسمی، وحید؛ ادیبی سده، مهدی؛ آذربایجانی، کریم؛ توکلی، خالد (1389). "رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با توسعۀ اقتصادی". رفاه اجتماعی، 10(36)، صص 60 – 27.
    14. ماجدی، سید مسعود؛ لهسایی‌زاده، عبدالعلی (1385). "بررسی رابطۀ بین متغیر‌های زمینه‌ای، سرمایۀ اجتماعی  و رضایت از کیفیت زندگی (مطالعۀ موردی در روستاهای استان فارس)". فصلنامه روستا و توسعه، سال 9، شمارۀ 4، صص: 136-91
    15. محرم‌زاده، مهرداد (1383). "تئوری‌های مدیریت (مبانی و نظریه‌ها برای برنامه­ریزی تربیت­بدنی)". چاپ اول، انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد آذربایجان غربی، ارومیه، ص 2.
    16. ناطق‌پور، محمدجواد؛ فیروزآبادی، سیداحمد (1385). "شکل‌گیری سرمایۀ اجتماعی و فراتحلیل عوامل مؤثر بر آن". فصلنامۀ علوم اجتماعی، شمارۀ 28، صص 190-160.
    17. نجفی، علی (1385). "بررسی ارتباط بین کیفیت و بهره‌وری مدیران میانی شرکت گاز". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، ص3.
     18. نیک شکرنیا، فاطمه (1377). "ترجمۀمدیرو رهبراثربخشدرپرستاری". مؤلف، داگلاس ل، تهران، انتشارات بشری، ص 45.
  19. Andishmand, V.(2010)."Identify the components of social capital in universities, In order to providing   a model for its promoting". Quarterly Journal Of Educational Leadership & Administration,  3(2), pp: 9-34.  [In Persian]
    20. Beaudoin, LE ; Hassles, EL.(2003)." Their Importance to nurses' quality of work  life". Nurs Econ. 2003, 21, pp: 106-130.
     21. Francis, P. (2002)."Social capital at World Bank: strategic and operational  Implications of the concept"social development strategy, World Bank.p:27
     22.Kim, D, & Kawachi, I. (2007)." US state-level social capital andhealth-related quality of life: Multilevel evidence of main,mediating and modifying effects".p:134.
    23. Morin , Estelle M.,Morin , Wilfrid  (2003) . "Quality of work life and firm  performance : The case of TEKNIKA" . HEC Montreal , Department of  management , Canada,pp:34-52.
    24. lack lee,L . (2005). " knowledge  management  tool and  teckniques". Elsevier butterworth Heinemann, pp:123-130.
    25.Li, Yaojun et al. (2005). "Social  capital  and  social  trust in Britain". European  Sociological Review, Vol.21, No.2, pp:109-123.
    26 .Requena , Felix  (2003) ." Social capital , satisfaction and quality of life in the  work place" . Social Indicators Research , 61,   Kluwer Academic,pp:74-91.
    27.Roslan,A; Russayani ,I; Nor azam,A. (2010)." The Relationship between Social Capital and Quality of Life Among Rural Households in Terengganu, Malaysia". International Journal of Sustainable evelopment, Vol. 01, No. 05, pp: 99-106
    28. Seippel, O.(2006)."Sport and social capital". Acta Sociological, Vol.49.No.2. PP: 169-183.
    29. T.Oksanen  et  al.(2008)." Social  capital  at  work  as  a predictor of  employee   health: Multilevel evidence from work units in Finland". Social Science & Medicine 66 (2008), pp: 637–649.
    30. Zhang , Qizi  and  Hung – Gay  Fung (2006)." China’s  social  capital  and inancial performance  of private enterprises". Journal of Small Business and Enterprise Development, 13(2), pp: 198-207