دوره و شماره: دوره 7، شماره 5، آذر 1394، صفحه 637-794 (آذر و دی) 
ارزیابی سلسله مراتب ارزش ها و منابع تأثیرگذار بر باورهای داوطلبان ورود به رشته ی تربیت بدنی

صفحه 637-655

اسماعیل شریفیان؛ محمد مصلی نژاد


تأثیر ابعاد سرمایۀ فکری در تشخیص فرصت‌های کارآفرینانۀ صنعت ورزش شهر تهران

صفحه 657-672

بابک ضیاء؛ مجتبی ناهید؛ محمد مهدی طوطی فر طهران پور


تحلیل تأثیر عدالت سازمانی بر میزان سرمایۀ اجتماعی کارکنان ادارات ورزش و جوانان

صفحه 673-686

محسن غفرانی


ارزیابی کارایی 64 سالۀ کاروان ورزشی ج. ا. ایران در بازی‌های المپیک با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

صفحه 687-700

سید محمود زنجیرچی؛ عبدالنبی خطیبی عقدا؛ محمد حسن پیمان فر


نیازسنجی تأسیس تلویزیون خصوصی ورزش در ایران و ارائۀ الگوی مطلوب

صفحه 701-712

ابراهیم ویسی؛ مظفر یکتایار؛ جمال ادهمی


تبیین رابطۀ هوش سازمانی و چابکی سازمانی با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران

صفحه 713-729

حامد فرزی؛ همایون عباسی؛ شیرین زردشتیان


تعیین راهبرد‌های مناسب برای ورزش روستایی با تأکید بر ورزش‌های بومی شهرستان کرمانشاه

صفحه 731-749

عبدالحمید پاپ زن؛ حسین آگهی؛ مهنا شاهمرادی


رابطۀ نفوذ اجتماعی مدیران مدارس و توانمندسازی شغلی دبیران تربیت بدنی

صفحه 751-764

سید محمد حسین رضوی؛ حسن اسیوند چمعالی؛ محسن منوچهری نژاد


تحلیل عوامل مؤثر در میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی شهر ارومیه بر اساس مدل مزیت رقابتی پورتر

صفحه 765-778

محسن وحدانی؛ مهرداد محرم زاده؛ رضا طلایی


شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر معنویت سازمانی (مطالعۀ موردی: ادارۀ کل تربیت بدنی استان یزد)

صفحه 779-794

سیدعلی نقوی؛ میرمحمد اسعدی؛ سید حبیب اله میرغفوری


بهمن و اسفند
بهمن 1394، صفحه 795-950
آذر و دی
آذر 1394، صفحه 637-794
مهر و آبان
مهر 1394، صفحه 487-635
مرداد و شهریور
مرداد 1394، صفحه 309-485
خرداد و تیر
خرداد 1394، صفحه 159-307
فروردین و اردیبهشت
فروردین 1394، صفحه 1-130