نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استاد‌یار دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش تبیین رابطۀ هوش سازمانی و چابکی سازمانی با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران است. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی و جامعۀ آماری شامل تمام کارشناسان معاونت­های شش‌گانۀ وزارت ورزش و جوانان در سال 1392 است (حدود 340 نفر) و از طریق نمونه‌گیری طبقه­ای-تصادفی متناسب با حجم 180 نفر از آنها به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری پژوهش پرسشنامه‌های هوش سازمانی آلبرشت (2003)، پرسشنامۀ کارآفرینی سازمانی براون (1997) و پرسشنامه‌های چابکی سازمانی محقق‌ساختۀ سرابندی (1390) است. به‌منظور محاسبۀ پایایی پرسشنامه­ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. برای ‌تجزیه‌وتحلیل این پژوهش در بخش آماری توصیفی از فراوانی، درصد، انحراف معیار و نمودارو در بخش آمار استنباطی از همبستگی پیرسون، تی تست، آنوا و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که ضریب همبستگی پیرسون بین هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی (564/0=r، 01/0>P) و چابکی سازمانی و کارآفرینی سازمانی مثبت و معنادار است (753/0=r، 01/0>P). همچنین، براساس نتایج رگرسیون همزمان سه مؤلفه از هوش سازمانی و سه مؤلفه از چابکی سازمانی به‌ترتیب توان تبیین و پیش‌بینی 40 و 81 درصد از تغییرات کارآفرینی سازمانی را دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the Relationship of Organizational Intelligence and Organizational Agility with Organizational Entrepreneurship in Ministry of Sport and Youth of Iran

نویسندگان [English]

  • Hamed Farzi 1
  • Homayoun Abbasi 2
  • Shirin Zardoshtian 2

1 PhD Student of Sport Management, Faculty of physical education and sport sciences, Razi University, Kermanshah, Iran

2 Assistant professor, Faculty of physical education and sport sciences, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research was to explaining the relationship of OI and OA with organizational entrepreneurship in Ministry of Sports and Youth of Iran. The research methodology was descriptive-correlation and the population includes all of the experts at six deputies in Ministry of Sport and Youth in 2013 comprising of 340 people. 180 of the population were selected through stratified random sampling in proportion to the volume. The measurement instruments of this research were questionnaires of the Albrecht (2003), the Brown’s organizational entrepreneurship questionnaire (1997) and self-constructed organizational Agility questionnaire by Sarabandi (1390). To confirm the reliability of the questionnaires, the Cronbach's alpha were used. To analyze the data, the descriptive statistics ( frequency, percentage, standard deviation and figuers) were employed and Pierson correlation coefficient, t-test, Anova and multiple regression were used for inferential analysis. The results of Pearson correlation showed that, there were a significant relationship between OI and OE (P> 0/01 ,r=0/564), and OA and OE (r=0.753, P< 0.001). Also, based on multiple Regression, three indices of OI and three indices of OA can explain 40 and 81 percent of changes in OE respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organization Intelligence
  • Organization Entrepreneurship
  • Organizational agility
  • Ministry of Sport
  • six deputies
. الوانی، سید مهدی؛ بیگینیا، عبدالرضا؛ همتی مهاجر، صادق. (1390). «بررسیرابطۀساختارسازمانیباهوشسازمانی (مطالعۀموردی: سازمان‌هایدولتیاستانلرستان)». فصلنامۀ علمی- پژوهشی مدیریت و منابع انسانی صنعت نفت،3 (11)، 54-25.
2. باقرزاده، محمدرضا؛ بالویی جامخانه، عزت‌الله؛ معافی مدنی، رضا. (1388). «بررسیوضعیتقابلیت‌هایچابکیدرسازمان‌هایدولتی (مطالعۀموردیادارۀکلپستمازندران)». فصلنامۀ مدیریت، 7 (18)، 47-37.
3. حق‌شناس، اصغر؛ جمشیدیان، مهدی؛ شائمی، علی؛ شاهین، آرش؛ یزدان‌شناس، مهدی. (1384). «الگویکارآفرینیسازمانیدربخشدولتیایران». فصلنامۀ علوم مدیریت ایران، 2 (8)، 73-31.
4. حمیدی، ناصر؛ محمدی، نبی‌اله. (1388). «کارآفرینیفردیوبنگاهیمطالعه­ایدر ادارۀکلتربیت بدنیاستانزنجان». مجلۀ مدیریت توسعه و تحول، 2 (6)، 34-21.
5. دربان آستانه، علیرضا؛ قدیری، مجتبی؛ فیروزی، محمدعلی. (1390). «بررسی رابطۀ عملکرد سازمانی و مهارت­های کارآفرینی مدیران محلی روستایی». پژوهش­های روستایی، 3 (1)، 59-27.
6. رحمانی، گیتی. (1390). «بررسی رابطۀ پذیرش فناوری اطلاعات و چابکی سازمانی در سازمان­های دولتی استان همدان». پایان­نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه آزاد سنندج، 110-106.
7. رحیمی، غلامرضا؛ وظیفه دمیرچی، قادر. (1389). «بررسی تأثیر هوش سازمانی بر کارآفرینی سازمانی کارکنان کشت و صنعت و دام‌پروری دامغان». اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی. شیراز، صص. 13-1.
8. ستاری قهفرخی، مهدی. (1389). «تأثیرهوشسازمانیبرگر ایشبهکارآفرینیسازمانیشرکت‌هایصنعتیشرقمازندران». اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی. شیراز، صص. 7-1.
9. سیفی سالدهی، محمد‌هادی؛ کوزه­چیان، هاشم؛ احسانی، محمد؛ سیفی سالدهی، مهدی. (1390). «تأثیرساختارکارآفرینانهبراثربخشیسازمانیدرسازمانتربیتبدنی جمهوریاسلامیایران». مجلۀ مطالعات مدیریت ورزشی، 13: 236-215.
10. علیپور شیرسوار، حمیدرضا؛ مرزبان مقدم، عفت. (1391). «بررسی رابطۀ بین هوش سازمانی و کارآفرینی در شرکت‌های تولیدی استان گیلان». صص. 11-1، قابل دسترس در پایگاه http://marketingarticles.ir.
11. علیمردانی، مهرزاد؛ قهرمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، محمود. (1388). «بررسی رابطۀ ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی». رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 2 (3)، 144-131.
12. عنایتی، سارا. (1388). «بررسی تأثیر سبک رهبری بر میزان کارآفرینی کارمندان در سازمانهای دولتی» پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه کردستان، 88-85.
13. قلاسی مود، فروغ؛ اورعی یزدانی، بدرالدین؛ کرد، باقر. (1389). «بررسی نقش فناوری‌های نوین در چابکی سازمانی (مطالعۀ موردی سازمان صنایع و معادن خراسان جنوبی)». هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، صص.10-1.
14. قهرمانی، محمد؛ پرداختچی، محمدحسن؛ حسین‌زاده قهرمانی، طاهر. (1389). «فرهنگسازمانیورابطۀآنباکارآفرینیسازمانی». چشم انداز مدیریت دولتی، ش 1، 39-25.
15. گلچین، مونا؛ خسروشاهی، سرور. (1385). «راهکارهاینیل بهچابکیدرسازمان». مجلۀ وب، ش 72، ص 21.
16. وفایی، فاطمه؛ مقیمی، محمد. (1390). «ارتباط کارآمدی سامانۀ الکترونیکی فرآیند­های اداری و کارآفرینی درون‌سازمانی دانشگاه تهران». فصلنامۀ اقتصاد و تجارت نوین، ش 23، 122-99.
17. یدالهی فارسی، جهانگیر. (1387). «بررسی کارآفرینی درون سازمانی در سازمان‌های دولتی مطالعه موردی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان». فصلنامۀ توسعۀ کارآفرینی، 1 (1)، 206-171.
18. Albrecht, K. (2003). “Organizational intelligence survey, Preliminary assessment”. Australian Institute of Management, (p.34).
19. Bakhshian, A., Hamidi, F., Ezati, M. (2011). “ Relationship between Organizational Intelligence and Entrepreneurship among University Educational Managers”. The Journal of Mathematics and Computer Science, 3(4) , 413 – 421.
20. Covin, J.G., Slevin, D.P. (1991). “A Conceptual Model of Entrepreneurship as Firm Behavior”, Entrepreneurship Theory and Practice, 16 (1) ,7-25.
21.Fry, F. (1993). "entrepreneurship: a planning approach", west publishing company, P 61.
 
22. Glynn, M.A (1996) , “Innovative genius: a framework for relating individual and organizational intelligences to innovation”, Academy of Management Review, 21 (4), 1081-111.
23. Khoramgah, S.S. (2012). “Analysis Relationship between Entrepreneurship & Organizational Agility”. Interdisciplinary Journal of Contemporary Resaerch in Business, 3 (11), 860-868.
24. Khanka, S. S. (2003). "Entrepreneurial Development". S. Chand & Company LTO, New Delhi, P. 79.
25. Lefter, V., Prejmerean, M., Simona, V. (2008). “The Dimensions of Organizational Intelligence in Romanian Companies; A Human Capital Perspective”, Academy of Economic Studies, Bucharest, p.49
26. Master, M.D. (1996). “The intelligence advantage: organizing for complexity” butterworth - heinemann, Newton, MA, p. 2.
27. Moghimi, Seyed Mohammad (2004)." Corporate Entrepreneurship:Obstacles and Alternatives ”. Journal of Entrepreneurship Research, 87-119.
 28. Zhao, F. (2005). "Exploring the synergy between entrepreneurship and innovation", International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 11, 76-82.
29. Zampetakis, L.A. Moustakis, V. (2007). “Entrepreneurial behavior in the Greek public sector”, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 13 (1), 19-38 (refrence)