عوامل مرتبط با تولید ملی، حمایت از کار و سرمایۀ ایرانی در ورزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشجوی دکتری، مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 دانشجوی دکتری، مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی عوامل مرتبط با تولید ملی و حمایت از کار و سرمایۀ ایرانی در ورزش، از دیدگاه شرکت‌کنندگان در یازدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر بود. این پژوهش از نوع توصیفی است و به‌صورت میدانی انجام گرفته است؛ 331 نفر از 2400 شرکت‌کننده در المپیاد ورزشی، به‌طور تصادفی ساده انتخاب شدند (267 ورزشکار، 29 مربی و 35 سرپرست). برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامۀ محقق‌ساخته استفاده شد که براساس مبانی نظری موجود و پیشینۀ تحقیق تنظیم شده بود. داده‌ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون کولموگروف اسمیرنوف و همبستگی پیرسون تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج پژوهش، پنج عامل شامل توسعۀ منابع انسانی و سیاست‌گذاری دولت، نقش تولیدکنندگان و عوامل اقتصادی، نقش وزارت ورزش و جوانان، نقش فرهنگ جامعه و نقش تبلیغات را به‌عنوان عوامل مؤثر نشان داد.

کلیدواژه‌ها


 1.  

  1. احمدی، اژدر. محمدزاده، حسن. ترتیبیان، بختیار. (1385). "بررسی موانع و مشکلات موجود در خصوصی‌سازی ورزش از دیدگاه صاحبان باشگاه‌های خصوصی شهرستان ارومیه". اولین همایش ملی شهر و ورزش، ص: 8-2. http://www.civilica.com/Paper-NCCS01-NCCS01_013.html.
  2. اعتمادی، مریم. (1391). "نقش منابع سرمایه‌ای در ارتقاء سطح تولید ملی". مجموعه مقالات همایش منطقه‌ای تولید ملی، حمایت از کار و سرمایۀ ایرانی. بندرگز. ص: 254.
  3. اکبرآبادی، حجت‌الله. (1391). "وظیفۀ ورزشی‌ها در سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایۀ ایرانی". روزنامۀ جام جم. ص: 13.
  4. بیک نشان، پیام. (1390). "ضرورت‌های تولید ملی، حمایت از کار و سرمایۀ ایرانی". نشریۀ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان. شمارۀ 55، ص: 15-14.
  5. پورکیانی، مسعود. عمادی، سمیرا. (1391). "نیروی انسانی عامل اصلی پیشبرنده در تولید ملی". مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی. قم. ص: 508- 498.
  6. حسینی، سیده صدیقه. (1391). "نقش رسانه در ارتقای تولید ملی و توسعه‌یافتگی". انتشارات مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، چاپ اول، تهران، http://pajuhesh.irc.ir/Product/book/show/id/1815/ .
  7. دالایی، حمیده. (1389). "بررسی نقش پژوهشگران جوان در اتحاد ملی و تولید علم". مجموعه مقالات همایش تولید علم و جنبش نرم‌افزاری در حوزۀ معارف اسلامی. ص: 278-273.
  8. سعدی، محمدرضا. (1384). "اثرات سیاست‌های کلان اقتصادی در تجهیز منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری در ایران". نشریۀ اقتصاد، پژوهش‌نامۀ اقتصادی. شمارۀ 19، ص: 262-235.
  9. سلطان حسینی، محمد. نصر اصفهانی، داوود. جوانی، وجیهه. سلیمی، مهدی. (1389)."ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﻲ وﻓﺎداری ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ از ﺗﺪاﻋﻲ ﺑﺮﻧﺪ در ﺑﻴﻦ ﻫﻮاداران ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﻳﺮان". نشریۀ مدیریت ورزشی. شمارۀ 9، ص: 107-87.
  10. شعبانی بهار، غلامرضا. (1391). "آثار مالی و اقتصادی برگزاری رویدادهای بین‌المللی ورزشی". مجموعه مقالات نخستین همایش بین‌المللی خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاری در ورزش. تهران. ص: 97.
  11. طلوعی اشلقی، عباس. پاشائی، محمود. مدبری کلیانی، رحیم. (1389). "نقش رسانه‌های جمعی در توسعۀ ورزش شهروندی (همگانی)". فصلنامۀ مطالعات مدیریت شهری. سال 2، شمارۀ 2، ص: 192- 181.
  12. طیبی، سید کمیل. عمادزاده، مصطفی. شیخ بهایی، آزیتا. (1387). "تأثیر صادرات صنعتی و سرمایۀ انسانی در بهره‌وری عوامل تولید و رشد اقتصادی در کشورهای عضو OIC". نشریۀ اقتصاد مقداری. سال 5، شمارۀ 2، ص: 106- 56.
  13. عسگری، جعفر. (1372). "تولید ملی در آیینه جدول داده- ستانده اقتصاد ایران". نشریۀ اقتصاد. شمارۀ 35، ص: 100-92.
  14. غضنفری، امیررضا. (1390). "برند؛ راز ماندگاری در اقتصاد جهانی". نشریۀ داخلی شرکت سینا حمدآریا. شمارۀ 9، ص: 4-1.
  15. فتحی مولایی، شهریار. اشرف‌پور، عظیمه. وثوقیان، مریم. (1391). "بررسی تأثیر بهبود کیفیت در ارتقاء تولید ملی". مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی. قم. ص: 675-663.
  16. فلاحی، فیروز. دهقانی، علی. (1389). "ارزیابی تأثیر درجۀ تمرکز و هزینه‌های تبلیغات بر سودآوری در بخش صنعت ایران". پژوهش‌های رشد و توسعۀ اقتصادی. شمارۀ 1، ص: 30-9.
  17. فلاحی، فیروز. فشاری، مجید. ممی پور، سیاب. (1389). "بررسی ارتباط متقابل بین‌تبلیغات، درجه تمرکز و سودآوری در صنایع ایران". پژوهش‌های اقتصادی ایران. شمارۀ 45، ص: 75-49.
  18. قاسمی، علی. (1391). "مطالبات جدی جنبش دانشجویی در سال تولید ملی". روزنامۀ جوان. شمارۀ 3655، ص: 7.
  19. کافی، فرهاد. (1391). "حمایت از تولید داخل: از حرف تا عمل". هفته‌نامۀ بازرگانی. شمارۀ 95، ص: 30.
  20. ویکیپدیا، دانش نامه آزاد. (1391). "تولید ملی". http://fa.wikipedia.org/wiki.

   

  1. Chen, C., Gupta, R. (2006). "An Investigation of Openness and Economic Growth, Using Panel Estimation". University of Pretoria, Department of Economics Working Paper Series: 2006-22.
  2. Millar, p., Stevens, J. (2012). "Management training and national sport organization managers: Examining the impact of training on individual and organizational performances". Sport Management Review. No. 15, PP: 288-303.
  3. Pyun, D.Y., James, J.D. (2011). "Attitude toward advertising through sport: A theoretical framework". Sport Management Review. No. 14, PP: 33-41.
  4. Wang, T.C., Chang, T.H. (2006). "Forecasting the Probability of Successful Knowledge Management by Consistent Fuzzy Preference Relations". Expert Systems with Applications. Vol. 32, No. 3, PP: 801-813.
  5. Wu, H.Y., Tzeng, G.H., Chen, Y.H. (2009). "A fuzzy MCDM Approach for Evaluating Banking Performance Based on Balanced Scorecard". Expert Systems with Applications. Vol. 36, PP: 10135-10147.
  6. Yusof, A., Mohd Shah, P. (2008). "Globalization and the Malaysian Sports Industry". Research Journal of Internatıonal Studıes. Vol. 8, PP: 112-116.