تبیین رابطۀ هوش سازمانی و چابکی سازمانی با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استاد‌یار دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش تبیین رابطۀ هوش سازمانی و چابکی سازمانی با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران است. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی و جامعۀ آماری شامل تمام کارشناسان معاونت­های شش‌گانۀ وزارت ورزش و جوانان در سال 1392 است (حدود 340 نفر) و از طریق نمونه‌گیری طبقه­ای-تصادفی متناسب با حجم 180 نفر از آنها به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری پژوهش پرسشنامه‌های هوش سازمانی آلبرشت (2003)، پرسشنامۀ کارآفرینی سازمانی براون (1997) و پرسشنامه‌های چابکی سازمانی محقق‌ساختۀ سرابندی (1390) است. به‌منظور محاسبۀ پایایی پرسشنامه­ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. برای ‌تجزیه‌وتحلیل این پژوهش در بخش آماری توصیفی از فراوانی، درصد، انحراف معیار و نمودارو در بخش آمار استنباطی از همبستگی پیرسون، تی تست، آنوا و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که ضریب همبستگی پیرسون بین هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی (564/0=r، 01/0>P) و چابکی سازمانی و کارآفرینی سازمانی مثبت و معنادار است (753/0=r، 01/0>P). همچنین، براساس نتایج رگرسیون همزمان سه مؤلفه از هوش سازمانی و سه مؤلفه از چابکی سازمانی به‌ترتیب توان تبیین و پیش‌بینی 40 و 81 درصد از تغییرات کارآفرینی سازمانی را دارند.

کلیدواژه‌ها


. الوانی، سید مهدی؛ بیگینیا، عبدالرضا؛ همتی مهاجر، صادق. (1390). «بررسیرابطۀساختارسازمانیباهوشسازمانی (مطالعۀموردی: سازمان‌هایدولتیاستانلرستان)». فصلنامۀ علمی- پژوهشی مدیریت و منابع انسانی صنعت نفت،3 (11)، 54-25.
2. باقرزاده، محمدرضا؛ بالویی جامخانه، عزت‌الله؛ معافی مدنی، رضا. (1388). «بررسیوضعیتقابلیت‌هایچابکیدرسازمان‌هایدولتی (مطالعۀموردیادارۀکلپستمازندران)». فصلنامۀ مدیریت، 7 (18)، 47-37.
3. حق‌شناس، اصغر؛ جمشیدیان، مهدی؛ شائمی، علی؛ شاهین، آرش؛ یزدان‌شناس، مهدی. (1384). «الگویکارآفرینیسازمانیدربخشدولتیایران». فصلنامۀ علوم مدیریت ایران، 2 (8)، 73-31.
4. حمیدی، ناصر؛ محمدی، نبی‌اله. (1388). «کارآفرینیفردیوبنگاهیمطالعه­ایدر ادارۀکلتربیت بدنیاستانزنجان». مجلۀ مدیریت توسعه و تحول، 2 (6)، 34-21.
5. دربان آستانه، علیرضا؛ قدیری، مجتبی؛ فیروزی، محمدعلی. (1390). «بررسی رابطۀ عملکرد سازمانی و مهارت­های کارآفرینی مدیران محلی روستایی». پژوهش­های روستایی، 3 (1)، 59-27.
6. رحمانی، گیتی. (1390). «بررسی رابطۀ پذیرش فناوری اطلاعات و چابکی سازمانی در سازمان­های دولتی استان همدان». پایان­نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه آزاد سنندج، 110-106.
7. رحیمی، غلامرضا؛ وظیفه دمیرچی، قادر. (1389). «بررسی تأثیر هوش سازمانی بر کارآفرینی سازمانی کارکنان کشت و صنعت و دام‌پروری دامغان». اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی. شیراز، صص. 13-1.
8. ستاری قهفرخی، مهدی. (1389). «تأثیرهوشسازمانیبرگر ایشبهکارآفرینیسازمانیشرکت‌هایصنعتیشرقمازندران». اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی. شیراز، صص. 7-1.
9. سیفی سالدهی، محمد‌هادی؛ کوزه­چیان، هاشم؛ احسانی، محمد؛ سیفی سالدهی، مهدی. (1390). «تأثیرساختارکارآفرینانهبراثربخشیسازمانیدرسازمانتربیتبدنی جمهوریاسلامیایران». مجلۀ مطالعات مدیریت ورزشی، 13: 236-215.
10. علیپور شیرسوار، حمیدرضا؛ مرزبان مقدم، عفت. (1391). «بررسی رابطۀ بین هوش سازمانی و کارآفرینی در شرکت‌های تولیدی استان گیلان». صص. 11-1، قابل دسترس در پایگاه http://marketingarticles.ir.
11. علیمردانی، مهرزاد؛ قهرمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، محمود. (1388). «بررسی رابطۀ ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی». رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 2 (3)، 144-131.
12. عنایتی، سارا. (1388). «بررسی تأثیر سبک رهبری بر میزان کارآفرینی کارمندان در سازمانهای دولتی» پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه کردستان، 88-85.
13. قلاسی مود، فروغ؛ اورعی یزدانی، بدرالدین؛ کرد، باقر. (1389). «بررسی نقش فناوری‌های نوین در چابکی سازمانی (مطالعۀ موردی سازمان صنایع و معادن خراسان جنوبی)». هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، صص.10-1.
14. قهرمانی، محمد؛ پرداختچی، محمدحسن؛ حسین‌زاده قهرمانی، طاهر. (1389). «فرهنگسازمانیورابطۀآنباکارآفرینیسازمانی». چشم انداز مدیریت دولتی، ش 1، 39-25.
15. گلچین، مونا؛ خسروشاهی، سرور. (1385). «راهکارهاینیل بهچابکیدرسازمان». مجلۀ وب، ش 72، ص 21.
16. وفایی، فاطمه؛ مقیمی، محمد. (1390). «ارتباط کارآمدی سامانۀ الکترونیکی فرآیند­های اداری و کارآفرینی درون‌سازمانی دانشگاه تهران». فصلنامۀ اقتصاد و تجارت نوین، ش 23، 122-99.
17. یدالهی فارسی، جهانگیر. (1387). «بررسی کارآفرینی درون سازمانی در سازمان‌های دولتی مطالعه موردی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان». فصلنامۀ توسعۀ کارآفرینی، 1 (1)، 206-171.
18. Albrecht, K. (2003). “Organizational intelligence survey, Preliminary assessment”. Australian Institute of Management, (p.34).
19. Bakhshian, A., Hamidi, F., Ezati, M. (2011). “ Relationship between Organizational Intelligence and Entrepreneurship among University Educational Managers”. The Journal of Mathematics and Computer Science, 3(4) , 413 – 421.
20. Covin, J.G., Slevin, D.P. (1991). “A Conceptual Model of Entrepreneurship as Firm Behavior”, Entrepreneurship Theory and Practice, 16 (1) ,7-25.
21.Fry, F. (1993). "entrepreneurship: a planning approach", west publishing company, P 61.
 
22. Glynn, M.A (1996) , “Innovative genius: a framework for relating individual and organizational intelligences to innovation”, Academy of Management Review, 21 (4), 1081-111.
23. Khoramgah, S.S. (2012). “Analysis Relationship between Entrepreneurship & Organizational Agility”. Interdisciplinary Journal of Contemporary Resaerch in Business, 3 (11), 860-868.
24. Khanka, S. S. (2003). "Entrepreneurial Development". S. Chand & Company LTO, New Delhi, P. 79.
25. Lefter, V., Prejmerean, M., Simona, V. (2008). “The Dimensions of Organizational Intelligence in Romanian Companies; A Human Capital Perspective”, Academy of Economic Studies, Bucharest, p.49
26. Master, M.D. (1996). “The intelligence advantage: organizing for complexity” butterworth - heinemann, Newton, MA, p. 2.
27. Moghimi, Seyed Mohammad (2004)." Corporate Entrepreneurship:Obstacles and Alternatives ”. Journal of Entrepreneurship Research, 87-119.
 28. Zhao, F. (2005). "Exploring the synergy between entrepreneurship and innovation", International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 11, 76-82.
29. Zampetakis, L.A. Moustakis, V. (2007). “Entrepreneurial behavior in the Greek public sector”, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 13 (1), 19-38 (refrence)