شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر معنویت سازمانی (مطالعۀ موردی: ادارۀ کل تربیت بدنی استان یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد مدیریت صنعتی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

      این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت­بندی عوامل مؤثر بر معنویت سازمانی با توجه به الگوهای ملی و دینی، با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری انجام گرفت. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی، و از نظر گردآوری داده­ها، توصیفی از نوع پیمایشی است و ابزار جمع­آوری اطلاعات، پرسشنامه است. جامعۀ آماری تحقیق از دو بخش تشکیل شده است، بدین صورت که در بخش اول به‌منظور شناسایی عوامل مؤثر بر معنویت سازمانی در ادارۀ کل تربیت بدنی استان یزد براساس منطق مدل­های تحلیل عاملی، یک نمونۀ 123 نفری از کارکنان ادارۀ کل تربیت بدنی استان یزد به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب، بررسی و تجزیه‌وتحلیل شد. در بخش دوم به­منظور اولویت‌بندی عوامل کلیدی شناسایی‌شده، از 10 نفر از استادان دانشگاه که از نظر علمی و عملی بر موضوع تحقیق تسلط داشتند، استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که 10 عامل فضایل، فضای معنوی، محتوایی، ساختاری، رهبری، فرهنگی، خلاقیت، ایمان، انگیزش و اجتماعی عوامل مؤثر بر معنویت سازمانی به‌شمار می­روند. همچنین نتایج مدلسازی ساختاری تفسیری نشان داد که عامل رهبری بیشترین قدرت نفوذ و کمترین وابستگی را در بین نه عامل کلیدی دیگر دارد.

کلیدواژه‌ها


. عابدی جعفر، حسن و رستگار، عباسعلی. (1386). "ظهور معنویت در سازمان­ها؛ مفاهیم، تعاریف، پیش‌فرض­ها، مدل مفهومی". فصلنامۀ علوم مدیریت ایران، سال دوم، ش 5، صص 121-99.
 
2. نقوی، سیدعلی. (1392). "شناسایی و سطح­بندی عوامل مؤثر بر معنویت سازمانی با استفاده از مدل­سازی ساختار تفسیری (مورد مطالعه: سازمان­های منتخب)". پایان­نامۀ کارشناسی­ارشد، دانشگاه علم و هنر، ص 2.
 
3.Al Arkoubi, K. (2013). “The Islamic Faith: Implications for Business Management”. Emerging Research and Practice, PP: 103-118.
 
4.Case, P. Gosling. J. (2010). “The spiritual organization: critical reflections on the instrumentality of workplace spirituality”. Journal of Management, 7(4), PP: 257–282.
 
5.Chandramowli, S., & Transue. M. (2011). “Analysis of barriers to development in landfill communities using interpretive structural modeling”. Habitat International, 35(2), PP: 246-253.
 
6.Claude, J. (2003). “Workplace spirituality and organisational performance”. Public Admin Rev, 63(3), PP: 355-364.
 
7.Gerald, F. Cavanah, R. (1999). “Spirtuality for Managers: Context and Critique”. Journal of Organizational Change Management, 12 (3), PP: 186-199.
 
8.Gibbons, P . (2002). “Spiritality at Work: A Pre-Theoretical Overview”. MSC. Thesis – Birnbeck Callege, University of London, PP: 108-119.
 
9.Karakas, F. (2010). “Spirituality and Performance in Organizations: A Literature Review”. Journal of Business Ethics, 94, PP: 89–106.
 
10.Mitroff, I. & Denton, E. (1999). “A Spiritual Audit of Corporate America: A Hard Look at Spirituality”. Religion, and Values in the Workplace. Jossey-Bass, San Francisco, CA, PP: 239-245.
 
11.Neal, J. (1997). “Spiritality in Management Education: a Guide to Resources”. Journal of Management Education, 21 (1), PP: 121-139.
 
12.Neck, C. & Miliman F. (2006). “Thoght self-leadership: Finding spiritual fulfillment in organisational life” Journal of manage psychology. (9), PP: 9-16.
13.Ravi, V. & Shankar, R. (2005). “Analysis of Interactions among the Barriers of Reverse Logistics”. Technological Forecasting & Social Change, 72, PP: 1011-1029.
 
14.Rooprai, Y. K. (2010). “A Model of Workplace Spirituality LeadingTowards Spiritual Organization”. AIMS International Conference on Value-based Management, Business School of Delhi, PP: 11-13.