نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22059/jsm.2021.314188.2625

چکیده

مقدمه: هدف از این پژوهش، ارائۀ مدل پویای مدیریت استعداد برای سیاستگذاری آینده‌نگارانه در وزارت ورزش و جوانان است. بدین‌منظور با استفاده از روش پویایی‌شناسی سیستم‌ها، ابتدا متغیرهای مربوط شناسایی و در ادامه با ساخت حلقه‌های علی و معلولی، مدل حالت- جریان پژوهش ارائه شده است.
روش پژوهش: جامعۀ آماری پژوهش، مدیران و استادان خبره و متخصص در حوزۀ مدیریت استعداد بودند که 12 نفر از آنها به‌صورت هدفمند بر اساس روش گلوله‌برفی تا رسیدن به اشباع نظری به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار ونسیم صورت گرفت.
یافته‌ها: طبق نتایج سیاست‌هایی برای پیاده‌سازی مؤثر فرایند مدیریت استعداد شامل شناسایی و جذب، توسعه و حفظ استعدادها ارائه شد و در نهایت الگوی مدیریت استعداد برای وزارت ورزش و جوانان طراحی و تدوین گردید.
نتیجه‌گیری: این پژوهش، یک نظام پشتیبان تصمیم‌گیری در زمینۀ مدیریت استعداد ارائه می‌کند؛ به‌گونه‌ای که با اعمال سیاست‌های مختلف در این سیستم و مقایسه آثار آن، بهترین سیاست اتخاذ می‌شود که بر اساس رویکرد پویایی سیستم می‌توان از آن برای نشان دادن آثار بلندمدت تصمیمات مدیران بر کل سیستم مدیریت استعداد و همچنین، اصلاح مدل ذهنی آنها استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presentation of the Talent Management Dynamic Model for Futuristic Policy Making (Case study: Ministry of Sports and Youth)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Pazhouhan 1
  • Mohammad Soltan Hossini 1
  • Masoud Naderian Jahromi 1
  • Saeed Jahanyan 2

1 Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences, University of Isfahan, Iran

2 Department of Management, Faculty of Administrative Sciences & Economics, University of Isfahan, Iran

چکیده [English]

 
Introduction: The purpose of this study is Presentation of the Talent Management Dynamic Model for Futuristic Policy Making (Case study: Ministry of Sports and Youth). For this purpose, using the systems dynamics method, first the relevant variables are identified and then by constructing causal loops, the state-flow model of the research is presented.
Methods: The statistical population of the study consisted of the talented and specialized managers and professors in the field of talent management in which 12 individuals were purposefully selected as the sample group based on the snowball method to achieve theoretical saturation. Data analysis was performed using Vensim software.
Results: According to the results, policies for effective implementation of the talent management process, including identification and absorption, development and retention of talents, were presented and finally, a talent management model was designed and developed for the Ministry of Sports and Youth.
Conclusion: This research provides a decision support system in the field of talent management; By applying different policies in this system and comparing its effects, the best policy is adopted which based on the system dynamics approach can be used to show the long-term effects of managers' decisions on the entire talent management system and also to correction their mental model.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talent
  • Talent Management
  • Human Resources
  • System Dynamics
  • Ministry of Sports and Youth
 Hasan poor A, Abdolahi B, Jafarenia S, Memari M. Design of talent management pattern in the banking industry using foundation data theory. Journal of Improvements and evolution. 2018;28(93): 93-129. (In Persion)