نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این تحقیق طراحی الگوی آمادگی استراتژیک در سازمان‌های ورزشی ایران است. روش تحقیق آمیخته و توصیفی-پیمایشی است. در بخش کیفی مشارکت‌کنندگان 16 نفر از استادان دانشگاه بودند که برای تعیین مؤلفه‌های اصلی پرسشنامه از آنان مصاحبه به‌عمل آمد. نمونۀ آماری در بخش کمی نیز شامل 145 نفر از مدیران و کارکنان معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در سطوح ستاد و استان بودند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامۀ محقق‌ساخته‌ای (96/0 = α) با 43 گویه بود که آمادگی استراتژیک سازمان را در سه بعد منابع انسانی، عوامل سازمانی و رهبری و مدیریت ارزیابی می‌کند. داده‌های پژوهش با بهره‌گیری از آزمون‌های آمار توصیفی و روش‌های آمار استنباطی تحلیل عاملی تأییدی و همبستگی پیرسون و با استفاده از نرم‌افزارهای اطلس-تی، لیزرل و اس پی اس اس تحلیل شدند. نتایج نشان داد که الگوی آمادگی استراتژیک در سازمان‌های ورزشی بر سه بعد اصلی منابع انسانی، رهبری و مدیریت و عوامل سازمانی استوار است. همچنین نتایج نشان داد که شاخص‌های مدل از برازش مناسب و معنا‌داری برخوردار بودند(08/0 RMSEA=98/0 CFI=99/0NNFI=). الگوی تدوین‌شده در این پژوهش می‌تواند به‌عنوان دستور کاری برای آمادگی بیشتر سازمان‌های ورزشی برای انجام فرایند مدیریت استراتژیک باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

designing a model of strategic readiness in sport organizations of Iran

نویسندگان [English]

 • mohsen vahdani 1
 • Mehrzad Hamidi 2
 • Mohammad Khabiri 2
 • Ebrahim alidoustghahfarokhi 2

1 Ph.D in sport management – university of Tehran

2 PhD of sport management , Associated professor, Faculty of physical education and sport sciences, University of Tehran,Tehran,Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to design a model of strategic readiness in sport organizations of Iran. Research method was mixed and  descriptive-survey. In the qualitative part, participants included 16 university professors who were interviewed to determine the main components of the questionnaire. The sample in the quantitative section included 145 managers and employees of the department of physical education and health at the Ministry of Education in the departments and province. A researcher-made questionnaire (α=0.96) (43 items) was used to evaluate strategic readiness in three dimensions of human resources, organizational factors and leadership and management. Data were analyzed by descriptive and inferential statistics, confirmatory factor analysis and Pearson correlation coefficient with Atlas-ti, LISREL and SPSS. The results showed that the model of strategic readiness in sport organizations were based on three main dimensions of human resources, leadership and management and organizational factors. Also, the results indicated that the indices of the model had appropriate and acceptable fit (RMSEA=0.08, CFI=0.98, NNFI=0.99). This model can be used as an instruction to prepare sport organizations more to conduct the strategic management process.

کلیدواژه‌ها [English]

 • human resources
 • leadership and management
 • model
 • organizational factors
 • strategic readiness
 1. Bryson, J. M. (2015). Strategic planning      for public and nonprofit organizations. International Encyclopedia of      the Social      & Behavioral Sciences, 23 .
 2. d'Ambiose, G. (2000). Vision and      objetives: a must for SMEs in the new economy. Investigaciones      europeas de dirección      y economía de la empresa, 6 (2), 57-64.
 3. Fontanella, B. J. B., Luchesi, B. M., Saidel,      M. G. B., Ricas, J., Turato, E. R., & Melo, D. G. (2011). Sampling      in qualitativeresearch:      a proposal for procedures to detect theoretical saturation.      Cadernos de saude publica, 27 (2), 388-394.
 4. Gebhardt, A., & Eagles, P. F. (2014). Factors      leading to the implementation of strategic plans for parks and recreation.      Journal of Managing Leisure, 19 (5), 321-344.
 5. Ghaffarian, V., & Tafvizi, F. (2014). Strategy:      360 Degree Exposure, Strategic Planning Principles and Implementation      Principles and Strategic Evaluation (Vol. 3). tahran: Industrial      Management Institute, [in persian]
 6. Grant, R. M. (2016). Contemporary strategy      analysis: Text and cases edition : John Wiley & Sons.
 7. Haki, M. (2005). Providing a model for      organizational measurement of the successful implementation ofstrategic planning of information systems      and information technology. (Master of art), Tehran,      Tehran. [in      persian]
 8. Kaplan, R. S. (2005). How the balanced      scorecard complements the McKinsey 7-S model. Strategy & leadership,      33 (3), 41-46.
 9. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2015). Balanced      Scorecard Success: The Kaplan-Norton Collection (4 Books) : Harvard Business Review Press.
 10. Kaplan, R. S., Kaplan, R. E., Norton, D. P.,      Norton, D. P., & Davenport, T. H. (2004). Strategy maps: Converting      intangibleassets      into tangible outcomes : Harvard Business Press.
 11. Koh, C. E., Prybutok, V. R., Ryan, S., &      Ibragimova, B. (2006). The importance of strategic readiness in an      emerginge-government      environment. Business Process Management Journal, 12 (1),      22-33.
 12. Lagzian, M., Malekzadeh,Gh & Hossieni, Z.      (2014). A Proposed Model for Examining theOrganizational      Readiness Assessment of Information Systems Development: A case study of a      publicuniversity.      Iranian Journal of Information Processing and Management, 29 (1), 61-93. [in      persian]
 13. Lashkar Blooki, M. (2015). strategy      implementation (3 ed. Vol. 3). tehran: Aryanaghalam.
 14. Liao, P.-W., Tai, C.-M., Yi, C.-C., & Yu,      C. (2015). Business Excellence Model for 3C Service Industry in Taiwan:      A Studyof      Establishing Readiness Indicators of Service Science, Journal      of Management and Engineering. 管理評論 , 34 (3), 35-49.
 15. Muosakhani, m., Ajali, M., & Safavi, S.      (2010). Offering a Model to Asses the Organization’s Readiness inKnowledge Management. The      Modares Journal of Management Research in Iran, 14 (Issue 2 (Tome 66)), 221-244. [in      persian]
 16. Peymanfar, M. H., Elahi, A. R., & Hamidi,      M. (2014). Why Strategies lose in Implementation? A Qualitative Study      in Iranian Sport System. Journal of Sport Management Studies, 6 (23),      35-52. [in      persian]
 17. Rezaei, K., Hoseini, H., & Hoshyar, M.      (2001). QFD customer-oriented approach to designing and improvingproduct quality .      Tehran: Anta. [in persian]
 18. Rosenberg Hansen, J., & Ferlie, E.      (2016). Applying strategic management theories in public sector      organizations: Developing a Typology. Journal of Public Management      Review, 18 (1), 1-19
 19. Rusly, F. H., Corner, J. L., & Sun, P.      (2012). Positioning change readiness in knowledge management research.      Journal of Knowledge Management, 16 (2), 329-355.
 20. Saroukhani, B. (1994). Research Methods in      Social Sciences (2 ed. Vol. 1). tehran: elmi farhangi.[in      persian]