نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس‌ارشد کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

چکیده
تغییر و تحولات سریع علم و فناوری در جهان و تلقی ورزش به‌مثابۀ یک حرفه از یک طرف و تبدیل آن به صنعت از طرف دیگر، دست‌اندرکاران ورزش را با چالش‌های جدیدی روبه‌رو ساخته است که گذر از آنها نیازمند به‌کارگیری رویکردها و روش‌های خلاقانه است و موفقیت بالقوۀ سازمان‌ها در قابلیت‌های فکری آنها ریشه دارد. ازاین‌رو هدف این تحقیق بررسی تأثیر ابعاد سرمایۀ فکری در تشخیص فرصت‌های کارآفرینانۀ ورزشی شهر تهران است. جامعۀ آماری پژوهش را 110 نفر از کارآفرینان صنعت ورزش، سرمایه‌گذاران ورزشی در شهر تهران تشکیل دادند. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است. به‌منظور تحلیل داده‌ها از تحلیل رگرسیون ساده و چندگانه و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که سرمایۀ فکری تأثیر مثبت و معناداری در تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه دارد و از بین ابعاد سه­گانۀ آن سرمایۀ رابطه‌ای یا مشتری، بیشترین تأثیر را در تشخیص فرصت صنعت مذکور دارد.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Intellectual Capital Dimensions on Entrepreneurial Opportunities Recognition in Sport Industry (Case in Study: Tehran City)

نویسندگان [English]

  • Babak Ziyae 1
  • mojtaba nahid 2
  • Mohammad Mahdi toutifar tehranpour 2

1 Assistant Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran

2 M.A in Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

 
abstract
Rapid changes in the science and technology and considering sport as a profession clues new challenge for sport policy-makers. In this situation, intellectual property and particularly human capital are among the most important organizational assets. The purpose of this study is to evaluate the effect of intellectual capital on Entrepreneurial opportunities recognition in sport industry in Tehran. The sample of study consisted of 110 individuals from the sports industry entrepreneurs, investors and sports officials in Tehran. In this study, the research method is descriptive with correlation technique. The results indicated that intellectual capital has a positive and significant impact on the recognition of entrepreneurial opportunities in sport industry.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human capital
  • Intellectual Capital
  • Opportunity recognition
  • Relational (Customer Capital)
  • Structural Capital

 

1. جوادیان صراف، نصرالله؛ شجیع، رضا (1388). "بررسینگرشدانشجویانتربیتبدنیبهموانعکارآفرینی ومشکلات راه‌اندازیکسب‌وکاربعدازفراغتازتحصیل"، پژوهش در علوم ورزشی، شمارۀ 22، صص 95-81.
2. هنری، حبیب؛ مندعلی‌زاده، زینب (1390). "بررسیاهدافواستراتژی‌هایکارآفرینیدرورزشکشور براساستحلیل استراتژیک "، مطالعات مدیریت ورزشی، شمارۀ 12، صص 126-107.
3. Ardichvili, A .(2003). "A theory of entrepreneurial opportunity identification and development". Journal of Business Venturing, 18, pp: 105–123.
4. Bontis, N. (1998). "Intellectual capital: an exploratory study that developsmeasures and models", Managing Decision. Vol. 36. No 2. PP: 63-76.
5. Bontis, N., Keow, W.C. Richardson, S. (2000). "Intellectual Capital and Business Performance in Malaysian Industries". Journal of Intellectual Capital. Vol. 1. No 1. PP: 85-100.
6. Bhagavatula, S., Elfring, T., Tilburg, A. V., Gerhard G. V. B., (2010), "How Social and HumanCapital Influence Opportunity Recognition and Resource Mobilization in India'sHandloom Industry", Journal of Business Venturing, Vol. 25, No. 3, PP: 245-260.
7. Caba, C., & Sierra, M. (2001). "Incorporacio´n de un estado sobre el capital intelectual en losorganismos pu´blicos". Actualidad Financiera, No. 175, pp: 59-74.
8. Castonguay, S. (2008). "Technology, innovation and grit: Faster, higher, stronger in disabledsports". WIPO Magazine, 4, p: 3–5.
9. Davidsson, P. & Honig, B. (2003). "The role of social and human capital among nascent entrepreneurs". Journal of Business Venturing, 18, pp: 301-31.
10. Diez, J.M., Ochoa M.L., Prieto, M.B., & Santidrian A, (2010). "Intellectual capital and valuecreation in Spanish firms". Journal of Intellectual Capital, Vol. 11, No. 3, pp: 348-367.
11. Edvinsson, L. & Malone, M. S. (1997). "Intellectual Capital:Realizing Your Company’s True Value By Finding Its Hidden Brainpower". New York: Harper Business. pp: 180-230.
12. Fisser, S., & Browaeys, M.-J. (2010). "Team learning on the edge of chaos. The Learning Organization". Special issue ‘Networks of learning and leadership in organization’, 17(1), pp: 58-68.
13. Goldsby, M., Kuratko, D., & Bishop, J. (2005), "Entrepreneurship andfitness: An examination of rigourous exercise and goal attainment among smallbusiness owners". Journal of Small Business Management, 43(1), pp: 78–92.
14. Govaerts, N., Kyndt, E., Dochy, F., & Baert H. (2011). "Influence of learning and working climate on the retention of talented employees".Journal of Workplace Learning, Vol. 23, No. 1, pp: 35-55.
15. Halim, S. (2010), "Statistical analysis on the intellectual capital statement", Journal of Intellectual Capital, Vol. 11, No. 1, pp: 61-73.
16.Holt, D., Rutherford, M., & Clohessy, G. (2007). "Corporate entrepreneurship: An empirical lookat individual characteristics, context, and process". Journal of Leadership & Organizational Studies, 13(4), pp: 40–54.
17. Hardy, S. (1996). "Entrepreneurs, organizations, and the sport marketplace".In S. Pope (Ed.), The New American sport history. IL: University of Illinois Press. pp: 341–365.
18. Kurtzman, J. (2005). "Sport tourism categories. Journal of Sport Tourism", 10(1), pp: 15–20.
19. Mehrabi, J., Jadidi, M., Allameh, H.F., & Alemzadeh, M. (2013). "The Relationship between Organizational Commitment and Organizational Learning (Boroojerd Telecommunication Company as Case Study)". International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 3, No. 1, pp: 130-139.
20. Mesa, W. (2010). "The composition of intellectual capital in non-profit orchestras", Journal of Intellectual Capital, Vol. 11, No. 2, pp: 208-226.
21. Mavridis, D. G., & Vatalis, K. I. (2012). "Intellectual Capital Accounting Indicators". Procedia Economics and Finance, 1, pp: 276-285.
22. Olivier, S. (2006). "Moral dilemmas of participation in dangerous leisure activities". Leisure Studies, 25(1), pp: 95–109.
23. Puhakka, Vesa ., (2010), "Versatile and flexible use of intellectual capital inn entrepreneurial opportunity discovery". Journal of Management Research, 2010, Vol. 2, No. 1, pp: 1-26.
24. Rodríguez, A-R, Medina-Garrido, J-A, Lorenzo-Gómez, J-D & Ruiz-Navarro, J (2010), "What you know or who you know? The role of intellectual and social capital in opportunity recognition". International Small Business Journal, vol. 28, no. 6, pp: 566-82.
25. Shane,S. (2003). "A General Theory of Entrepreneurship: The Individual-Opportunity Nexus. Cheltenham". UK: Edward Elgar Publishing Limited. pp:100-125.
26. Tuinstra, J, L, (2009). "The effect of social capital on entrepreneurial opportunity recognition in the hospitality industry?". IB Entrepreneurship and SME Management Thesis (M.Sc.). Maastricht University, Faculty of Economics and Business Administration, pp: 230-238.
27. Ucbasaran, D., Westhead, P., & Wright, M., (2009), "The Extent and Nature of OpportunityIdentification by Experienced Entrepreneurs". Journal of Business Venturing, Vol. 24, No. 2, PP: 99-115.
28. Venkataraman, S. (1997). "The distinctive domain of entrepreneurship research". Firm emergence and growth, 3, pp: 119-138.
29. Warts, K., (2005), "A Guide to Human Capital Theory". Retrieved from Human Capital Theory, http://humancapitaltheory.com. pp: 90-120.
30. Wolcott, R., & Lippitz, M. (2007). "The four models of corporateentrepreneurship". MIT Sloan Management Review, 49(1), pp: 74–82.