رابطۀ نفوذ اجتماعی مدیران مدارس و توانمندسازی شغلی دبیران تربیت بدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه شمال، آمل، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ بین نفوذ اجتماعی مدیران مدارس و توانمندسازی شغلی دبیران تربیت بدنی شهرستان شهرکرد است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و جامعۀ آماری، کلیۀ دبیران تربیت بدنی شهرستان شهرکرد بودند. حجم نمونه با توجه به جدول کرجسی و مورگان (1970)، 104 نفر تعیین شد. روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با جامعۀ آماری استفاده شد. ابزار اندازه‌گیری دو پرسشنامۀ نفوذ اجتماعی و توانمندسازی شغلی با اقتباس از پرسشنامۀ یوکل و همکاران (2002) و پرسشنامۀ اسپریتزر (1995) بودند. تحلیل آماری روی 100پرسشنامۀ برگشتی، با استفاده از روش‌های آماری توصیفی، ضریب رگرسیون و ضریب همبستگی با نرم‌افزار spss نسخة 18 انجام گرفت. نتایج نشان داد همبستگی مثبت و معناداری بین نفوذ اجتماعی مدیران مدارس و توانمندسازی شغلی دبیران وجود دارد (0001/0 =sig و 37/0=r2 ). نتایج نشان داد سه مؤلفه از مؤلفه‌های نفوذ اجتماعی (روش‌های قانونی، ائتلاف و همکاری) توانستند مؤلفه‌های توانمندسازی شغلی را پیش‌بینی کنند (05/0 P <).

کلیدواژه‌ها


 1.  اسحاقیان، مهدی (1379). می‌خواهم پژوهشگر شوم. اصفهان، انتشارات نوشته. 65 -5.
 2.  اسیوندچمعالی،حسن (1390). رابطۀ نفوذ اجتماعی مدیران و توانمندسازی شغلی کارکنان از دیدگاه کارکنان ادارات ورزش وجوانان استان چهار محال و بختیاری (پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشگاه اصفهان)، ص97.
 3. حافظ‌نیا، محمد (1383). روش تحقیق در علوم انسانی. تهران. سمت. 77-8.
 4. رزمان، احمد (1392). رابطۀ نفوذ اجتماعی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان از دیدگاه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی (پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشگاه ارومیه)، 74-71.
 5. رمضانی، ناصر (1389). رابطۀ بین مدیریت دانش و توانمندسازی شغلی کارکنان در ادارات تربیت بدنی و هیات‌های ورزشی استان کهگیلویه و بویراحمد (پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشگاه اصفهان)، 5-3.
 6.  سید عامری، میر حسن؛ محرم‌زاده، مهرداد و محمدقلیزاد، لیدا (1387). بررسی تأثیر شاخص‌های توانمندسازی و ارائۀ راهکارهای ارتقای آنها در بین مربیان ادارۀ کل تربیت بدنی شهر ارومیه. دومین مقالات کنگرۀ ملی مدیریت ورزشی، شیراز، 8-7 مرداد، 135 – 131.
 7. 7.  شکوهنده، لیلا (1387). آموزش توانمندسازی روانشناختی بر سازگاری کاری و سرزندگی کارکنان دانشگاه اصفهان، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد مشاوره، دانشگاه اصفهان. 6- 2؛ 95-85.
 8.  صیادزاده، وحیده (1388). بررسی رابطۀ بین نفوذ اجتماعی مدیران مدارس گروه‌ها و تعهد سازمانی اعضای هیئت علمی از دید اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، (پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشگاه اصفهان 1388). 123-116.
 9. عبدالهی، بیژن (1383). طراحی الگوهای توانمندسازی روانشناختی کارکنان حوزه ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، (پایان‌نامۀ دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه تربیت معلم تهران)، 12-3.
 10. عزیزی، امیر (1386). روان‌شناسی اجتماعی چیست؟ مجلۀ پردیس. ش 4، 12.
 11. غضنفری، سهراب. (1387). رهبری و نفوذ اجتماعی سازمانی. تهران: انتشارات قائم. 14- 4.
 12. نعمت‌اللهی، زهرا(1388). بررسی رابطۀ بین مدیریت کارآفرین با توانمندسازی معلمین تربیت بدنی (پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان.) 16-3 .‌نوروزی، مجتبی. (1384). بررسی ارتباط میان عوامل روان‌شناختی و توانمندسازی کارکنان با عملکرد سازمانی در شعب بانک ملت. پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشددانشگاه تهران. 6-2؛ 95-75.
  1. Adonisi.M.(2003).The relationship between corporate entrepreneurship, market orientation, organizational flexibility and job satisfaction .Doctoral dissertation ,faculty of Economic and Management Sciences, University of Pretoria . : South- western college pub pp 15-50.
  2. Alport, F. (2000).Social Psychology. Journal leadership and organization. 12. pp: 23-45.
  3. Deluga, R. J. and J. Perry (1994)."The role of subordinate performance and ingratiation in leader-member exchanges." Group & Organization Management 19(1) pp: 67-86.
  4. Dikson, K. E. & Lorenz A. (2009).Psychological empowerment and teacher of sport of temporary and part- time non standard workers: Aprelim in aryl investigation ,Institute of Behavioral and Applied Management .PP 168-185.Available at: http://www.ibam.com/pubs/jbam/articles/vol10/no2/JBAM
  5. Ergeneli, A., G. Saglam and Metin S. (2007). Psychological empowerment and its relationship to trust in immediate managers. J.B usiness Res. 60 pp: 4-49.
  6. Forrester, R. (2000). Empowerment: Rejuvenating a Potent Idea, Academy of Management Executive, 14 (3),pp 67-80
  7. Fu, P. P. and G. Yukl (2000)."Perceived effectiveness of influence tactics in the United States and China." The Leadership Quarterly 11(2)pp: 251-266.
  8. Haga, W. (1975).A vertical linkage approach to leadership within formal organizational. Journal behavior and human performance, 65, pp: 64-78.
  9. Howell, J. M. and K. E. Hall-Merenda (1999). "The ties that bind: The impact of leader-member exchange, transformational and transactional leadership, and distance on predicting follower performance." Journal of Applied Psychology 84(5) p: 680.
  10. Li-Chun Chang Chieh-Hsing Liu (2008). Employee empowerment, innovative behavior and job productivity of public health nurses: A cross-sectional questionnaire survey, International Journal of Nursing Studies, 45, pp: 1442-­1448.
  11. Matsushima, H. (2008). Implementation and social influence. Journal of Economic Literature Classification, 29(1)pp: 69-92.
  12. Melhem, Y. (2004). "The antecedents of customer-contact employees’ empowerment." Employee Relations 26(1) pp:72-93
  13. Moye, MJ. And M. Henkin.(2006). Exploring associations between employee empowerment and interpersonal trust in managers. Journal mana Dev., 25 pp: 101-117.
  14. Spreitzer, G. M. (1995). "Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation." Academy of management Journal 38(5) pp: 1442-1465.
  15. Spritzer G.M , Kizilos  M.A, Nason S.W. 1997.A dimensional analysis of the releationship between psychological empowerment and effentiveness , satisfaction , and strain , jornal of Management ,23(5) pp:679-704.
  16. Yukl, G. A. and H. Heaton (2002)."Leadership in organizations."Upper Saddle River, NJ. Prentice Hall pp 1-150.
  17. Yukl, G. and C. M. Falbe (1990). "Influence tactics and objectives in upward, downward, and lateral influence attempts." Journal of Applied Psychology 75(2) p: 132.