رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و کیفیت زندگی کاری کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 کارشناس‌ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی پیرانشهر، پیرانشهر، ایران

3 دانشجوی دکتری مشاوره - دانشگاه علامه طباطبائی تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و کیفیت زندگی کاری در ادارۀ کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی بود. پژوهش حاضر از نوع همبستگی است و به شیوۀ میدانی انجام گرفته است. جامعۀ آماری  پژوهش تمامی کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی به تعداد 68 نفر بودند. نمونۀ آماری برابر با جامعۀ آماری مورد بررسی است. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامۀ سرمایۀ اجتماعی (85/0=α) و کیفیت زندگی کاری والتون (95/0=α) و برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و آمار استنباطی (ضریب همبستگی اسپیرمن، رگرسیون چندمتغیره) استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی و کیفیت زندگی کاری مثبت و معنادار است (68/0 =r ، 01/0=P). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از میان مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری، مؤلفه‌های محیط ایمن و بهداشتی، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، توسعۀ قابلیت‌های انسانی و پرداخت منصفانه و کافی می‌توانند سرمایۀ اجتماعی را به‌طور چشمگیری پیش‌بینی کنند.
 

کلیدواژه‌ها


 

      1. آشنا، مصطفی (1384). "بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در واگن پارس اراک". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تهران، صص 2 و 103 و104.

      2. احمدپورداریانی، محمود (1378). "کارآفرینی (تعاریف، نظریات و الگوها)". چاپ اول، انتشارات شرکت پردیس، تهران، ص57.    

      3. بهنوش، شیما (1388). "بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در ادارۀ کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه ارومیه، صص 1 و82.                                                                                                                      

      4.خوشبختی، جعفر (1383). "طراحی و تبیین مدل سه بعدی سبک‌های رهبری، کیفیت زندگی کاری کارکنان و اثربخشی مدیران دانشکده‌ها و گروه‌‌های آموزشی تربیت بدنی دانشگاه‌های دولتی کشور". رسالۀ دکتری چاپ نشده، دانشگاه تهران، صص131-123.

      5. سعادت، رحمان ( 1387). "برآورد روند سرمایۀ اجتماعی در ایران (با استفاده از روش فازی)". مجلۀ تحقیقات اقتصادی، شمارۀ 83، صص 56- 41.

      6. سید جوادین، سید رضا  (1384). "مبانی و کاربردهای مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان".تهران، نگاه دانش، ص26.

      7. شارع‌پور، محمود (1385). "سنجش سرمایۀ اجتماعی در استان مازندران". سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران، ص 52.

      8. شارع‌پور، محمود؛ حسینی راد، علی (1387). "بررسی رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی و مشارکت ورزشی (مطالعۀ موردی شهروندان 29 - 15 ساله  شهر  بابل)". نشریۀ حرکت، شمارۀ 37، صص 153 - 133.

      9. شعبانی، احمد؛ سلیمانی، محمد (1388). "اندازه‌گیری اثرات سرمایۀ اجتماعی بر رشد اقتصادی (مطالعۀ موردی ج.ا. ایران) ". فصلنامۀ مفید، شمارۀ 15 (75)، صص 40 -23.

    10.علوی، سید بابک (1380). "نقش سرمایۀ اجتماعی در توسعه". تدبیر، شمارۀ 116، صص 40- 34.

    11.علیی، حسن ( 1386). "بررسی کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و ارائۀ الگویی مناسب برای آن". دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ص4.

    12. غفاری، غلامرضا؛ اونق، ناز محمد (1385). "سرمایۀ اجتماعی و کیفیت زندگی ( مطالعۀ موردی شهر گنبدکاووس)". مطالعات اجتماعی ایران، سال اول،شمارۀ 1، صص 199-159

    13. قاسمی، وحید؛ ادیبی سده، مهدی؛ آذربایجانی، کریم؛ توکلی، خالد (1389). "رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با توسعۀ اقتصادی". رفاه اجتماعی، 10(36)، صص 60 – 27.

    14. ماجدی، سید مسعود؛ لهسایی‌زاده، عبدالعلی (1385). "بررسی رابطۀ بین متغیر‌های زمینه‌ای، سرمایۀ اجتماعی  و رضایت از کیفیت زندگی (مطالعۀ موردی در روستاهای استان فارس)". فصلنامه روستا و توسعه، سال 9، شمارۀ 4، صص: 136-91

    15. محرم‌زاده، مهرداد (1383). "تئوری‌های مدیریت (مبانی و نظریه‌ها برای برنامه­ریزی تربیت­بدنی)". چاپ اول، انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد آذربایجان غربی، ارومیه، ص 2.

    16. ناطق‌پور، محمدجواد؛ فیروزآبادی، سیداحمد (1385). "شکل‌گیری سرمایۀ اجتماعی و فراتحلیل عوامل مؤثر بر آن". فصلنامۀ علوم اجتماعی، شمارۀ 28، صص 190-160.

    17. نجفی، علی (1385). "بررسی ارتباط بین کیفیت و بهره‌وری مدیران میانی شرکت گاز". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، ص3.

     18. نیک شکرنیا، فاطمه (1377). "ترجمۀمدیرو رهبراثربخشدرپرستاری". مؤلف، داگلاس ل، تهران، انتشارات بشری، ص 45.

  19. Andishmand, V.(2010)."Identify the components of social capital in universities, In order to providing   a model for its promoting". Quarterly Journal Of Educational Leadership & Administration,  3(2), pp: 9-34.  [In Persian]

    20. Beaudoin, LE ; Hassles, EL.(2003)." Their Importance to nurses' quality of work  life". Nurs Econ. 2003, 21, pp: 106-130.

     21. Francis, P. (2002)."Social capital at World Bank: strategic and operational  Implications of the concept"social development strategy, World Bank.p:27

     22.Kim, D, & Kawachi, I. (2007)." US state-level social capital andhealth-related quality of life: Multilevel evidence of main,mediating and modifying effects".p:134.

    23. Morin , Estelle M.,Morin , Wilfrid  (2003) . "Quality of work life and firm  performance : The case of TEKNIKA" . HEC Montreal , Department of  management , Canada,pp:34-52.

    24. lack lee,L . (2005). " knowledge  management  tool and  teckniques". Elsevier butterworth Heinemann, pp:123-130.

    25.Li, Yaojun et al. (2005). "Social  capital  and  social  trust in Britain". European  Sociological Review, Vol.21, No.2, pp:109-123.

    26 .Requena , Felix  (2003) ." Social capital , satisfaction and quality of life in the  work place" . Social Indicators Research , 61,   Kluwer Academic,pp:74-91.

    27.Roslan,A; Russayani ,I; Nor azam,A. (2010)." The Relationship between Social Capital and Quality of Life Among Rural Households in Terengganu, Malaysia". International Journal of Sustainable evelopment, Vol. 01, No. 05, pp: 99-106

    28. Seippel, O.(2006)."Sport and social capital". Acta Sociological, Vol.49.No.2. PP: 169-183.

    29. T.Oksanen  et  al.(2008)." Social  capital  at  work  as  a predictor of  employee   health: Multilevel evidence from work units in Finland". Social Science & Medicine 66 (2008), pp: 637–649.

    30. Zhang , Qizi  and  Hung – Gay  Fung (2006)." China’s  social  capital  and inancial performance  of private enterprises". Journal of Small Business and Enterprise Development, 13(2), pp: 198-207