نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد مدیریت صنعتی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

      این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت­بندی عوامل مؤثر بر معنویت سازمانی با توجه به الگوهای ملی و دینی، با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری انجام گرفت. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی، و از نظر گردآوری داده­ها، توصیفی از نوع پیمایشی است و ابزار جمع­آوری اطلاعات، پرسشنامه است. جامعۀ آماری تحقیق از دو بخش تشکیل شده است، بدین صورت که در بخش اول به‌منظور شناسایی عوامل مؤثر بر معنویت سازمانی در ادارۀ کل تربیت بدنی استان یزد براساس منطق مدل­های تحلیل عاملی، یک نمونۀ 123 نفری از کارکنان ادارۀ کل تربیت بدنی استان یزد به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب، بررسی و تجزیه‌وتحلیل شد. در بخش دوم به­منظور اولویت‌بندی عوامل کلیدی شناسایی‌شده، از 10 نفر از استادان دانشگاه که از نظر علمی و عملی بر موضوع تحقیق تسلط داشتند، استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که 10 عامل فضایل، فضای معنوی، محتوایی، ساختاری، رهبری، فرهنگی، خلاقیت، ایمان، انگیزش و اجتماعی عوامل مؤثر بر معنویت سازمانی به‌شمار می­روند. همچنین نتایج مدلسازی ساختاری تفسیری نشان داد که عامل رهبری بیشترین قدرت نفوذ و کمترین وابستگی را در بین نه عامل کلیدی دیگر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing the Factors Influencing on Organizational Spirituality (Case Study: Yazd Physical Education Office)

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Naghavi 1
  • Mir Mohammad Asadi 2
  • Seyed Habibollah Mirghafoori 3

1 MSc Industrial Management, Faculty of Humanities, University of Science and Arts,Yazd, Iran

2 Assistant Professor Department of Industrial Management, Faculty of Humanities, University of Science and Arts,Yazd, Iran

3 Associate Professor Department of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, University of Yazd,Yazd, Iran

چکیده [English]

The aim of this research was to identify and prioritize effective factors on organizational spirituality according to national and religious patterns and by using interpretive structural modeling approach. The present study is applicable in view of aim, and in view of data collection is description with survey type and data collection tools in this research is questionnaire. The statistical society of this research consists of two parts: in the first part in order to identify the factors affecting organizational spirituality in the Yazd physical education office, a sample of 123 person were selected from Yazd physical education staff by stratified random sampling, on the basis of logic of factorial – analysis models and were analyzed. In the second part, for prioritizing identified key factors, 10 university masters were used who had scientific and applicable skill on the research subject. Factorial analysis results showed that the 10 factors: excellence, spiritual space, content, structure, leadership, culture, creativity, faith, and social motivation are considered as factors affecting on organizational spirituality. Also, the results of interpretive, structural modeling showed that the leadership factors has the highest influencing power and the least dependence among other nine key factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • physical education
  • Religion
  • Spirituality
  • organizational spirituality
  • Yazd
. عابدی جعفر، حسن و رستگار، عباسعلی. (1386). "ظهور معنویت در سازمان­ها؛ مفاهیم، تعاریف، پیش‌فرض­ها، مدل مفهومی". فصلنامۀ علوم مدیریت ایران، سال دوم، ش 5، صص 121-99.
 
2. نقوی، سیدعلی. (1392). "شناسایی و سطح­بندی عوامل مؤثر بر معنویت سازمانی با استفاده از مدل­سازی ساختار تفسیری (مورد مطالعه: سازمان­های منتخب)". پایان­نامۀ کارشناسی­ارشد، دانشگاه علم و هنر، ص 2.
 
3.Al Arkoubi, K. (2013). “The Islamic Faith: Implications for Business Management”. Emerging Research and Practice, PP: 103-118.
 
4.Case, P. Gosling. J. (2010). “The spiritual organization: critical reflections on the instrumentality of workplace spirituality”. Journal of Management, 7(4), PP: 257–282.
 
5.Chandramowli, S., & Transue. M. (2011). “Analysis of barriers to development in landfill communities using interpretive structural modeling”. Habitat International, 35(2), PP: 246-253.
 
6.Claude, J. (2003). “Workplace spirituality and organisational performance”. Public Admin Rev, 63(3), PP: 355-364.
 
7.Gerald, F. Cavanah, R. (1999). “Spirtuality for Managers: Context and Critique”. Journal of Organizational Change Management, 12 (3), PP: 186-199.
 
8.Gibbons, P . (2002). “Spiritality at Work: A Pre-Theoretical Overview”. MSC. Thesis – Birnbeck Callege, University of London, PP: 108-119.
 
9.Karakas, F. (2010). “Spirituality and Performance in Organizations: A Literature Review”. Journal of Business Ethics, 94, PP: 89–106.
 
10.Mitroff, I. & Denton, E. (1999). “A Spiritual Audit of Corporate America: A Hard Look at Spirituality”. Religion, and Values in the Workplace. Jossey-Bass, San Francisco, CA, PP: 239-245.
 
11.Neal, J. (1997). “Spiritality in Management Education: a Guide to Resources”. Journal of Management Education, 21 (1), PP: 121-139.
 
12.Neck, C. & Miliman F. (2006). “Thoght self-leadership: Finding spiritual fulfillment in organisational life” Journal of manage psychology. (9), PP: 9-16.
13.Ravi, V. & Shankar, R. (2005). “Analysis of Interactions among the Barriers of Reverse Logistics”. Technological Forecasting & Social Change, 72, PP: 1011-1029.
 
14.Rooprai, Y. K. (2010). “A Model of Workplace Spirituality LeadingTowards Spiritual Organization”. AIMS International Conference on Value-based Management, Business School of Delhi, PP: 11-13.