دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، زمستان 1397 
1. تحلیل عاملی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی تحقیقات مدیریت ورزشی

صفحه 595-611

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ ابوالفضل علیزاده گلریزی


2. استاندارد سازی پرسشنامه بازاریابی عصبی در ورزش

صفحه 613-626

کاظم دانش ثانی؛ علی محمد صفانیا؛ حسین پورسلطانی زرندی


3. بازشناسی حوزه‌ها و زیرساخت‌های صنعت ورزش ایران

صفحه 627-645

ملیحه سادات آقایی شهری؛ ژاله معماری؛ مهسا سعادتی


5. کاوش عوامل زمینه‌ای و مداخله‌گر بروز فساد در صنعت فوتبال ایران

صفحه 661-685

احمد محمودی؛ حبیب هنری؛ جلیل یونسی؛ جواد شهلائی باقری


8. شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ ورزش همگانی در ایران

صفحه 723-738

ایمان نسترن بروجنی؛ محمد حسین قربانی؛ هاشم کوزه چیان؛ محمد احسانی