ارزیابی سلسله مراتب ارزش ها و منابع تأثیرگذار بر باورهای داوطلبان ورود به رشته ی تربیت بدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف ارزیابی سلسله مراتب ارزش‌ها و منابع تأثیرگذار بر باورهای داوطلبان ورود به رشته ی تربیت‌بدنی انجام شد. روش تحقیق از نوع پیمایشی و جامعه‌ی آماری تحقیق شرکت‌کنندگان در آزمون عملی رشته‌ی تربیت‌بدنی دانشگاه های دولتی و نمونه‌ی تحقیق  300 نفر داوطلب بودند که به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ی استاندارد نظام ارزش‌های آلپورت، ورنون و لیندزی بود که روایی و پایایی آن بررسی وتاییدگردید، برای توزیع داده‌ها از آزمون شاپیرو ـ ویلک و برای تعیین سلسله مراتب ارزش‌ها و منابع تأثیرگذار  از آزمون تحلیل واریانس فریدمن استفاده گردید.یافته‌های تحقیق نشان داد از بین شش ارزش مورد بررسی در این مطالعه، ارزش نظری دارای بالاترین رتبه (15/4MR=) وارزش سیاسی دارای پایین‌ترین رتبه (98/2MR=) بود و ارزش‌های اجتماعی، معنوی، اقتصادی و هنری نیز به ترتیب در رتبه‌های دوم تا پنجم جای گرفتند.مطالعه منابع تأثیرگذار بر باورها نشان دادکه از بین منابع ده گانه مورد بررسی خانواده و اسطوره‌های ورزشی بیشترین منابع تأثیرگذار و فیلم‌ها و بازیگران تلویزیون کمترین تأثیر را داشته‌اند.بنابراین به نظر می‌رسد که متقاضیان ورود به رشته‌ی تربیت بدنی به ارزش‌های اقتصادی، هنری و سیاسی کمتر واقف بوده و نیاز است که  رسانه ها و جامعه‌ی ورزش در این زمینه‌ها آموزش‌های بیشتری داشته باشد
 
 
 

کلیدواژه‌ها


1. احمدی، سید احمد. (1373). روانشناسی نوجوانان و جوانان. اصفهان. انتشارات مشعل، ص244-1.
2. اژدری فرد، پری سیما؛ قاضی، قاسم؛ نورانی پور، رحمت الله. (1389). بررسی تأثیر آموزش عرفان و معنویت بر سلامت روان دانش آموزان. فصلنامه­ی اندیشه تازه در علوم تربیتی، سال پنجم، شماره دوم، صص 127ـ 105.
3. اکرامی، محمود. (1388). ارزیابی ارزش­های مدیران دانشگاه پیام نور تهران. طرح پژوهشی، صص 30-1 (منتشر نشده).
4. اکرامی، محمود؛ دشتوان اردستانی، زهرا؛ فرهبد، امیر هوشنگ. (1390). اندازه­گیری ارزش­های دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران. فصلنامه­ی پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، شماره ی 60، صص 136ـ 121.
5. اینکلس، الکس. (1357). جامعه­شناسی چیست. ترجمه­ی مشفق همدانی. تهران، انتشارات کتاب های سیمرغ، ص 313-1.
6. بلانچارد، کن؛ اوکانر، مایکل. (1387). مدیریت از راه ارزش­ها. ترجمه­ی حمید رضا فرتوک زاده. نشر فرا، چاپ اول، ص 162-1.
7. بیرو، آلن. (1366). فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمه­ی باقر ساروخانی. تهران، انتشارات کیهان، ص 520-1.
8. چلادورای، پاکیناتان. (1387). مدیریت منابع انسانی در ورزش و تفریحات سالم. ترجمه مهدی طالب پور و صمد لعل بذری. مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی، چاپ اول، ص 484-1.
9. حسن پور، امین؛ سیف نراقی، مریم؛ قره خانی، احمد؛ جعفری، مسعود. (1391). بررسی رابطه­ی دلبستگی به خدا و سلامت روان در والدین کودکان استثنایی و عادی شهر همدان سال تحصیلی 1388ـ1387. فصلنامه­ی افراد استثنایی، سال دوم، شماره ششم، صص 20ـ1.
10. حقانی، محمد علی. (1386). بررسی رابطه­ی کارآفرینی با نظام ارزش­های رؤسا و مدیران نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه­های دولتی. پایان­نامه­ی مرکز آموزش مدیریت دولتی، صص 121-1.
11. دریاپور، زهرا. (1383). ساختار ارزش­ها و اولویت­های ارزشی شهروندان تهرانی. تهران: فرهنگ ایرانی، شماره 3، ص 102-88.
12. سمائی، فهیمه. (1386). رابطه کارآفرینی و نظام ارزش­های مدیران در دانشگاه شهید بهشتی. پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران واحد جنوب. ص 34.
13. شمسیان، داوود. (1371). سلسله مراتب ارزش­های نوجوانان دختر و پسر شهر تهران. پایان نامه­ی دانشکده­ی مدیریت و برنامه­ریزی آموزش و پرورش، صص 35-41.
14. شیخی، شهرزاد. (1380). بررسی رابطه­ی نظام ارزش­های معلم و نظام ارزش­های دانش آموز در دوره­ی متوسطه و پیش دانشگاهی شهر شیراز. پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، ص 78.
15. فرج پور، رضا. (1383). ارزیابی ارزش­های اساتید دانشگاه در مقایسه با ارزش­های دانشجویان. مؤسسه­ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی. پایان نامه، صص 102-74 (منتشر نشده).
16. کاشانی، محسن. (1384). پیش­بینی نظام ارزش­های دانش­آموزان بر پایه­ی ویژگی­های شخصیتی آنها و کارآفرینی مدیران. رساله­ی دکتری، صص 45-1 (منتشر نشده).
17. گیلک، عبدالامیر. (1371). سلسله مراتب ارزش­های نوجوانان پسر و والدین آنها. پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، صص 23-12.
18. لطف آبادی، حسین. (1383). نظریه پردازی و مقیاس سازی برای سنجش نظام ارزشی دانش آموزان نوجوان ایران. فصلنلمه­ی نوآوری­های آموزشی، شماره 7، صص. 58-32.
19. محمد خلیفه، عبداللطیف. (1956). بررسی روانشناختی تحول ارزش­ها. ترجمه­ی حسین سیدی. مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، ص 53.
20. محمدی روزبهانی، کیانوش. (1378). بررسی رابطه­ینظام ارزشی و رشد اخلاقی با هویت­یابی در دانشجویان دانشگاه چمران اهواز. پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشکده­ی علوم تربیتی و روانشناسی، صص 64-23.
21. نقیب زاده، عبدالحسین. (1383). مقدمه­ای بر فلسفه. انتشارات اصیل، چاپ ششم، ص 830.
22. نور بالا، احمد علی؛ روشن، رسول؛ فقیه زاده، سقراط؛ شاکری، رضا؛ محمد صالحی، رضا. (1386). بررسی سلسله مراتب ارزش­های دانشجویان دانشگاه شاهد طی سال­های 1377 تا 1380. نشریه­ی داشنور رفتار، سال چهاردهم، دوره­ی جدید، شماره 22، صص 108-83.
23. همایونفر، فاطمه. (1373). مقایسه­ی ارزش­های دختران و پسران نوجوان شهر سمنان. دانشکده ی مدیریت و برنامه­ریزی آموزش و پرورش، صص 56-21.
24. Al-jasir, Abdollah. S. H. and Cowger, C. D. (1993). Social, Cultural and Academic Factors Associated with Adjustment of Saudi students in United States. Pp: 1-216.
25. Allport, G. W., Vernon, P. E. and Lindzey, G. (1970). Study of Value. Boston; Houghton Mifflin.[p:202-206].
26. Arweck, E. and Nesbitt, E. (2004). Value education: The development and classroom use of an educational programme. British Educational Research Journal, Num30,pp: 245-261.
27. Astin, A. W. (1965). Classroom Environment in Diffrent Fields of Study. Journal of Educational Psychology, Vol. 5, pp 275-820.
28. Bayels, B. (2001). A Review of the First 18 Months of the Project. Council for Christian Colleges and Universities. [p:96]. www.gospe.com.
29. Godet, M. (1994). From Anti Cipation to Action. Unesco Publishing, pp:23-34.
30. Harvey, T. P. and Medlin, W. (2001). A Comparision of College Students Gender Attitudes Within the Field of Science, Engineering, Humanities and Social science. [p:67-81]. www.pserie.psu.edu.
31. Helkama, K. , Uutela, A. , Pohjanheimo, E. , Salminen, S. , Koponen, A. and Leenarantanen-vaNTSI. (2003). Moral Reasoning and Values in Medical School: A Longitudinal study in Finland/Scandinavian. Journal of Educational Research, Vol. 47, No. 4; Pp:399-411.
32. Inglehart, Rolnald. (2000). Globalization and Postmodernism Values. The Centure for Strategic and International Studies of the Massachusetts Intitute of Technology.pp:215-228.csis.org/files/publication/twq_00Winter_inglehart.pdf
33. Kuh, G. (2001). Do Environments Matter? A Comparative Analysis of the Impress of Different Types of College and Universities on Character. Journal of College and Character. [p:1109-1228]. www.collegevalues.org.
34. Lancaster, L. C. and Stillman, D. (2002). When Generations Collide: Who They Are, Why They Clash, How to Solve the Generational Puzzel at Work. New York: Harper Collins. 1- 384.
35. Rokeach, M., Ball Rokeach, s, j. (1989). Stability and change in American value priorities, 1968- 1981. American psychologist, may 1989, pp: 775-784.
36. Schwartz, S. H. (1999). A Theory of Cultural Values and Some Implications for Work. Applied Psychology: An International Review, Vol. 48, No. 1. Pp 23-47.
37. Simadi, F. A. and Kamali, M. A. (2004). Assessing the values structure among United Arab Emirates university students. Social Behavior and Personality, 32,pp: 19-30.
38. Smith, P. B. and Schwartz, S. H. (1997). Values. In J. W Berry, M. H, Segall & C. Kagitcibasi [Eds]. Hand book of cross cultural psychology, Vol 3, 2nd End [pp. 77-118].Boston: Allyn & Bacon.
39. Spranger, E. (1928). Type of Men. New York, Stechert-Hafner, pp: 396-402.
40. Tagiurl, R. (1967). General manager or specialist?. Journal of purchasing, august 1967, pp: 16-21.
41. Troyer, C. (2001). Community and Its Importance in Value Development During the College Years. Journal of College and Character. [p:59-282]. www.collegevalues.org.