اولویت‌بندی مؤلفه‌های تعاملی مؤثر بر بازدید مجدد هواداران از وب‌سایت باشگاه‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، گروه تربیت بدنی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، داریون، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف اولویت‌بندی مؤلفه‌های تعاملی مؤثر بر بازدید مجدد هواداران از وب‌سایت باشگاه‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران انجام گرفت. روش پژوهش از نوع پیمایشی بود و جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت اینترنتی انجام گرفت. جامعۀ آماری پژوهش شامل هواداران عضو وب‌سایت باشگاه‌های استقلال، پرسپولیس، تراکتورسازی، داماش و سپاهان (26000N=) بودند که در فروردین و اردیبهشت 1391 بررسی شدند. از جامعۀ یادشده 325 نفر حاضر به همکاری با این پژوهش شدند و نمونۀ تحقیق را تشکیل دادند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامۀ محقق‌ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه براساس نظر متخصصان مدیریت ورزشی تأیید و پایایی درونی آن از طریق آلفای کرونباخ 9/0 تعیین شد. از آزمون‌های تی تک‌نمونه‌ای، تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر و آزمون مقایسه‌ای بونفرونی در سطح معناداری 05/0 P < برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که هر چهار مؤلفۀ تعاملی بر بازدید مجدد هواداران از وب‌سایت باشگاه‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران تأثیر معناداری دارد و بین مؤلفه‌های تعاملی مؤثر بر بازدید مجدد هواداران از وب‌سایت تفاوت معناداری مشاهده شد. اولویت‌بندی مؤلفه‌های تعاملی نشان داد که به‌ترتیب 1. فرصت‌‌های تعامل با مدیران یا مربیان، بازیکنان و سایر هواداران روی وب‌سایت؛ 2. خوراک‌های اطلاعاتی؛ 3. شخصی کردن صفحات خانگی و ایمیل؛ 4. ابزارهای ترویجی خاص بیشترین تأثیر را بر بازدید مجدد هواداران از وب‌سایت دارد. بنابراین می‌توان گفت درک نیازهای هواداران وفادار برای موفقیت وب‌سایت باشگاه‌های فوتبال ضروری است.

کلیدواژه‌ها


 

 

 1. المیری، مجتبی؛ نادریان جهرمی، مسعود؛ سلطان حسینی، محمد؛ نصر اصفهانی، علیرضا. (1388). بررسی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران فوتبال در ورزشگاه‌ها، نشریۀ مدیریت ورزشی، شمارۀ 3، ص ص: 73- 61.
 2. الهی، علیرضا؛ سجادی، نصرالله؛ خبیری، محمد؛ ابریشمی، حمید. (1388). موانع موجود در توسعۀ جذب درآمد حاصل از حمایت مالی در صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران، نشریه مدیریت ورزشی، شمارۀ 1، ص ص: 202- 189.
 3. بختیاری، علی. (1387). کارمندیابی الکترونیک، ماهنامۀ عصر فناوری اطلاعات، شمارۀ 37، ص ص: 53- 49. 
 4. پناهی فرد، محمد. (1390). فوتبال در بن‌بست خصوصی‌سازی، ماهنامۀ بازار بین‌الملل، سال سوم، شماره 12، ص ص: 39-36
 5. حقیقی نسب، منیژه؛ تابعین، آزاده. (1387). ارزیابی میزان جذابیت وقابلیت استفاده وب‌سایت (تارنما) شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران ازدیدگاه مشتریان داخلی در فضای بازار صنعتی، نشریۀ مدیریت بازرگانی، دورۀ 1، شمارۀ 1، ص ص:38-21.
 6. رمضانی‌نژاد، رحیم؛ رحمانی‌نیا، فرهاد؛ برومند دولق، محمدرضا. ( 1388). بررسی میزان بروز رفتارهای پرخاشگرانة بازیکنان تیم فوتبال پگاه در رقابت‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران، نشریۀ مدیریت ورزشی، شمارۀ 1، ص ص: 117-101.
 7. رئیسی وانانی، ایمان؛ فرزانه، ماندانا. (1390). بررسی جامع تأثیر خدمات پرکاربرد وب‌سایت‌های خبری بر کیفیت آن‌ها، نشریۀ مدیریت فناوری اطلاعات، دورۀ 3، شمارۀ 7، ص ص:54-37.
 8. سهرابی، بابک؛ عابدین، بابک. ( 1386). ارزیابی ساختار وب‌سایت با استفاده از مدلسازی رفتار بازدیدکنندگان: یک مطالعۀ موردی، فصلنامۀ مدرس علوم انسانی ویژه‌نامۀ مدیریت، پیاپی 55، ص ص: 140-115.
 9. کوزه‌چیان،‌هاشم؛ احسانی، محمد؛ خداد حسینی، حمید؛ حسینی، عماد. (1389) .ارزیابی مؤلفه‌های آمیختۀ بازاریابی (7P) لیگ برترفوتبال ایران، ازدیدگاه مدیران سازمان تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال، نشریۀ مدیریت ورزشی، شمارۀ 5، ص ص: 19- 5.
 

 1. 10.   محمدی، رزگار؛ براری، مجتبی؛ هنری، حبیب؛ شجاعی، سهیلا. (1390). بررسی تأثیر اخلاق حرفه‌ای ورزشکاران و مربیان روی اعتماد و تعهد هواداران نسبت به باشگاه (مطالعۀ موردی باشگاه سپاهان)، ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران، ص ص:12-1.
 2. معماری، ژاله؛ خبیری، محمد؛ حمیدی، مهرزاد؛ کاظم‌نژاد، انوشیروان. (1388). مدل اکتشافی آمیخته بازاریابی صنعت خدمات ورزشی ایران،  نشریۀ پژوهش در علوم ورزشی، شمارۀ 25، ص ص: 80- 51.
 3. مولاطلب، امیر. (1387). چندین نکته برای افزایش تعداد بیننده‌های سایت و رعایت استانداردهای وب، ماهنامه عصر فناوری اطلاعات، شمارۀ 36، ص ص: 83-79.
 4. نعمتی، نعمتالله ؛تجاری، فرشاد؛ زارعی، علی؛ گنجویی، فریده اشرف. ( 1391). آزمون مدل نظری عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران فوتبال در ایران، نشریۀ مطالعات مدیریت ورزشی، شمارۀ 13، ص ص: 122- 107.
 

14. Ahn, T. (2010). The effect of user motive and interactivity on attitude toward a sport website, The Florida state university college of education, paper: 125

15. Bee, C., Lynn, C., Kahle, L. (2006). Relationship Marketing in Sports: A Functional Approach, Sports Marketing Quarterly, 15: 102-110

16. Brown, M. (2003). Analysis of online marketing in the sport industry: user activity communication, objectives, and perceived benefits, Sport marketing quarterly, 12(1): 48-55

17. Chang, W.,  An, S., Seung, H. (2008). Sports PR in message boards on Major League Baseball websites, Public Relations Review, 34: 169–175

18.Dou, W., Ghose, S. (1998). Interactive functions and their impacts on the appeal of Internet presence sites, Advertising Research, 38: 29-44

19. Goldstein, D., Lee, Y. (2005). The rise of right-time marketing, Database Marketing & Customer Strategy Management, 12:  212-225

20. Goldwasser, R. (2007). How Can the Internet be Successfully Used by a Professional Sports Team to Manage and Develop their Fan Relationships? , Grenoble Ecole de Management, paper: 147

21. Henderson, H., D'Cruz, B. (2004). The Role of Virtual Communities in the English Premier Football League, IFIP International Federation for Information Processing, 149:  357-366

22. Hur, y. (2007). Determinants of sport website acceptance: an application and extension of the technology acceptance model, Washington state university college of education, paper: 153

23. Kitchin, P. (2006). Considering entertainment-games websites in sports marketing: the case of Stick Cricket, Sports Marketing & Sponsorship, 8 (1): 98 - 109

24. Kriemadis, T., Christos, T., Nicos, K. (2010). Internet marketing in football clubs: a comparison between English and Greek websites, Soccer & Society, 11(3): 291-307

25. Loakimidis, M. (2010). Online marketing of professional sports clubs: engaging fans on a new playing field, Sports Marketing & Sponsorship, 11 (4): 271-282

26.   Mahdavi, I., cho, N., Shirazi, B., Sahebjamnia, N. (2008). Designing evolving user profile in e-CRM with dynamic clustering of Web documents, Data & Knowledge Engineering, 65(2): 355-372

27. Simmons, J. (2007). I-Branding: developing the internet as a branding tool, Marketing intelligence and planning, 25(6): 544-562

28. Wu, I., Hung, C. (2009).  A strategy-based process for effectively determining system requirements in eCRM development, Information and Software Technology, 51: 1308–1318

29. Yu, K. Galen, T. (2010). Constraints and Motivators: A New Model to Explain Sport Consumer Behavior, Sport Management, 24(2): 90-210