نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شمال، آمل، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه، تحلیل عوامل مؤثر بر میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی شهر ارومیه براساس مدل مزیت رقابتی پورتر بود. روش تحقیق توصیفی- همبستگی بود. جامعۀ آماری را دانشجویان و دانش‌آموختگان بخش تربیت بدنی تشکیل می­دهند. از میان این افراد 208 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامۀ محقق‌ساخته (با ضریب آلفای کرونباخ 87/0) بود که با 38 سؤال عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی شهر ارومیه در میزبانی رویدادهای ورزشی را ارزیابی می­کند. در این تحقیق از روش نمونه‌گیری غیراحتمالی گلوله برفی و برای تحلیل داده­ها از آزمون­ تحلیل عاملی اکتشافی (با چرخش واریمکس) استفاده شد. کلیۀ داده­ها با استفاده از نرم‌افزار spss در سطح معناداری05/0P≤ تحلیل شدند. نتایج آزمون تحلیل عاملی نشان داد که 08/78 درصد از مجموع واریانس به‌وسیلۀ عوامل مستخرج به شرح زیر تبیین شد: عوامل سخت‌افزاری و منابع پشتیبان (25/23درصد)، عوامل سیاسی - ارتباطی (24/20درصد)، عوامل نرم‌افزاری (78/16درصد)، منابع و جاذبه­های محوری (56/9 درصد) و عوامل اجتماعی (25/8 درصد). هر کدام از این عوامل به تناسب میزان اهمیت و ضعف و قوتی که نسبت به شهرهای رقیب دارد، نیازمند سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی، مدیریت و توجه لازم است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Affective factors analyze in hosting sport major events of Urmia city based on Porter's model of competitive advantage

نویسندگان [English]

 • Mohsen Vahdani 1
 • Mehrdad Moharramzadeh 2
 • Reza Talaie 3

1 Ph.D. Student of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Ph.D of Sport Management, Faculty of Education and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

3 Ph.D. Student of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Shomal, Amol, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study Affective factors analyze in hosting sport major events of Urmia city based on Porter's model of competitive advantage. Research Method was descriptive-correlation. The population for this study consists of students and graduates in physical education. Among these patients, 208 were selected as the sampling method. The research instrument consisted of a questionnaire (Cronbach's alpha coefficient of 0.87) with 38 questions is evaluated about the factors that influence in competitive advantage of Urmia in hosting sport events. In this research, snowball sampling method was used. For analyze of Data were used from the test exploratory factor analysis (rotated Varimax ). All data were analyzed with using spss software at a significance level of p ≤ 0.05. The results of factor analysis showed that 78.08 % of total variance explained by the factors extracted as follows : hardware and sources of support (23.25 %) , political - communication factors (20.24 %) , software index (16.78 %) , Core resources and attractions (9.56 %) , social factors (8.25%). Each of these factors according to the important, weakness and strength than competing cities require investment, planning, and management and attention.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Competition
 • Competitive Advantage
 • hosting the tournament
 • Sport event
 • Urmia
 1. اصفهانی، نوشین (1391)، جهانگردی ورزشی، انتشارات حتمی، چاپ دوم،تهران، 20-10
 2. پاک مرام، عسگر؛ کریم اسکندری و زهرا مولوی (1388). هوش رقابتی ردیابی حرکات رقیبان. تدبیر، ش 25 :44-41
 3. پورتر، مایکل (1384)، استراتژی رقابتی، ترجمه: مجیدی، جهانگیر، مهرپویا، عباس، . چاپ اول، انتشارات مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، مدرس علوم انسانی، ش 10: 245-226
 4. تاج الدین م. طالبی ک. رستگار ع. و سمیع زاده م. (1391). ارتباط بین نوع استراتژی‌های کسب وکاری مورداستفاده در شرکت‌های کوچک و متوسط و بین المللی شدن آنها. مدیریت بازرگانی، 4(11): 39-18
 5. خاندوزی، سید احسان (1384). انگاره پورتر در تجارت و مز یّت رقابتی،فصلنامه راهبرد یاس، ش 4 : 102-83
 6. رجبعلی بگلو رضا، (1391)، مزیت رقابتی و نقش آن در اقتصاد کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی، کتابداری و اطلاع رسانی بهار 1391; 15(1 (مسلسل 57)):237-262.
 7. رضایی حسین، زینلی زهرا، شکرچی زاده زهرا (1390)، بررسی میزان تاثیر هوشمندی رقابتی در ایجاد مزیت رقابتی، چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، ش 5 : 79-75
 8. زرآبادی پور س. زرگرپور ح.، و زحمتکش ح. (1384). مرور روش‌ها و توسعه سیستم مدیریت دانش بر پایه وب، مقاله ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت ایران: 15-14
 9. فرزین محمدرضا، نادعلی زهرا (1390)، عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی مقصدهای گردشگری در ایران، (مورد مطالعه: منطقة چابهار)، علوم اجتماعی، مطالعات گردشگری،  ش 14: 67-41
  1. Amis, J. (2003). “Good things come to those who wait”: The strategic managemen of image and reputation at Guinness. European Sport Management Quarterly, 3(3), 189–214.
  2. Amis, J., Pant, N., & Slack, T. (1997). Achieving a sustainable competitive advantage: A resource-based view of sport sponsorship. Journal of Sport Management, 11(1), 80–96.
  3. Ansari M. Rahmany Youshanlouei H. and Mood M. (2012). A conceptual model for success in implementing knowledge management: A case study in tehran municipality, Journal of Service Science and Management, 5(2), 212-222. doi: 10.4236/jssm.2012.52026.
  4. Apostolopoulou, A., & Papadimitriou, D. (2004). “Welcome Home”: Motivations and objectives of the 2004 Grand National Olympic sponsors. Sport Marketing Quarterly, 13(4), 180–192.
  5. Awuah,G.B. and Gebrekidan , D.A. (2008). Networked (interactive) position:a new view of developing andsustaining competitive advantage, Competitiveness Review: An International Business Journal , 18(4), 333-350.
  6. Balan, Diana, Balaure, Virgile& Veghes, Calin(2009), Travel and Tourism Competitivness of the world's top Tourism Destination: An exploratory assessment, Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 11(2), 979-987
  7. Barney J. (1992), “Firm Resources and Sustanined Competitive Advantage”‚ Journal of Management, 17(1), p.99-120.
  8. Barney, J. &Wright, P. M. (2001). On becoming a strategic partner: the role of human resource in gaining competitive advantage. Human Resource Management, 37. 31-46
  9. Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 99–120.
  10. Bartlett, C.A. & Ghoshal, S. (2005). Building competitive advantage through people. Sloan Management Review, 43(2). 34-41
  11. Chen, Y.S.; Lin. N.J.J. and Chang, C.H. (2009). The positive effects of relationship learning and absorptive capacity on innovation performance and competitive advantage in industrial markets, Industrial Marketing Management, 38)2(, 152–158.
  12. De Toni, A. &Tonchias, S. ,( 2003),"strategic planning and firms competencies", international journal of operation and production management, vol. 23, No. 9, 947-976
  13. Dimitra Papadimitriou & Artemisia Apostolopoulou (2009) Olympic Sponsorship Activation and the Creation of Competitive Advantage, Journal of Promotion Management, 15:1-2, 90-117
  14. Evans, Daniel M.; Smith, Aaron C.T. (2004), Internet sports marketing and competitive advantage for professional sports clubs: bridging the gap between theory and practice, International Journal of Sports Marketing & Sponsorship;Nov2004, Vol. 6 Issue 2, p86
  15. Fahy, J., Farrelly, F., & Quester, P. (2004). Competitive advantage through sponsorship: A conceptual model and research propositions. European Journal of Marketing, 38(8), 1013–1030.
  16. Hao Ma, 1999. "Creational preemption for competitive advantages", management decision, vol. 37, no. 3.259-266
  17. Hill, C_ and Jones G.R. 2007. Strategic management theory, Houghton Mifflin Company. New York, 170-184
  18. Hooley G, J. Greenley, G, E. Cadogan, J, W. and Fahy, J. (2005), the performance impact of marketing resources. Journal of Business Research. 58. 18– 27.
  19. Kumar, V., Eli Jones, Rajkumar Venkatesan, Robert P. Leone, (2010), “market orientation a source of sustainable competitive advantage or simply the cost of competing?”, Journal of Marketing Article Postprint,16-30
  20. Lado, A. A. & Wilson, M. C. (2010). Human resource systems and sustaine competitive advantage: a competency-based perspective, Academy of Management Review, 19(4). 699-727.
  21. Roudriguez, M. A., Ricart, J. E., Sanchez, P. (2002); "sustainable development and the sustainability of competition advantages", creativity and innovation management, 11(3). Pp 53-78.
  22. Rumelt Richard P. (2003) what in the World is Competitive Advantage? ‚ Policy Working Paper, N. 105, pp.1-5.
  23. Saloner, Garth, Andrea Shepard and Joel Podolny (2001) Strategic Management‚ John Wiley & Sons, New York.pp19-32
  24. Zhou, Z, K. Brown, R, J. and Dev, S, C. (2009), Market orientation, competitive advantage, and performance: A demandbased perspective. Journal of Business Research.10. 1027- 1034, 693-716