طراحی الگوی آمادگی استراتژیک درسازمان های ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این تحقیق طراحی الگوی آمادگی استراتژیک در سازمان‌های ورزشی ایران است. روش تحقیق آمیخته و توصیفی-پیمایشی است. در بخش کیفی مشارکت‌کنندگان 16 نفر از استادان دانشگاه بودند که برای تعیین مؤلفه‌های اصلی پرسشنامه از آنان مصاحبه به‌عمل آمد. نمونۀ آماری در بخش کمی نیز شامل 145 نفر از مدیران و کارکنان معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در سطوح ستاد و استان بودند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامۀ محقق‌ساخته‌ای (96/0 = α) با 43 گویه بود که آمادگی استراتژیک سازمان را در سه بعد منابع انسانی، عوامل سازمانی و رهبری و مدیریت ارزیابی می‌کند. داده‌های پژوهش با بهره‌گیری از آزمون‌های آمار توصیفی و روش‌های آمار استنباطی تحلیل عاملی تأییدی و همبستگی پیرسون و با استفاده از نرم‌افزارهای اطلس-تی، لیزرل و اس پی اس اس تحلیل شدند. نتایج نشان داد که الگوی آمادگی استراتژیک در سازمان‌های ورزشی بر سه بعد اصلی منابع انسانی، رهبری و مدیریت و عوامل سازمانی استوار است. همچنین نتایج نشان داد که شاخص‌های مدل از برازش مناسب و معنا‌داری برخوردار بودند(08/0 RMSEA=98/0 CFI=99/0NNFI=). الگوی تدوین‌شده در این پژوهش می‌تواند به‌عنوان دستور کاری برای آمادگی بیشتر سازمان‌های ورزشی برای انجام فرایند مدیریت استراتژیک باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. Bryson, J. M. (2015). Strategic planning      for public and nonprofit organizations. International Encyclopedia of      the Social      & Behavioral Sciences, 23 .
 2. d'Ambiose, G. (2000). Vision and      objetives: a must for SMEs in the new economy. Investigaciones      europeas de dirección      y economía de la empresa, 6 (2), 57-64.
 3. Fontanella, B. J. B., Luchesi, B. M., Saidel,      M. G. B., Ricas, J., Turato, E. R., & Melo, D. G. (2011). Sampling      in qualitativeresearch:      a proposal for procedures to detect theoretical saturation.      Cadernos de saude publica, 27 (2), 388-394.
 4. Gebhardt, A., & Eagles, P. F. (2014). Factors      leading to the implementation of strategic plans for parks and recreation.      Journal of Managing Leisure, 19 (5), 321-344.
 5. Ghaffarian, V., & Tafvizi, F. (2014). Strategy:      360 Degree Exposure, Strategic Planning Principles and Implementation      Principles and Strategic Evaluation (Vol. 3). tahran: Industrial      Management Institute, [in persian]
 6. Grant, R. M. (2016). Contemporary strategy      analysis: Text and cases edition : John Wiley & Sons.
 7. Haki, M. (2005). Providing a model for      organizational measurement of the successful implementation ofstrategic planning of information systems      and information technology. (Master of art), Tehran,      Tehran. [in      persian]
 8. Kaplan, R. S. (2005). How the balanced      scorecard complements the McKinsey 7-S model. Strategy & leadership,      33 (3), 41-46.
 9. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2015). Balanced      Scorecard Success: The Kaplan-Norton Collection (4 Books) : Harvard Business Review Press.
 10. Kaplan, R. S., Kaplan, R. E., Norton, D. P.,      Norton, D. P., & Davenport, T. H. (2004). Strategy maps: Converting      intangibleassets      into tangible outcomes : Harvard Business Press.
 11. Koh, C. E., Prybutok, V. R., Ryan, S., &      Ibragimova, B. (2006). The importance of strategic readiness in an      emerginge-government      environment. Business Process Management Journal, 12 (1),      22-33.
 12. Lagzian, M., Malekzadeh,Gh & Hossieni, Z.      (2014). A Proposed Model for Examining theOrganizational      Readiness Assessment of Information Systems Development: A case study of a      publicuniversity.      Iranian Journal of Information Processing and Management, 29 (1), 61-93. [in      persian]
 13. Lashkar Blooki, M. (2015). strategy      implementation (3 ed. Vol. 3). tehran: Aryanaghalam.
 14. Liao, P.-W., Tai, C.-M., Yi, C.-C., & Yu,      C. (2015). Business Excellence Model for 3C Service Industry in Taiwan:      A Studyof      Establishing Readiness Indicators of Service Science, Journal      of Management and Engineering. 管理評論 , 34 (3), 35-49.
 15. Muosakhani, m., Ajali, M., & Safavi, S.      (2010). Offering a Model to Asses the Organization’s Readiness inKnowledge Management. The      Modares Journal of Management Research in Iran, 14 (Issue 2 (Tome 66)), 221-244. [in      persian]
 16. Peymanfar, M. H., Elahi, A. R., & Hamidi,      M. (2014). Why Strategies lose in Implementation? A Qualitative Study      in Iranian Sport System. Journal of Sport Management Studies, 6 (23),      35-52. [in      persian]
 17. Rezaei, K., Hoseini, H., & Hoshyar, M.      (2001). QFD customer-oriented approach to designing and improvingproduct quality .      Tehran: Anta. [in persian]
 18. Rosenberg Hansen, J., & Ferlie, E.      (2016). Applying strategic management theories in public sector      organizations: Developing a Typology. Journal of Public Management      Review, 18 (1), 1-19
 19. Rusly, F. H., Corner, J. L., & Sun, P.      (2012). Positioning change readiness in knowledge management research.      Journal of Knowledge Management, 16 (2), 329-355.
 20. Saroukhani, B. (1994). Research Methods in      Social Sciences (2 ed. Vol. 1). tehran: elmi farhangi.[in      persian]