دوره و شماره: دوره 7، شماره 5، پاییز 1394، صفحه 637-794 (آذر و دی) 
8. رابطۀ نفوذ اجتماعی مدیران مدارس و توانمندسازی شغلی دبیران تربیت بدنی

صفحه 751-764

سید محمد حسین رضوی؛ حسن اسیوند چمعالی؛ محسن منوچهری نژاد


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1394، صفحه 795-950 پاییز 1394، صفحه 637-794 پاییز 1394، صفحه 487-635 تابستان 1394، صفحه 309-485 بهار 1394، صفحه 159-307 بهار 1394، صفحه 1-130