نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه شمال، آمل، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ بین نفوذ اجتماعی مدیران مدارس و توانمندسازی شغلی دبیران تربیت بدنی شهرستان شهرکرد است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و جامعۀ آماری، کلیۀ دبیران تربیت بدنی شهرستان شهرکرد بودند. حجم نمونه با توجه به جدول کرجسی و مورگان (1970)، 104 نفر تعیین شد. روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با جامعۀ آماری استفاده شد. ابزار اندازه‌گیری دو پرسشنامۀ نفوذ اجتماعی و توانمندسازی شغلی با اقتباس از پرسشنامۀ یوکل و همکاران (2002) و پرسشنامۀ اسپریتزر (1995) بودند. تحلیل آماری روی 100پرسشنامۀ برگشتی، با استفاده از روش‌های آماری توصیفی، ضریب رگرسیون و ضریب همبستگی با نرم‌افزار spss نسخة 18 انجام گرفت. نتایج نشان داد همبستگی مثبت و معناداری بین نفوذ اجتماعی مدیران مدارس و توانمندسازی شغلی دبیران وجود دارد (0001/0 =sig و 37/0=r2 ). نتایج نشان داد سه مؤلفه از مؤلفه‌های نفوذ اجتماعی (روش‌های قانونی، ائتلاف و همکاری) توانستند مؤلفه‌های توانمندسازی شغلی را پیش‌بینی کنند (05/0 P <).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between schools manager’s Social Influence and sports teacher’s occupational empowerment

نویسندگان [English]

 • Seyed Mohammad Hossein Razavi 1
 • Hassan Osivand 2
 • Mohssen Manoochehrinejad 2

1 Associated professor, Sports Management Group, Faculty of physical education and sport sciences. mazandaran university , Babolsar, Iran

2 Phd student in Sports Management, Faculty of physical education and sport sciences. shomal university,Amol,Iran

چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study was Relationship between schools manager’s Social Influence and sports teacher’s occupational empowerment in Shahrekord city. The research method was descriptive - correlation. Statistical population was include; all the sports teachers of Shahrekord city .The sample size was determined by Krejcie and Morgan Table (1970) which comprised 104 subjects. Random sampling method was used for the statistical population. Measuring tools was two questionnaires of social influence and occupational empowerment were derived from Influence Behavior Questionnaire (IBQ) developed by Yukl and Hilton (2002) and Spritzer (1995). Statistical analysis was performed on 100 questionnaires that returned. data were analyzed by statistical methods of the regression coefficient, correlation coefficient, and multivariate analysis of variance by Spss18 software. The results showed there is a positive, meaningful correlation between social influence of managers and occupational empowerment of the sports teachers in Shahrekord city(r=0.375, sig=0.0001, p≤0.05). Result also showed components of social influence factors (legal ways, coalition and cooperation) could be predict components of occupational empowerment .

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Influence
 • occupational empowerment ، coalition
 • Cooperation
 • legal ways
 1.  اسحاقیان، مهدی (1379). می‌خواهم پژوهشگر شوم. اصفهان، انتشارات نوشته. 65 -5.
 2.  اسیوندچمعالی،حسن (1390). رابطۀ نفوذ اجتماعی مدیران و توانمندسازی شغلی کارکنان از دیدگاه کارکنان ادارات ورزش وجوانان استان چهار محال و بختیاری (پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشگاه اصفهان)، ص97.
 3. حافظ‌نیا، محمد (1383). روش تحقیق در علوم انسانی. تهران. سمت. 77-8.
 4. رزمان، احمد (1392). رابطۀ نفوذ اجتماعی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان از دیدگاه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی (پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشگاه ارومیه)، 74-71.
 5. رمضانی، ناصر (1389). رابطۀ بین مدیریت دانش و توانمندسازی شغلی کارکنان در ادارات تربیت بدنی و هیات‌های ورزشی استان کهگیلویه و بویراحمد (پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشگاه اصفهان)، 5-3.
 6.  سید عامری، میر حسن؛ محرم‌زاده، مهرداد و محمدقلیزاد، لیدا (1387). بررسی تأثیر شاخص‌های توانمندسازی و ارائۀ راهکارهای ارتقای آنها در بین مربیان ادارۀ کل تربیت بدنی شهر ارومیه. دومین مقالات کنگرۀ ملی مدیریت ورزشی، شیراز، 8-7 مرداد، 135 – 131.
 7. 7.  شکوهنده، لیلا (1387). آموزش توانمندسازی روانشناختی بر سازگاری کاری و سرزندگی کارکنان دانشگاه اصفهان، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد مشاوره، دانشگاه اصفهان. 6- 2؛ 95-85.
 8.  صیادزاده، وحیده (1388). بررسی رابطۀ بین نفوذ اجتماعی مدیران مدارس گروه‌ها و تعهد سازمانی اعضای هیئت علمی از دید اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، (پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشگاه اصفهان 1388). 123-116.
 9. عبدالهی، بیژن (1383). طراحی الگوهای توانمندسازی روانشناختی کارکنان حوزه ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، (پایان‌نامۀ دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه تربیت معلم تهران)، 12-3.
 10. عزیزی، امیر (1386). روان‌شناسی اجتماعی چیست؟ مجلۀ پردیس. ش 4، 12.
 11. غضنفری، سهراب. (1387). رهبری و نفوذ اجتماعی سازمانی. تهران: انتشارات قائم. 14- 4.
 12. نعمت‌اللهی، زهرا(1388). بررسی رابطۀ بین مدیریت کارآفرین با توانمندسازی معلمین تربیت بدنی (پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان.) 16-3 .‌نوروزی، مجتبی. (1384). بررسی ارتباط میان عوامل روان‌شناختی و توانمندسازی کارکنان با عملکرد سازمانی در شعب بانک ملت. پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشددانشگاه تهران. 6-2؛ 95-75.
  1. Adonisi.M.(2003).The relationship between corporate entrepreneurship, market orientation, organizational flexibility and job satisfaction .Doctoral dissertation ,faculty of Economic and Management Sciences, University of Pretoria . : South- western college pub pp 15-50.
  2. Alport, F. (2000).Social Psychology. Journal leadership and organization. 12. pp: 23-45.
  3. Deluga, R. J. and J. Perry (1994)."The role of subordinate performance and ingratiation in leader-member exchanges." Group & Organization Management 19(1) pp: 67-86.
  4. Dikson, K. E. & Lorenz A. (2009).Psychological empowerment and teacher of sport of temporary and part- time non standard workers: Aprelim in aryl investigation ,Institute of Behavioral and Applied Management .PP 168-185.Available at: http://www.ibam.com/pubs/jbam/articles/vol10/no2/JBAM
  5. Ergeneli, A., G. Saglam and Metin S. (2007). Psychological empowerment and its relationship to trust in immediate managers. J.B usiness Res. 60 pp: 4-49.
  6. Forrester, R. (2000). Empowerment: Rejuvenating a Potent Idea, Academy of Management Executive, 14 (3),pp 67-80
  7. Fu, P. P. and G. Yukl (2000)."Perceived effectiveness of influence tactics in the United States and China." The Leadership Quarterly 11(2)pp: 251-266.
  8. Haga, W. (1975).A vertical linkage approach to leadership within formal organizational. Journal behavior and human performance, 65, pp: 64-78.
  9. Howell, J. M. and K. E. Hall-Merenda (1999). "The ties that bind: The impact of leader-member exchange, transformational and transactional leadership, and distance on predicting follower performance." Journal of Applied Psychology 84(5) p: 680.
  10. Li-Chun Chang Chieh-Hsing Liu (2008). Employee empowerment, innovative behavior and job productivity of public health nurses: A cross-sectional questionnaire survey, International Journal of Nursing Studies, 45, pp: 1442-­1448.
  11. Matsushima, H. (2008). Implementation and social influence. Journal of Economic Literature Classification, 29(1)pp: 69-92.
  12. Melhem, Y. (2004). "The antecedents of customer-contact employees’ empowerment." Employee Relations 26(1) pp:72-93
  13. Moye, MJ. And M. Henkin.(2006). Exploring associations between employee empowerment and interpersonal trust in managers. Journal mana Dev., 25 pp: 101-117.
  14. Spreitzer, G. M. (1995). "Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation." Academy of management Journal 38(5) pp: 1442-1465.
  15. Spritzer G.M , Kizilos  M.A, Nason S.W. 1997.A dimensional analysis of the releationship between psychological empowerment and effentiveness , satisfaction , and strain , jornal of Management ,23(5) pp:679-704.
  16. Yukl, G. A. and H. Heaton (2002)."Leadership in organizations."Upper Saddle River, NJ. Prentice Hall pp 1-150.
  17. Yukl, G. and C. M. Falbe (1990). "Influence tactics and objectives in upward, downward, and lateral influence attempts." Journal of Applied Psychology 75(2) p: 132.