دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 205-414 
2. طراحی الگوی آمادگی استراتژیک درسازمان های ورزشی ایران

صفحه 237-221

محسن وحدانی؛ مهرزاد حمیدی؛ محمد خبیری؛ ابراهیم علیدوست


8. تعیین راهبردهای رشته صعودهای ورزشی در ایران

صفحه 354-339

محسن مختاریان؛ عباس خدایاری؛ مهوش نوربخش