نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ مدیریت دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

به‌نظر می‌رسد محاسبۀ کارایی و ارزیابی عملکرد کاروان‌های شرکت‌کننده در بازی‌های المپیک، به‌منظور بهبود عملکرد آنها در دوره‌های بعدی ضروری است. با توجه به اهمیت سنجش کارایی، در این مطالعه، عملکرد کاروان ورزشی ایران در بازی‌های المپیک طی سال‌های 2012-1948 به روش تحلیل پوششی داده­ها ارزیابی و بررسی شده است. در ابتدا مشکلات مدل تحلیل پوششی داده‌ها در ارزیابی بازی‌های المپیک در پژوهش‌های گذشته شناسایی و به بهبود و تکمیل آن روش‌ها پرداخته شده است. سپس با استفاده از مدل BCC خروجی‌محور تکمیل‌شده به ارزیابی کاروان ورزشی ایران در پانزده دوره بازی‌های المپیک پرداخته شده است. مطالعۀ حاضر که از نوع پژوهش‌های ریاضی - تحلیلی است، نشان داد که عملکرد کاروان ایران تنها در بازی‌های المپیک سال 1956 کارا و در سایر سال‌ها ناکارا بوده است. همچنین یافته‌ها نشان داد کاروان ورزشی ایران در المپیک 1964 لندن کمترین کارایی را داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Efficiency appraisal of Iranian’s results in Olympic Games during last 64years Based on Data envelopment analysis (DEA)

نویسندگان [English]

 • Seyed Mahmoud Zanjrichi 1
 • Abdolnabi Khatibi Aghda 2
 • Mohamadhasan Peymanfar 3

1 Assistance professor, Faculty of management, Yazd University,Yazd, Iran

2 M.Sc Student of Technology Management, University of Allameh Tabataba`i,Tehran, Iran

3 Ph.D. Candidate of Sport Management, University of Kharazmi, Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract
There are varieties of researches for appraisal of results obtained by countries in Olympics, using data envelopment analysis method. This research is aimed to make such appraisal for Iranians’ results in Olympics Games using the DEA method. Before taking any measures, main issues of DEA methods for appraisal of Olympics Games in the previous research were discussed, afterward optimization and removing disadvantages have been under consideration. Then, using BCC model of optimized output-oriented, Iran’s performance in 15 Olympics games were appraised. Results showed that Iranian have been efficient only in 1956 games. Also Results showed that Iranian have been lowest efficient in 1964 Olympic.

کلیدواژه‌ها [English]

 • performance appraisal
 • Efficiency
 • Olympic Games
 • DEA method
 • BCC model
 1. طحاری مهرجردی، محمدحسین،. زنجیرچی، سید محمود،. بابایی میبدی،حمید،. زارعی محمودآبادی، محمد.(1391). بسط یک مدل ناپارامتریک برای ارزیابی عملکرد کشور‌های شرکت‌کننده در بازی‌های المپیک. مدیریت ورزشی،14،ص 196-177.
 2. محمدی، علی.(1389). ارائه مدل ریاضی برای رتبه‌بندی کشور‌های شرکت‌کننده در بازی‌های آسیایی 2006 قطر، فصلنامۀ المپیک،3(51)،ص19-7.
  1. Alirezaee. M. R., Afsharian, M. (2007). Model Improvement for Computational difficulties of DEA Technique in the Present of Special DMU's, Applied Mathematics and Computations. 186, p1600–1611.
  2. Banker, R.D., & Khosla, I.D. (1984). Economics of operations management: A research perspective. Journal of Operation Management, 12,p 423–425.
  3. Barba-Romero, S., Pomerol, J.C. (1997). Decisiones Multicrite rio: Fundamentos Teoricos Utilizacion Practica, Coleccion de Economia, Universidad de Alcala, Spain. http://www.researchgate.net/directory/publications/.
  4. Binder, D. L. (2004). Teaching Olympism in schools: Olympic Education as a focus on values education. Centred’Estudis Olímpics (UAB). http://olympicstudies.uab.es/lec/pdf/binder.pdf.
  5. Charnes, A., Cooper, W.W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision-making units. European Journal of Operations Research, 2,p 429–444.
  6. Churilov,L.,Flitman, A.) 2006(.Toward fair ranking of Olympic achievement: the case of Sydney 2000. computers and operations research. Vol.33, n.7, p.2057-2082,
  7. Daraio,C; simar, L.(2007). Advanced robust and nonparametric methods in efficiency analysis ,methodology and application,springer,ISBN:978-0-387-351551.
  8. Farrell, M. J. (1957). The measurement of productive efficiency. Journal of the Royal Statistical Society A 120, p253–28.
  9. Jie, W., Liang, L.,Chen. Y. (2009). DEA game cross-efficiency approach to Olympic rankings, Omega 37, p909 – 918.
  10. Joe, z.(2003). Quantitative models for performance evaluation and benchmarking: data envelopment analysis with spreadsheets and DEA, excel solver,ISOR,ISBN1-4020-7082-9
  11. Marcos P. EstellitaLins a, Eliane G. Gomes, ,Jo~ao Carlos C.B,. Soares D.M,. AdelinoJos,E. R.(2003). Olympic ranking based on a zero sum gains DEA model, European Journal of Operational Research, 148 ,p312–322
  12. Mello, M,. Lacerda, N.( 2009). Performance Team evaluation in 2008 Beijing Olympic games, XV International conference on industrial engineering and operations management, Salvador, BA, Brazil. http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2009_TI_ST_104_694_14184.pdf.
  13. Pierce. (1996). Efficiency Progress in the New south wale Government. Internet: www.treesury.nsw.gov.edu
  14. Tat K. H,. Chu,S.( 2003). Retail productivity and scale economies at the firm level: a DEA approach, Omega , 31( 2),P75-82.
  15. White,  K.R.  and  Ozcan,  Y.A.(1996).  Church ownership and hospital efficiency. Hospital Health Services Administration. Vol.41, & No.3, p.297-310.